#0906: Maxim

EEUUDUUUUUUUUUUUUD
EI 

Q

Övre Norrlands elegantaste biograftesier
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

 

IProgram

fr. o. m. Måndag den 10 t. o. m. Torsdag den 13 Nov.

 

Världens längsta och mäst storslagna helaftonpjäs.

 

öllz kilometers jättebild, det av hela världen

så omtalade och bekanta värket

Samhallets

 

Olycksbarn

 

"Les Miserabiles"

 

Dramatiserat epos i 5 skeden efter
i Victor I-Iugo.

"Samhällets olycksbarn, J , histo-
rien om den rymde straffången Jean
Valjean, som kämpar sig fram ge-
nom. livet mellan hämndghiga, äre-
lystna och illvillig-a människors on-

da anslag, torde vara alltför väl f

känd för att behöva refereras. Fil-
, men avhandlar denna livsskildringI i
levande bilder, inspelade på. ett sätt,
som ställer allt vad som visats här i
den vägen definitivt i skuggan, och
nppfotograferade .med en teknisk
quändning, om vilken man ej haft
en aning. I
Det finnes en sats, som säger, att
var sak bör bedömas i och för sig
sjalv. Men jämförelserna tränga
sig ofta. på en rent oemotståndligt,
och i detta fall vore detecn. omöjlig-
het att bortse från vad vi själva här
hemma presterat på omradet. - -

 

 

Ur prässen :

Stockholm Dagblad och Afton-
bladet.

5,

- - - Det var minst sagt för-
vånande att finna detta. Hugols mäs-
tervärk så effektfullt på biografdn-
ken, som det visade sig vara tack
vare en i alla avseenden beundrans-
värd iscensattning. De inbjudna,
scenartister, prässmän och andra,
åsågo förevisningen med märkbar
förnöjelse och stort gillande - -".
Socialdemokraten.

75

- - - Stycket var Pval inspelat
rnmed spännande-dmmetiekhwålåpen;   

och kommer helt visst att draga stor 
I, publik".

OBSJ Varje afton 2 stora föreställningar, kl. 6-9
e. m. samt kl. 9-12 e. m. ingen översittning!

 

15 minuter efter föreställningens början stängas dörrarna

 

l anledning av de oerhörda kostnader

anskaffandet av detta standardvärk

inom den modärna biografkonsten med-

fört, äro vi nödsakade att höja entrén till

1 kr. 1:a plats och 75 öre 2:a plats.

 

Tvenne kupongbiljetter kunna i biljettluckan utbytas
mot en till dessa föreställningar gällande biljetter.

 

Biljettkontoret öppnas kl. 5 e. m.

 

"rimliböcknrV tillhandahållas vid ingången mot en avgift
av 10 öre.

 

Tillåtet endast för äldre.-

 

Att beakta!

E L I T E-T E A T E R N visar "Maxims" ordinarie program

och är alltså denna vecka öppen alla dagar ir. 6-10 e. m.

 

Imhl, Ttyokoli Ani-B Non-skumt, 1918.

Information

Title:
Maxim
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain