#0878: Maxim

sisåoaåaéasaaoaaao:osaaäaåeéaoiaénemåadaaagaå säseasea

.än

:än

55309 

 råa owebéhawåa oeaåawaaångaaga råa ånga år omoéaagh omoåoåaa. .i där attan-tia?

   

 oäåagoåbownaga aaaeälaagaokååoshwåaånagnåaga awaowwwaama 

   

å
å

.man

 

 

Gå?
I
I
N
P..
a
0

v QHEEIEEIBI Iläålää EESEESEEBHB)

 

f i?
 tf   i

en

9
9

G
I
I
H

09

finnarna: aaaannanfaxgaannan anammat?
"gå
WR
a

Färjovianingar: Vardagar kl. halv 7-11-o. m., Söndagar kl. 5-11 o. n.

Varje förevisning
Biljettpriser: lzsta pl. 75 öre,

cirka 1 V; timme.

2:dra pl. 50 öre, barn 25 äro.

038.! Kunngbäoker :i 1.9 st. biljetter - lasta plats kr. (i: -, 2zdi1a plhts
kr. 4: 50 säljles vid ingången.

GQWGQGTQCQQWQQWQWQQQQQGQWQQG

Fredag och Lördag den 3 och 4 Jan.

Alstrup-Fiim

Millonären iÅ

rävaihändet

Lustspel i 2 akter och 55 avdelningen".

Nellys .svärmeri

Bland idol-tande blommor.

En ryslig historia.

"Vad skola vi Hör-ai"

Den upptinnlingsrike Thomas HardyI

Bland vänner -och upptågmnakane.

I avresans stund.

millionärsonen.

fKruaJén itornrais.

10, Också ett sätt :att placera sin kollen-t

11. Temperaturen stiaer.

12. Den generad-e millionärsonen.

.13. Thomas [Hardy inltaizer hans plats.

14. iOkvädingsol-d

15. "Ni har iiirniärniat mig,
dnlelléjra",

16. E-tt ryck i nödbromsen.

17. Förberedelser wii-ll duellen. lny.

18. En stackare. 

12-). lMillion-ä.rsonon flyr, 

20. "Dress-imon som flyktnredel. -3

21. T-lojdad. i;

92. De iiönsta skotten,

23. Simrad?

24. Åter fr kupin, 

155. Pa det eleganta badhotellnt,

26. Fulrvsften :av lAllb-anien.

87. Ljuva .ii-aint?d-sdriimmar för .en mil-

lilonär,

599071F=P1PPWPP

Jag" vill

 

I 42. "Siing säga . . ."

I P436: "tfin .dåreaisrf-m- i i -

29, Friiisften tackar.

30. "Jag" inbjuder Eder till en automo-
bi-lfärd i den vackra trakten."

31. Hos de ig-l-ada vännerna.

32. Nya och hlemsk-a planer.

33. iBilfärdlen börjar.

34. Ett missöde under väsen,

35. Oartigfa förbipasserande.

36. Man -mlåste övernatta.

87. Pa andra sliidlan inhägn-aden.

88. "Fnrslten" bland herrar rövaro.

39, En ovanlig; bädd för 1en m-illiionlär.

4-0. Olyckorna bryta .in över den amma
familjen,

41 Stackars mr P-ickllcs.

43. En löslelnsunnna värdig" en millionzär.

44. an får du inte plåga dem mera.

.45. Från -rövare till räddare.

46. Hjälten Thomas Hardy.

47. Åter fria.

48, Bellöniingen.

49. Mr. Piekles försmån.

ål. Förlovning-.sf-äfston.

52. Ett fruktansvärt avbrott.

53, Alltid förföljda av rävar..

5 Avsllöjandlolt,

Förlåtelso och förnyad glädja över

:JL

vw
ii!

 

28. Inbjudan till middag.  

hela linjen.

Paiandar-Fiisn

.lärnaktiorn

 

Drama fra akter.

Uppt. av Nordisk Films Comp.

iscensatt av

Hjalmar Davidsen.

Änkofru Steins dotter Vita är -förlo-
vad anod Ven ung flitig och stnävsam
man vid namn Jacob :Arendit Som den
.andra utväg för ratt kunna bryta sig en
bana beslutar han sig för a-t-t lresa till
Australien. Här får han plats vid -ett
järnväzsb-olng :som nppsyningsman vid
.en blockst-ation. En dam" :då han .iir piå
vakt händer .det en automobilolyokn .i
närheten av blockstatio-nenl Jacob .ilar
.till hjälp och 4omhuldar 1:inltoniobilens.
passagerare, inillionären John Rooh på.
bästa vis. John Roch fattar sfympati för
IJacob Aroirclt och beslutar sätta4 honom
på prov, Innan han tagler avsked av .sin
ung-a vän, låter :han i hemlighet sin.
späukad-e plånbok falla till golvet, Två
dagar senare. :kommer Jacob Arenth och
avlämna-r plånboken till millionåiren.
lllan har bestått provet och lar nu er-
bjudande att bli millionärmis briva-tseku
roterar-e.

Något .är senare reste nrr Roch själv
till Europa i av-.sikt att ta aktierna i det.
stora Adelhwids järnvärk noterade på,

 

Parilerbörsen. Chefen har just anti-ätt

denna resa, då. .det ankommer lett -telc-
gram att man upptäckt .avindlerier med
järnvärkets dnift. Jacob Arfendlt motta-
ger detta telegram, och det lär han Som
nu sklall försöka avvärja den ruin, som
hotar firman. Aktierna mäste skynd-
samt rolaliiseras, men mr ltooh har ak-
tierna med sig på. reisan! Jacob kastar
sig upp på ett lokoinotiv 1och .i vinandc
fort sätter han efter 4expresståiget ooh
Ewkas uppnå Kingstown så tidigt, :att
han innan :ai-tonen kan överlämna. ldot
viktiga telegrainmet till sin che-i Och v:så-
ledes rädda denne från .ekonomisk ruin,
Näst-a. morgon innehålla tidningarna
sensationella meddelanden :om ide Adel-
lmidsikn. järnvärhens ruin till följd av
enorm-a. bedrägerier, .som det rum.

Av tacksamhet över Jacob Arendt!
raska handling erbjuder John Roch ho-
nom att inträda i firman som kompan-
jon. Samma dag -telegraferar Jacob till
Vita:

"Uppltaigen
firma. Piinzar avsäuda.
lita. ångar-o.

som kompanjon ii Rochs
Kom med för-
Jacob."

 

f I:an iom

TILLTRÄDE.

go:
9

WWW råa omorawaaoewao var; nano-gang m1 ana ewa non rea rea aware-was two anstränga när råga när taga own när råga raw

 

"raw

 äq ?ga      då? agg 94549 få? där? välta? Wei-gå Råå gåw gwg gap WW? ?311 agg 95929 alla? Wei? ag än?  Fä? alla,va I

ä-

WWQWJ dag fagfolviwfåeåfägwiaweweiWQQQVQQWW

Lalaå 37918. Tu-yakori-Afl. Norr-hut

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain