#0904: Maxim

i Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet! Ö
llIIIllllllllllflllllllllllllllllIlllllilllWllIllill-IlilililllllIllllllllliIIHIIIllellälllllllllIll!IIIllIllIIIIIIUlIJIIIIIIIIIIIIIIIIlllldldlllllllllllllllllllälllllllllllll

Måndagar, Onsdagar oehdFredagarlnytt program!

 

WIIIIIIIIIII

Elite-Teatern

 

l.
1

LLil-.hllllllllIlllIllIlllllIIllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllIllllllllIlllllIllIlllllilll-lllllIIlIIIIllIlllfllIlllllIllIIIIllllllllllllllilllllll"illllllllfllllllllIllllllli-

 

vid kyrkan

lProgzyrarn

Onsdag-Torsdag 28-99 Jan.

öfwmanwåhfa

NYTT! .N-YTT: i .

TRONDHJEMS-

NYTT! NYTT!

 BÄNHN

Gharmanta fotosl

   

In  lll l . lll l i  

Hänförande alpnaturl

Irlänskt-amerikanskt kärleksdlrama.

Sh-.unns och Terry, ett par unga
irländare, äro båda förälskade i Brid-
get, som emellertid föredrar Terry.

Förtvivad beger sig nu Shamus
till Amerika., där han lyckas vinna.
så stor framgång att han inom nå-
gra år blir rik man och väljes till
mär.

Terry och Bridget läsa i tidnin-
garna. om Shu-mus uppsving och be-
slut-.1 nu att försöka sin lycka i
fiäminande land.

lle komma till Nevvyork, .men
Terry kan ej finna. :lr-bete, och fat-
tigdom och elände blir följden.

[Plan beslutar nu att gå upp till
den forne rivalen, men blir av denne
utvisad.

Sorg-.een sätter han sig på. en bänk
i en park, då en heri e går Jförbi och
tappni- en plånbok. Terry tar upp
den och återlämnar den, vilket gör
att hen-n skaffar honom en 4bra- plats
och inom några. år är hans ställning
så god, att han uppställes som mot-
kandidat till märbefattningen till
Shamns. Han besegrar denne, och
de båda foinu rivnlernuroch mot-
l-Ytilndnrna bli äter vänner.

DANDYN é-

Gharmant lustspel.

Thäfineen .

Vem stal Bunnys paraply

Den lilla vand-
rerskan

Drama, inspelad av den världslbeka nte .Åhman KALEM

i Amerika.

Huvudrollen innehaves av den IY-årign ÅDELAIDE LAWRENCE

Barn äga tillträde.

...IIIIIIIIIIIIIIIIIII .III-...III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BlYl-ettprlk 50 öre 7.-sfa plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra, plats kr. 2: 60.

Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.

 12 o. 15 lr kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lärdagar ooh Sön- "
i, dagar 6-11 e. m. i

 

 

 

IImlllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllålillillflilllillä Hl mllällällällllllllllllIFHIIIIIIHllHIIHlllllllElllllmlllllllllllllIIIIIllllllllllllllllllllIllllllllllgllilllIlllllllllllllllllHllillålllllllll

I
.J

l
l

 

 

 

 

 

 

 

 

1I FllljllllllllllggAl

llllllllllfllllllllllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllEllllmllllrilEllllllllllllilllllIIII-f

 

 

Luleå 19l4f. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

VÄND!

lilllllllllllilällällllllliilllllllllllllllIIIlllllIifEIBUEJEJLELEIEIILIILIEJEIEII-[lllllIllllllllHllIllIllIllllllIllfFIlllllllilfilFilI-illfilfillllln[lill-[lnlllll

lllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIllIllHlllill!!llllllIllllllIllll-lllllIIIHIIIIIIIILU1 4

:Jawweiåoid eleq es gpug ag; m i"nl gN .Igu wo).

4infångning; qoo .måepsuo fleåepugw

:rumäon nllu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain