#0881: Maxim

1,.l
l fr. tf  kf" i. N

,.,..99foifowowowowowåfowå .09900909961059990970006

    
    
   

xxnmxåm

X

.m

Xx
x

95913251-

av

 

Telefon: Maxim 193. Bostaden 193.

 

 

Program

"Onsdad Torsdag den 20, 21 December.

...ON

jMesster-s Journal N:o 34.

Mörtas femöringar.

 

i dokument.

KINODRAMA I TRE AKTER. av GEORG BODIVIER. Reggie: Conrad.
Talk-om, w Ing-pelare .av Aktiebolaget Svenska Biografteatern, Sthlm.

Godsäigare. Friedmåns foster-son
Alla-n står-:i begrepp att lämna det
hem, (där hanv efter faderns bort-
gång åitinjultilt den måst kärleksfulla
omvårdnad I avskedclts ögonblick
går det upp för den unga barndoms4
vännen Agnes, grod-sägarens dotter,
att det är Allan honäilskiar och så
beslutar hon att bryta med den rike
Steiner som hon byst en sivlii-"iiiisk
böjelse för och med vilken hon, fa-
dern ovetande, förlovat sig.

Friedman .lälmnar .Allan ett brev
innan haln 1 reser från hans fader.
"Till min son Allan, att brytas på
hans 25-årsdaig," .står det på. kuver-
tet, och Allan, som aldrig hört nå-
got från siin far, väntar med iver
på. den dagen.

Den unge mannen tar med energi
itu fmed sinza studier. Tanken plå-
Agnes sporrar hans arbetslust :och
gör honoiin iolkänislig för yansträng-
11i11ig.ariia,[ , . v i i

Ett gammalt original, J: Miller,
som bror i en .annian kammare i stra-
den och som ruvar på hämnd för ut.
ståndnla lidandcn. Och efter långa
år har han nu den sis-ta länken i bc-
viske-.djan i sina händer, varför at-
tacken kan börja.

(ledsagare SteinerI får en dag ett
brev av följande lydelse :V För snart
20 år sed-an begick Ni ett brott, som
ruinerade mig och ödel-ade mitt liv.
Efter iår av lidanden äro nu bevisen
-mot Er ii min ägo. Jag råder Er
därför i edert eget inträsse att o-
fördröjlligen sökta. upp miig.

Steiners samvete säger honom,
att fara är å färde. Han uepipsöker
Miller och de viktiga papperen tia-
ges rfram. -Steiner ainlser sig ej ha
något att frukta. och, trotsar öppet
gamlingens hotelser. Detta tar
starkt på Millers krafter, och då 
gått, skyndar han barfliuvad ut i
staden, där hans uppträdande väc-
ker uppmärksamhet. Han träffas
arv ett slaganfall på en restaurang,
och det blir Allan, som tar hand om
honom. Intet är emellertid att gö-

ra, och den gamle dör, sedan han

.yttrat några ord om engsftullen för-

mögenhet och viktiga dokument.

Efter någon tid återfinna vi Al-
lan i Iden gamlas kammare där han
yi lugn och ro ägnar sig åit studier.

Steiner och.b Friedman .ha sedan
länge legat 1 process. Steiner tår
av sin advokat veta att denne inne-
har papper, vilka måste leda till att
Friedman winner målet. S. beslutar
nu 1att komma över dessa handlin-
gar, kosta vad det vill. Och det
blir Agnles som lämnar honom dem.

På. sin 25-årsdag har Allan .öpp-
Imat brevet från sin far. I detta får
h-an veta. att Steiner en gång be-
dragid; Allahs farfar. "Allt vad S.
äger, slutar brevet, tillhör din far-
far, vilken jag förgäves sökt åter-
finna. 1 7.

Agnes 1kommer på besök och be-
rättar om vad som tilldragit sig
mellan henne och Steiner och att
hon slutligen blivit .skrämd att begå
en handling, som kan bli till famil-
jens olycka. Allan rådtirågar en
advokat ii sniken. Denne råkar emel-
lertid vara densamma, som Steiner
anlitat för sin process, och då han
får höra hur "denne kommit över de

" viktiga lpapper-en, bekräftas hane

förut väckta misstankar. Steiner
ringer samtidigt upp advokaten,

och får då veta de nya faktorer,
som tillkommit i målet. För att få
tag i de Millersha .dokumenten upp-
.söker han gainlingens f. d. vinds-
kammare, som nu bebos av Allan,
och är just (i Fii 1l med att taga fram
dokumenten då han överraskas av
sin advokat och den unge studen-
ten.

Steiners brottslighet  härmed be-
visad. Av rädsla för en uppgörelse
begår han självmord. Friedman
kommer i besiltJtnIing av sin egendom
och Allan tar hand om den Steiner-
ska förmögenheten. Efter avsluta-
de studier växla han och Agnes rin-
gar. Det Millerska doikirmen-tet har
därmed fyllt sin uppgift.

 

 

cecel

 5. .i BARN -TÄeAj EJ snurrewa.v

" Wewwwow

Bilj-ettpris: 50 öre tzsta pl., 35 öre 2zdra pi.

Barn under 12 år 15 öreI under 15 ir 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTERIHÄFTENW108TYGKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Förevlsnlngar
kl. 6-11 0. m.

Måndagar-Fredagar
Söndagar kl. 3-5 och 6-11 o. m.

Första plats klr. 3:60.

kl. 8-10 o. m. Lördagar

0 90 1000000300 00 0000 00 00000 00 00 00 00 0000 000000
I i I H i i vim

 

details:strama-Ae. Nemi-.em

få

Q.QQQQC.1WQOQ 009001001  däävggfäå fQQQQQQQQfQQ OoQQaQ 009 909001 9.9?51?o?f.1?.9 fequ, 909901903?.QQ.1å1-f.iå9 ?QQQfWQQWQWQQOOQWQåIWWQQQ 091 7.109,0., 00Q10910.10.100109Q060 OG? 991091001 0.1

0000000000

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain