#0891: Maxim

-GE

 
   

Kom 4närY Ni vill, Ni får ändå generapiogrammeu i

  

 

 

Måndagar .och Torsdagar helt nytt program! y

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnmmmGmmmmmmmnmmnmnnmmmmmmmmmmmmmmmmmm

lb

 

Ef

 

GGQQGGQQGGGBGGBGGBGmanammmmmmmmm

-Teatern

vid - kyrkan

(Innehavare: 0. W. Andersson.)

TELEFONER: Elite-Teatern .100. Maxim 193,. Bostaden 193.

 

rf

v

PROGRAM

Maria Bed-dag och Onsdag den 26 Mars.Y

 Ionaucla-ilen

Härliga naturseenerler.

längderna-:blod

En familjetragedi.

Herr Ward upptäcker då han öpp-
nar fönstret till sin salong, sin dot-
ter D-orit inbegripen i ett kärligt
samtal med den av honom kort för-
ut avvisade fria-ren. Trots en all-
varlig förmaning visar sig den ung-a
flickan ståndaktig i sin kärlek och
föredrag-er att rymma från hemmet
Framför att avstå från den älskade.

Två år hava förflutit. Dorit7s för-
äldrar tyckas nästan hava glömt
bort sitt barn, men sorgen. och sak-

..... m. ,

sf

naden avmåla sigI tydligt i deras an-
sikten.
Sedan emellertid Dorit blivit än-

. ka, skriver hon ett brev till sin mo-
der för att utvärka hennes törlåtel- l

se. Moder-shjärtat veknar snart, men
fadern visar sig mera hårdhjärtad.
Emellertid uppträder det lilla bar--
net såsom "tredsmaklare". och .in-
om kort är åter den lilla familjen
samlad.-

Taragona

Där vintern bor

Nya praktfulla sltämnlngsbilder från det

snöhöljdia Bayern.

lln nisle n allvaistid

Skådespel ur den berömda Vltagraph-serlem

Ungdomens lekar och tårar ha
förenat de små flickor-nas hjärtan.
Och stor är sorgen, då Fanny med
sina föräldrar drar bort till främ-
mande stad. Som pant på sin vän-
skap byta de det käraste de äga,
Helene sin älskade docka mot Fan-
nys ring.

Ett tiotal år rusa förbi och vi fin-
nu dem som älskliga ungmör. Men
livet fördelar olika sin glädje och
sorg mellan dem. Som en lycklig
brud drag-er Helene in i sitt nya

hem, medan Famiin med sitt lilla
barn i armod begråter sin man. Och
det blir fattigdomens frestare, brot-
tet, som4 för de två barndomskamra-
terna åter samman. Fanny blir
tjuv i Helenes hem. Vid husunder-
sökningen efter det försvunna kom-
mer  lilelenes docka i dagen. Gläd-
jestrålande faller Helene sin åter-
funna, av ånger och samvetskval
pinade lekkamrat om halsen. Glömt
är allt inför den gemensamma gläd-
jen.

Ett kvistigt uppdrag

Ett tokrolig-t skrattnummer om
hur en betjant får i uppdrag av hus-
bonden att under dennes bortovaro

spionera på frun och alla de även- .

fyr han där-under råkar ut för.
Högkomiskt skrattnummer.

, Barn äga tillträde.

BIIIIIetfpris 50 öre I :sta plats, 35 öre 2.-dra pl.
Barn under 12 årA 15 öre, under 15 år 25 öre

Kör .KUPoNeBiLÅJETi-En i HAFTEN om 10 sTYcKEN:

Andra plats. kr. 2:60. I. Första plats lfr.1 3:60. Barn kr. 1:10. 1
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1 :60. Galler för båda biograferna.

Förevislnlngar alla dagar 6-10 e. m.

Söndagar matlné 3--5 e. m.

ElElElElElElEElElEJEJEElE-JEJEEJEJBEJEEJEJEJEJBEJEEEJEJEJEJ

 

Luleå 1918, Tryckeriaktlobolagot Non-skenet

WEBB;GEDBBEJEBEEBBEBEBEJEJEEEJEJEJEBBEJGEBBBEBEJEEJEEEIBGJBEJEJEJEEJBEEEEBBBEJEBEIHEBEEIEJB EBESEJEEBBEBBE]EJBEJBBBEJEEJEIEJEJE]B[BEIGEEBEJBEJBEJEJEIEBBGEJBEEBBEB

VÅND!

giewmeiäoud elaq as gpug ae; i" finn i" .ieu wo).

 

 

 

 

:weiSon ullu "en .ieäepsnol uoo .ieåepuew

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain