#0907: Maxim

Fölovlsningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar och Fredo

038.! Frodagsprogrammet tillåtet för barn.
083.! Kupangböoker å Til st. biljetter - lörsta plats Mkr., andra plats 3 kr., loge 5 kr.

QWWW

Varje törsvlsnlng clrka 1 l timme. Biljeupfiger:

  

r kl.  el ml,  kl.  el ml,  kl.  el 
Loge 60 öre, heta plats 50 öre.. hdra plats 35 lir..

 

säljas vid lngången

Program [lördag-Söndag 24-25 Januari

QWQ

Den insnöade Bergenbanan

En bild för dagen.

En serie vällyckade bilder fran
den förfärliga snöstorm, som nyli-
gen rasat i högfjällen på Bergen-
banan i Norge, därvid trafiken all,-

Hela jämvägståg insnöade.
deles stoppades av de väldiga snö-
massorna, som genomskottades dels
med handkraft och dels med rote
rande snöplogd.

 

 

Efter smekmåna-

dens slut

Lustspel av Vitag1 raph.

 Mnmn slunm, ma w min"

Kinodram i 3 akter efter Friedrich von Schille-rs berömda drama.

Utan motstycke i historien är det
olycksöde, som drabbade den sköna
Maria Stuart, drottning av Skott-
land. Genom sin faders död .iron-
I ning över riket redan vid en vwkas
ålder, blev hon sedan uppfostmd vid
Frans II :s hov, där hon i ödes l-.gert
rikt matt tillagnade sig den där rå-
dande flärden och lättsinnet. Ner.
vacker var hon och sällsynt inla-
gand i., kunskapsrik, häftig i vän-
skap liksom i hat.

År 1586 finna vi henne sålunda
såsom fånge på det statligay slottet
Fotheringay. Soldater håll-s. över-
allt ett vaktande öga. nå den unga
drottningen, men ännu bevarar bon
sitt hopp och sin tro pa ljusare ti-
der. Så uppenbarar sig nlötsligt
den unge engelske ädlingen Marti-
mer på slottet.

Det är ett lysande skådespel, som
möter Mortimer vid Elisabeths hov.
Företrädd av dansande hovnarrar
och ett följe av Englands yppersta
adlingar och damer skrider Elisa-
beth fram till tronen. Lord Bur-
leigh redogör för sin misslyckade
mission till Fotheringay och heder
drottningen än en gang enträget att
- under-skriva den av parlamentet
stadfästade dödsdomen över Maria.
Men hon tvekar annu av rädslav för

följderna. Mortimer själv blir myc-
ket nådigt mottagen av drottningen
såsom en förment ivrig motstån-
dare till den fångna Marias parti.

Omsrider blir han också i tillfälle
att till greven av Leicester överläm-
na Marias brev, som i all sin välta-
liga korthet gör ett mäktigt intryck
på honom: UHjälp mig fly, om Ni
har mig värkiligt kar l" Glömsk av
alla de kärlekseder han svurit Elisa-
beth ägna-r nu Leicester alla sina
k.a-fter åt att befria Maria ur hen-
nes fångenskap. Tillsamman med
Mor-timer infinner han sig vid de
sammansvurne katolsk-as mölu och
svär vid korset att befria den fång-
na drottningen, ginge ocksåJ vägen
till hennes befrielse över Elisabeths
lik.

Tillfället synes dem ock inne, da
Elisabeth med hela sitt hov beger
sig ut påy jakt. Men då villebrlådets
spår fört den kungliga jägarskaran
i närheten av det slott, där Maria
dvälljfes såsom fånge, lbleslutiar Micr-
timer, uppmuntrad av Leicester, sö-
ka åvägabringa ett möte mellan de
rivaliserande drottning-arna. Av
fruktan för att synas feg beviljar
nu Elisabeth det sammanträffande,

varom Maria under så manga år .

förgäves anhållit, och på. Fotherin-
gavs mark mötas de båda drottnin-

lII-IIIII-II--IIIII-V ...il

garna. Okuvligt stolt och värdig
beder Maria om rättvisa: "Jag är
oskyldig. Ätergiv mig frihetenl"
Men mött av Elisabeths hån utbri-
ster hon i förebråelser mot denna.
I detta ögonblick störtar en av de
samm ansvurne, en 1fanatisk jesuiter-
munk, fram med dolken riktad mot
Elisabeths hjärta, men blir i sista
stund slagen till marken och avväp-
mad. Maria-s sak är nu förlorad.

Den sista -sammansvärjni-ngen har
omsider4 givit; Elisabeth tillfälle att
befria sig från sin ännu i fängelset
farliga medtavlerska. Utan tvekan
under-skriver hon nu dödsdomen, och
Burleigh får i uppdrag att under-
rätta fången om hennes öde.

Sakta skrider Maria uppför scha-
vottens trappsteg. Lord Burleigh
framträder och uppläser för den ne-
danför samlade, blodhungrande
mängden det -domstolsutslag, som på
förfalskade aktstycken dömer drott-
ning Maria till döden.

Efter en kört bön blottar Maria
sin vita hals och böjer huvudet mot
det befriande -dödshugget Överväl-
digad av rörelse faller skarprättaren
ned på knä, -bedjande henne om för-
låtelse för den tunga plikt öde-t på-
lagt honom. Så ett vinande, och
Maria Stirarrts levnadssaga är slutad

 
 

Barn äga, ej tillträde.

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Non-skenet.

  

I meeweeewe meseeeeswesemmmv

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain