#0903: Maxim

mmmmmmmmmmmmmimlllli BlI! Jillml

mmmna

em

pr

mm

i
L-i

 

OBS. I

 

similar-l I nunnmllnlsilntei I I [sin I LEJEIJ sf  mäliäraie

stigit iii

ljiglislifliiei:

Elg

 

 I tilllilIIlllllllläiiiiitlliIJllll-ilIllHIIIJiIllEiiälivillålilllyl

 

 

xml-ull!InlilllEHlElili-iimiiåimiliill-lllllllllllll

Fredagsprogrammet tillåtet för barn.

w.
05
ag
UD

 

 

Varje förevisning cirka 1å timme.

Förevisningar Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar oeh Fredagar kl. 1-10 e. m., Lördagar. kl. 6-11 e. m., Söndagar kl. 5-11 e. m.

Biljettpriser: Loge 60 öre, 1:sta plats 50 öre,.2:dra plats 35 öre.

058.! Kupongböeker å 10 st. biljetter - första plats 4 kr., andra plats 3 kr., loge 5 kr. - säljas vid ingången.

Ett besök å Dagens Nyheters samtliga lokaler i Stockholm.
inträssant bild, varvid vi få se allt det arbete som försiggår inom tid-

ningsbranschen.

Cladys har varit "pa en tur till
Europa och har nu återkommit till
Amerika. Hon mottages mycket
hjärtligt av sin forne beundrare.
Billy, som är student. Men Cladys
Vill icke alls Veta av honom mera,
ty hon har i Europa träffat en greve
som förälskat sig i hennes pängar,
och vilken nu tillskrivit henne att
han kommer-över till Amerika för
att anhälla om hennes hand.

Billy kommer överens med sina
vänner om att spela Cladys ett
spratt, som giver henne avsmak för
alla grevar. Han skriver till henne
i grevens namn och. stämmer möte
med henne på ett hotell.

Då Cladys kommer till mötesplat-
sen finner hon där fiera förklädda
grevar, vilka alla överhopa henne
med artigheter och förfölja henne
överallt. Hon får till den grad
motvilja för allt vad grevar heter,
att när den riktiga greven kommer
och anhåller om hennes hand får
han avslag och det är Billy som Vin-
ner den vackra och rika Cladys
hand.

WWW .

mOOm

  G r e v  ,  r n 

as

I

"9.5

5.5

QS

Huru Sverges största I
tidning kommer till Y Den V

En hög-

io.

Program Lördag-Söndag 4-5 Oktober

Heltlmmesskådespelet.

Hsegångnas

rOmGn

Mimiskt drama i tre akter av F R A N S H 0 F E R.

AVDELNINGAR :

Den berömda konstnärinnan.
Minnen från förr.

Boken, som skall göra henne
berömd. I

Renée och Cleo.

Vid minnet av alla dystra tim-
mar från systerns barndom
skriver hon boken: "Den Vilse-
gängnas roman."

Även systern läste denna bok.
Hon beslutar uppsöka systern.
Pa Vägen hör hon att Renées
fabriker stå. i lågor. .

Henry på väg till brandstället.
Öga mot öga.

Hon besvär henne att gå. .
Men hatet svinner, systrarna
ligga än en gång i varandras
armar.

Snyftande lägger Nina sitt hu-
vud mot systerns bröst.

Cleo sveper sin egen kappa om
henne.

Dä höres en automobil utanför
Cleo skyndar ut för att möta
maken.

När hon hör att han blivit sä-
rad sjunker hon vanmäktig ned
Nina hör systerns rop och vill
ila till hennes hjälp.

Hon blir tagen för Henrys
maka.

Hon följer viljelöst med till
.llenrys bädd. Hon har ju svu-
rit att för ingen omtala det
förflutna.

Cleo vaknar till sans. v..

Hon ser systern vid makens
bädd.

Förtvivlad går hon.

Brevet. i

Nina lyckas finna en förevänd-
ning att gå..

Barn äga.. ej tillträde.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

De båda systrarna.

Hon visar henne bort. "
Brevet: Jag har sett allt. Jag
har sett hur du söker1 tränga
dig i mitt ställe. Jag förlåter
dig, men du måste ögonblick-
ligen lämna detta hus. Du är
icke värd . . .

Nina besvär sin syster att höra
henne.

Bvortjagad.

I trädgården.

Läkaren lämnar samtidigt hu-

set.
iHan får se Nina ga och tror

det vara vännens hustru.
Misstanken..

Nina upptäcker förföljaren och
lyckas undkomma honom.
Läkaren tror att vännen blir
bedragen.

Han ligger på lur hela natten,
men hon vänder icke tillbaka.
Vid sjukbädden.

Läkaren förebrar Cleo hennes
uppförande.

"Var har Ni Varit .9"

Hon förstår att det är hennes
syster, saken gäller.

Maken hör vad som försiggår.
.Han stöter henne från sig.
Blott ett ord och hon skulle
vara räddad.

Förtvivlad.

Ovädret.

Han tror sig se sin hustru.
Åskknallen.

En fruktansvärd blixt.

Den döda vid fönstret.
Straifet har nått henne.

Men vid dörren står hans egen
hustru.

Gåtan förklaras.

 

 

Luleå 1913. Tryckeri-Ask Norrskenet.

:nunuwii-il-llmnwlinII-u-llnullmimlliliiilililrilliitilrilrilriiliiriirnlilriiliiieliilliiillilliiimiirilmriEEl
I

i , P
.rara

mmmmmmmmu

 

 

hiif-ii-n-ii-lisn-ii-il:iiéliiiisinliin-n-imiaiiersist:i

f swe: -

   

I:

If

f- IEIEIEIEIIEJE HIEEII Eilimieueuimiiieiuinlininnan-um"li-iin-ilwu-u-n-iigiinull-ii-r-n-i-n-nn-nun-u-lI-n-Ji-lmi-lriiriiiilriimriliiliil I

niinfiiiöimF-il-irnisii

- ytillåtilzilylil1:]

F11.ll-inn:il-IIIIIIJEJIEJLEJEHEJEE .

elinLEIE-IinnnnE-Jniinirnmniniin - inr-names geia!

i

ät

i
i

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain