#0899: Maxim

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmet!
IllllllliilililllillillIllHIIIIlIIllIIllIIIiIIiiIEliiiillllillllllIIl:IllllllIlJIHliIIilIIllIIlIIIlLEllIIIIIi-lllllllllHillIlllllllllllllllill1

 

Måndagar, Onsdagar ooh Fredagar nytt program!

 

FE

lillllllllllllil!Ellmllillillmllllllllll

 

l
r

 

Illlllllllllll

 

EllllllllIllIllllllllllllllldlllllllIllillllllllllllIlllllIllllllllllllllllllllllillllIJllJlIllllllllllllllllllllll

llIlJIIlIHII Ill Illl IllllllllllllllIll-IEJllllllLEILEJLEILHlEJlHlEJEllEJ

lLHLHLHHLHEJEJElLQLQLHLUllFII-lllllllllllIllllllll-llllllllllllllllIllllllllIlllllllll

axim

1

  

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193.

fPro gram

Måndag-"Tisdag 9-10 Februari.

"OQONOWQÖOQ OQOOOOONOQN

5"ICO-OOOOOIIOOOOOOIOOOOO ...0....I-...OIOOOOOOOOOOO i...

Nervklttlande sensationsnuimfmier ut givet av Noyrdiisk Films Comp.

Heltimmesskådespelet

Chatullets
hemlighet

I Skådespel i 4 akter

En av de :näst innehållsrika ocih un derhållandie bilder som till dato ut-
kommit.

AVDELNINGAR :

1 . (ii evi n n a u på -diödnibadideu
 Hennes 1sista blick gällde det
gamla (-ilia-tiilliet.
l Den dödas hemlighet.
4 En annoiiin.
Ö.. Det måste vi ha".
(i Auktionen .
7 lle-t giziinla (iliatulleit.
8. Två mmltävlaie.
ll. Fang Henri-ar.
lll. Till iii-.iiiöVi-uriie.
11. lininansf-.lieiL
12 En iniräwseibaiil åskådare.
13. linkvai-teriiigieu.
14. lloxs Pentiei- Faber.
lö. "Clara".
16. Två. förälskade.
.17. En ridtur.
18. Frukosten.
19. "Hjälp, hjälp".
20. En modig man.
21. VBe-löiiilingen.
 HYe-In ko nist en .
 Ett glädjande budskap.
24.. Frieri ett.
"Det är en wtior ära för img".
726. De glöm upp näkinfingen utian
värden. i
27. Den lycklige.
28. Manövrarne äro yalut.
29. Det är min vilja.
30. "Jag skall betänka mig". I
31. lleimfai-deu. i U  
 Två. månader senare.
33. Chatulleta heimllighet.
34. Det rätta testamentet.
3-5. Ett iaidielmodigf fönsiliag:
36. 17.AletJE-l frivilligt från Clara".
37. "Jag måste beiniåiktiga migI
detta dokumentI l.
38. En K1)1Y-ottislig plan.
39. Två. lan disitrykare.
40. "Viilil ni tjäna pängiarw
4-1.  trial-rena.
12. Månader: iir snart ute.
43. På1 lur.
11,4. Överlfalllelt.
4-5. Den Ira-(lidande ängeln.
4-6. Sista utvägen.
49. Diidisllänclen.
50. Segraren.

OO ONOWWONQNOOOOOQOOOOÖT

Barn äga ej tillträde.

iåiljettpris: 50I öre "izsta pl., 35 öre 2zcir-a. pl.
KÖP KUPONGIILIIETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. Barn kr. 1:10.
vBarn mellan 12 o. 15 lr kr. 1 :60. Gäller för bada biograferna.

Förevlsnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m.

Lördagar och Sön-
dagar 6-- 11 e. m. .

=:bi-lllllllllillllllllIIIlllllllllIIIlillllilIIlilllllIIIIIIIIIllllllIlllJLgJL-i[Inn-iii."Iillill-li-linnnunni

 

Luleå 1914. Tryckeri A.-B. Norrskenet.

 . V .m - .E :em .uy

EIEIEIEIEHIlllllllllli-IlllllillIIIlEIiIlEIIIiEIII-ilIilliillllIIIIIIlllllIll-IIIIIIiI-lllllllllllllllllllllllllillllllllllillIIIillllIll-ll-il-ilniinll-il-n-nI:[-nun-u-nun-lillan."-nun-uni

 

 

 

iii-u-:minimum-unna

 

 

minglaif:"ln-ii-Hail-JE"ilinn-null-"nillllIllI-llllllIlIiIIIIIIlIIIIlllllIlilillillllllllil-liilillllillllnllllllllIi
:iewwmåoad Blaq as gpug ag; :N fmn m .Igu wo). I

 

:weaåoid niiu Jeäepaag uno aeäepsuo .männqu

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain