#0879: Maxim

nu få Q
wååfiföåf :fil- l

OQNMQOQQQN QQGQQQQQWWGWQQ

 

g .susanna-ansats ln sinulla-lulannn.
Q : g
9 a I
I. a
å w ä s
9 : =
 gg g i

IIIIIIIIIEWIBEäEQQgI 39088! i åäiiiää.
oo I

I
Föiavlnuingar: Vardagar kl. halv 7-11 el m., Söndagar kl. 5-11 o. ln.
Vall-je förevisning cirka 1 V2 timme.

Biljottpriser: lzsta pl. 75 äro, 2zclrn pl. åo itne, bara; 25 äro.
938.! Kupengböokor å 10 st. biljetter - lzlstai plats kr. ö: -, Zwlra plätt!
kr. 4: äO säljes vill ingången.

 

 Fredag, Lördag den 27, zs Det.

REGQQGGQNWQQWQGQQGGGQQQ

Hennes kompanjon.

Lustlpel i en akt.

å
Q
å
3
0
3
9
å
Q
(få
å
lå?
g)
ä
i
är
ä
å-
så
Q
å
Q
å
6
G
å
9?
Q
Ö
år
ål

lRQawäaåaiååäGQQQQQQQQQQGQQ

nr"   att f

       

Spännande drama i fam akter.
l huvudrollen: MHBEL THLIHFERRO.

6
g Amon -Mernil har alltid" gällt för en far. Hon allierar sig med Gerald lill-
e lilli- llötlerllg SOM förmögen mall och stings och de göra upp en plan tillsam-
Q hans dotter Hope har ralltitl avguldat ho- mans. John har engagera: sig djupt i
nom Och ansett lllOnOm bättre än allla vissa svt-ålarktieiI och planen går ut på
g andra affärsmän. latt baissa denna tills John tvingas att
6 En drag 1skall han ii förtvivlan taga 1slltt oäjla till rulinelranldn priser. Planen lyc-
livI AHan hindras från -de-nnn- föresats kas utmärkt.
gen-0111 dotterns ankomst och han be- Merril, som noga följt med fluktuatio.
rättar nu ingående (för henne, hur Cook .nerna på fondmiarknadgn, vill rädda
använt sitt inflytande ooh sina Dängal" John från ekonomisk ruin och skyndar
för att störta hlonom. Om .stina försnill- därför filt Hastings för att Söka förunäl1
minglar talar han 1111496 till Orrl- HODG honom att stoppa baiosen. Men denna
tröstar honom och lovar att taga 111111 säger mej, han utför endast :given order
strid-eu medi Cook på allvar, "Det skall och kan inte. göra något åt saken, Mer-
llli nu kwmp- nå kniven". Bil-ger lhonrnill får då redo på att klen, som driver
"han (skall få vmed en listi-g kvinna -attyopemtionerm mot John och söker rui-
g-örn." lnenu- honom, licko är någon annan än
JJohn har reviderat böckerna ll bolag-let denneo Å Yegen maka, Hope. Nu måste
och hett hur det stå-r till. Han säger Merrill tala. Han :bekänner sitt brott
rent ut till. Merrill, att denne är en och sin skuld för Hope-, omtalnr att John
tjuv, men lovar islaintiöhgt latt hjälpa llo-I rädidat honom från vanära och att han
nom. "Jag skall go er en chance", sä- I oi kunnat förmå stig att lsägva hela .san-
gier han. "Jag betalar :let belopp so-inIning-en till. Hope, för att ej drabbas nv
tat-tas för or räkning, så1 får nii försöka I hennes förakt,
Q
6
6
é

    

ordna saken med mig inom tre måna- Hope lugn-ar nu lslin far och uppsöka-r
der". Merrill antar med glädje anbudet sin man, som nedan gör sig färdig Iatt
lålm-n-a Now York För att rosa tillbaka
föl-talat inför sin dotter, och bofler bo- till västern, Hon erkänner för honom
nom vara välkommen i snitt hus. vad hon gjort och att detta skott onda-st

Det ldröjcr ej länge förrän John friar emedan hon varit misslefld. Hon stiger
och Hopo gor honme lsitt ja, fhonom :samtidigt att hon haft svårt att

När bröllopet fira-ts, .etter-skänker John handla som hon gjort, 1efmeclan hon för
(lot belopp som Merrill  lskyldlig ho- vario dag haft 1att kämpa mot .en nllt-
nom och clenno är alltså. räddad. mom växande kärlek till honom.. Så

.Holpe fullföljer med en kvinnas hela tilgger hon om hans förlåtelse vooh :får

från .denne unge man, som han så illa

I
l
envishet ysin fiöresats att hämnns på sin den och floran äktenskap blir en förM

make, som hon tror velat störta henneslening" i kärlek och lycka.

BARN ÄGA IJ 

 å
i

m0 .Q NNOONNOOMÖOOQQQQOONQ

min 3513. Nystart-LTD. Nownklhot

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain