#0884: Maxim

lllllllllllllIlllllillIlllllIllllllllllllllllll"-llllll"-"lll-lllllllllllyllllllllllllllllll

Å -Maxi

en

 

E
1.

Övre Norrlands elegantaste biografteater
TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

. fProgram

då Måndag-Tisdag 7-8 Juli

tå ...0.0.0

i I I! Å

 . Vid Spaniens kust
E Gharmanta vyer och färdminnein."

" V Nyhei för dagen. V
 lllrlslllll mille slilli lm in lunilru

 

J

lylllllllllillIllilllllIllilllllllllllIllIlllllllllllllllllHllllllllllIllIIIIllIllllllllIlllllllilllllllllIlllllllllllIllIllIllllllllllillllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllillllllllll I

a

Muntration non plus ultra.

Egenartad kinematografisk nyhet

Demaskerad

Kinematografiskt skådespel i 4 akter.

Snylftande ahör Susanne de Lor-
nles upplasningei: av sin farliiodeif-s
testamente, vaiigenoin .ton ärver
hela. hans törnzögenllet. Blott om
hon dog eller greps av obotlig si1
nessjukdom skulle hennes törniyn-
dare Ferdinand de "Kei-:Inie bliva
figure till denna.

Stlblfar hon en dag ett brev från
sin älskade, kapten (llllquuy, vari
denne underrättar henne, att han
kommit. till denna trakt för hennes
skull.

Men i
inyndaren

s

sitt arbetsrum sitter 1för-
, blek och förstörd:
. . . och om Ni om en månad be-
talathllelltl kronor skall jag stäm-

de Finna lösningen på dramat i Ka-
doi-, ty Susannes minnel hade slock-
nat och kaptenen lag dödssjnk på
ett sjukhus. Men lörmyndaren har
nått sitt mål.

Kapten illldrquy hade etter långa
veckors sjukdom ater iillfriskuat
och tröttnar att linna nya .medel
vFör att Susannes slocknade niin-
ne att atei- vakna. Vid ett besök
hos professor .Williams sager den-
ne: "Det ar vissfr-.iligeu ett svårt
tall, men jag tror dock att det skall
lyckas mig att bota den sjuka".
Han hade nämligen uppfunnit en
ny meth för hotande. av Vansinne,
nämligen med kineniatografiens

. s .. "l 7" J. S " J.- l .l ylö. hör
nia Eder". Dessa oro voro for ho- :lmlldh i Omf] (n chfodl- TH

 f - n Yi W . P .ss rn s 0L : n
nom förkrossande, ty varifran skul- x Ip men lm P O aha 0

le han väl taga en slidan summa?
"Susanna Susanne", mumlar han
och begiver sig ned till den unga
flickans rum. Han boder henne fö-
retaga en Infloinenadtill stranden
och där vid de br-.isand(Å böljornas
(lån heder han Susanne till dennas
stora förvåning att bliva hans ma-
ka. Utan att svara. ett ord går hon.
Då ser han Susannesl handväska lig"-
ga. på. marken ochl [inner däri lien-
nes brev till kaptenen. .Han skrat-

 

gråter, hon är räddad"

I[lyckliga dagar iölja för dc två
unga. Da lår kaptenen en dag se
Susanne. skriva brev och genast
marker han att det ej samma. stil,
som i det brev, som kallat -honom
till grottan vid Kador. Susanne sä-
ger också, att hon ej skrivit något
brev till honom, men att brevet här-
rör sig :Fran itörinyndai-ens hand. Da
går det upp ett ljus för kaptenen.
Nu vet hanTVenn lörbrytaren 

 
  

tade hånfullt M hindret måste. un. U:f Han underrättar genast polisen och

danrödjas. - med tvanne detektirer beg-iver. han

I" r - . - - - s" i fll 1( . inf . (eradb-il I å. vilken

lhom i morgon klockan 4 i klipp- fl? t] :en m] f, L äga] tfunl

f grottan vid Kador. Jag skall vara (Unix-VW (län in" (t d V lxandml
dar en rok stiger upp mot himme- mm (1] Hm a C me a

Måndagar, Onsdagar och Fredagar nytt program!

len".

Gladjestrålande liiste, kapten dllllr-
(lny detta brev, som var underteck-
nat med Susannes namn. Förmyn-
daren beder Susanne glömma hans
uppträdande föregående dag, vilket
den ömsinta även gör. föreslår
den samvetslöse skurken henne att
dricka en kopp kaffe med honom på
terrassen, och därpå företag-a en li-
ten jakttnr ned mot stranden. Mon
då börjar Susannes huvud bliva 
tungt, hennes ben vägra att och
snart ligger hon där medvetslös.
Men förmyndaren tänder upp en eld
i en grotta och snart ser han kap-
tenen nalkas. Han lyfter bössan f
ett skott - och kaptenen sjunker
ned med ett utrop av smärta.

Men saret var ej farligt och
snart slår kaptenen upp sina. ögon.

  

.ie
F

Förmyndaren, greve de Keranic, har
dansat den sista valsen med en för-
tjusande uppenbarelse, som emeller-
teid döljer sitt ansikte bakom en
svart mask. Hon. följer på grevens
bön honom i den lilla salongen och
då han lyfter masken, gör hon intet
motstånd. Förskraokt tunnlar han
tillbaka liksom intöi ett spöke och
vänder sig om för att fly, men står
då öga mot öga. med kapten dlErqu)T
som han trodde vaia död. Då. han
vill fly häjda honom de tvänne dc-
tektivorna, som även hindra honom
att med ett skott ga lagen i för-
vag.

På en eldig spri:lg-arey rider klap-
tenen fram och då han sei1 sin unga
VFru i fönstret upplyees hela hans an-
sikte av glädje. "Älsklingy min lilla
älskling", utropar hon och skyndar
honom tillmötes på trappan. Ant-

Då ser han på nagot avstånd en ligen ha tvänne manniskor, som
mänsklig gestalt ligga orörlig. Han dock ödet prövat hårt, funnit

släpar sig dit - och finner sin äl-
skade blek och orörlig. Ingen kun

kärlekslyckan, som snart skall läka
de djupa såren.

Barn äga ej tillträde.

Biljetfpris 50 åre hsfa plats, 35 öre 2.-dra pl.

KÄÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEN DM 10 STYCKEN:
Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60.. Barn kr. 1:10.

Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1:60.

Gäller för båda biograferna.

Förevisnlngar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lärdagar och Sön-
dagar 6-11 e. m. -

 

I Illlllllllllll llllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllIlllllIllllllllIlilllllllllillillilllllIlllllIlllillllIllllllilIlllIl-llllll]

 

 

llIlllllIllllllllllllllllflllll I

 

 

 

illllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIllIlIllllllIllIlllllIlllllIJllIllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIlllIlllllIIIIIIIFIIElllllllfllllllllllllllllllIlllllllllllllllIlIllIllIl-l lllll

7

 

 

Dlill-Ilml-l-llillIllIllllllIl-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllyllIEEEEIEIEHEEIEIEIIEEI

 

 

Luleå,

Tryckeriv- A .-li

Iymislurei. 1915I

IillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIIlIllllIFll-illillillill-ilrill

.in ni" men

:owweifäoad elaq as gpug lg; m Ill

 

iuiuäoad mtu Jeäepaag qoo .ieåepsug unåepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain