#0905: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!

 

l"

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program
LlililllllilllllIllIIIlllllllllIlLlllIlElEll-llIlllllllllllllllllIllIlllllllmlIllllllllllllllllllllllIlllllIJlIllIlllllIllIllIllIllllllllIllIIIIIIIIIIllIll-lllllllllllllllilllllllllllllllllllHit-llIIlIIiIIIlJlIIllllllldgllllilllllllllllllllllllllIllIllIlllllllllllllliltlIIIIIIllllIlllllIIIIIIIllIllIlli-llillilllllllIllllgllyjlylgllgllgllgllgllg-lly

 

lillllllllIllllllllIllIllllllIIIIIIJIIIEFIIIIIIIIIIlllllIllllllll-li-llillilI-ill-illillill-illillillilhl

 

 

 

 

axim

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193..

IProgram

Måndag-Tisdag 26-Qåi Jan.

Varje förevisning 111,- timme.

Sista före-visningen börjar kl. 9.45 e. m.

Observera tiderna: kl. 6, l7.15I  9 och 9.45 e. 111.

"11 maka 

 

 

h;

Romantiserad sklldring i 4 akter
från Fransk-Tyska kriget
1810-1811.

l huvudrollen
Fröken HENNY PORTENU

AKT. I.
För fosterlandet.

Runt hela Frankrike mottogs
krigsförklaringen av den 19 juli
1870 med hänförelse och jubel. Nu
skulle äntligen Preussens framgån-
gar och övermod stäckas och Frank-
rike återvinna. den makt och ära
som Napoleon I vunnit och förlorat.
En militärpromenad till Berlin var
allt som behövdes ä för att vinna
detta mål! Att fransmännen räk-
nat fel på såväl sina egna som ty-
skarnas krafter, veta vi av historien
ävensom hur många människoliv
som sp;lldes i detta världshistoriens
blodigaste Yoch bittraste krig.

Aven i den lilla gränsby, där Hen-
ry Marteaux tjänstgjorde som tele-
grafist, mottogs krigsförklaringen
med fanatiku glädje. Ingen hade
ens en tanke pä, att kriget kunde
 olyckligt, att mången av dem,
som. nu jublande drog ut i kriget,
aldrig mera skulle återse de kära
hemtrakterna. Henry Marteaux
kysser för sista gängen Isin hustru
och sitt lilla 1barn, därpå. marcherar
han bort mot de övriga uppbådade.
Under han lrortovaro har hans hus-
tru Marianne erhållit tillåtelse att
sköta hans tjänst som telegrafist,
ett i dessa tideiI ansvarsfullt upp-
drag:

AKT. II.
Och kriget drog in l landet.

Det går illa för fransmännen, från
den ena ställningen till den andra
fördrivas de. En tysk avdelning
inträuger i den lilla byn, där Mari-
anne Marte-aux skötte telegrafen,
undandriver den franska styrka.
som är föllagd där och besatt-er sam-
ma ställningar, som fransmännen
nyss lämnat. Marianne fräntages
telegrafapparaten, som nu i stället
användes av tyskarne.

Slumpen ville. att hennes makes
bnneman svårt sårad infördes i
Mariannes stuga för att vårdas.

"Rysande böj 1- hon sig ned över den

särade och ofrivilligt kommer hon
att tänka på. sin make. Då vaknar
plötsligt den unge tysken ur sin
medvletslöshet, tager fram ett pa-
ket, som han räcker Marianne under
det han framprässar: "En fransk
sol-dat.. som föll.. för min ha.an
lämnade mig dessa fotografier . ..
Lämna dem till adressateu ...ll Så
sjunker han åter ned, medan Mari-
anne dödsblek och dai-rande stirrar
på. namnet, som stod pä paketet
w- hennes eget. Inuti lågio foto-
grafier-na av henne och barnet. Han
hade alltså stupat, aldrig mer skulle
hon få se honom. Hos Marianne

vaknar en geniali-sk plan. Hon vill
upp-nappa de telegram, som avsän-
d-es av ty-skarne från telegrafien där
nere. Hon själv lbefinner sig en
trappa upp ensam med sitt barn.
Försiktigt tager hon fram en reserv-
apparat, som stod där uppe, kopp-
lar in ledningstråd och -börjar sitt
djärvn. fö.etag. Hon klättrar ge-
nom ett litet fönster ut på taket,
förbinder sin telegrafapparat med
tyskarnes och återvänder på. samma
vag, hon kommit. Därpå sätter
hon sig vid apparaten och intet te-
legram, som avsändes av tyskarne
från det därunder belägna rummet
undgår henne. Så sitter hon hela
dagen, för hämndens och fosterlan-
dets skull vågade hon sitt liv.

AKT. III.
Så hämnades hon makens död.

Följande dag fortsätter Marianne
sitt farliga arbete. Snart har hon
lämnat de viktiga meddelandena.

Men värkningarna av Mariannes
upplysningar visade sig snart.
Fransrnännen företaga ett väl pla-
nerat angiepp mot de tyska ställ-
ningarna, där de visste dessa voro
svagast. Över hela linjen fly tys-
kar-ne och under villervallan lyckas
fransmännen kringränna en lrel tysk
bataljon, som fullständigt upprevs.
Så. hämnfades Marianne sin makes
död.

AKT. IV.
Pro Gloria et Petri-a.

Underrättelsen om nederlaget ha;l
nått tyskarnas huvudkvarter. Där
förstår man genast att fransmän-
nen måste ha haft kännedom om de
tysk-a ställningarna. En patrull ut-
sände-s genast, som överraskar Ma-
rianne, under det hon uppsnappar
telegrammen.

Hennes lilla dotter ser med vrede
och förundran huru soldaterna bin-
da hennes moder. Dä den lilla vän-
der  till en officer, skakar denne
blott på huvudet och säger: "Blott
vår kronprins kan hjälpa dig".

Snart står det lilla barnet inför
Friedrich Wilhelm.

Han kan ej motstå den lillas hö-
ner för moderns liv och skriver ett
lnev vari han benädar modern.

Med detta begiver sig barnet till-
baka.. Men. officer-arna svara henne
ej då hon frågar efter sin mor, utan
vända sig tysta bort. Den lilla hade
kommit för sent. Hennes moder
hade dött en ärofull död. Men vid
graven sjunker den lilla gråtande
ned, kanske hon en gång senare
skulle tröstas av latt hennes föräl-
drar fallit Pro Gloria et Patria.

Barn äga ej tillträde.

Iåiljettpris: 50 öre "tsta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPONGIILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr 3:60.

Iarn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för hide biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lär-"dagar och Sin-
dagar 6.-1 11 e. m.

ElIIIllllllllllEllllllIIIIIIIIIIIIllltgl-llllkllllllllllllllllllllllLEl I

natuweiäold eleu es gpug ag; i" min m .lgu uno).

tedåd"

Lillellllllllllllliillllllllilllllllllilillllli

 

tälläll!llllllilllllllllllllllllllllllll

l
t

fl
ä

 

 

 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIlIIIIIlllllllllllIl-LEIEIILIIIILEJEIBQILILEJEJEE .I

 

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

"gl-llyleI-illi-ll-illi-llilll-illi-llill-i-llillilllillillilmlill-illill-Iill-ill-iillällpifll-ill-RRillllllElilllllllllllflllillllllllllllE

:1112.19on nllu .ieäepeu uoo .ieäepsuo fmåepugw

Hill-nan-"In-nallen-

mmmmmmmmmmmmmmmm

 

 

Fl

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain