#0867: Elite-Teatern

Kom när Ni vill,,Ni får ändå se héia programmet:

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt progam!

 

.lll--IIIOIII-Cllll

Elite-Teatern

vid kyrkan
(Innehavare: G. W. Andersson.)
TELEFONER; Elite-Teatern IOO. Maxim 193. Bostaden 193.

 

rI,

U

PROGRAM

fr. o. m. Torsdag den 14 t. o. m. Söndag den 17 Nov.

Saloniki

Mycket omväxlande och inträssant

naturbild.

Svarta slavinnan

eller
Svarta slaveriets skräckvälde

Gripande skildring från tiden för det svarta slaveriets första .bekäm-
pande. -

Den utsända f-.iige-lska skyddsex-
peditionen befinner sig på bortre
.sida-.n om floden, ooh diir var skydd
för de stackars slam-arna, som flydde
uglan gryniheterna oeh harbarier-
na. - Ali får en dag vid den heliga
Koranen svara. att icke mer hålla
sina tjänare som livegna. utan giva
dem friheten och rät-ty att leva så-
som manniskor. I sit-t inre ruvar
han på en grym hämnd. Ali över-
raskar en dag sin ävoritslavimma
Sublim-e vid ett hemligt rendez-
vous med befälhavaren för .skydds-
trupperna. Detta välkomna tillfäl-
le ville han nu bogagna för att med
Koranens makt tvinga Sulilime att
bliva ett värktyg för sin hämnd.
Betraktande Ali som den väldiga.
och allena härskande, tager Subli-

.

ine emot det gift hennes herre räc-
ker henn: för att dåirmed bringa de
iites befälhavare om livet.

Hon later anmäla sig hos office-
ren. - litt ögonblick tvekar hon
dot-k. men då hennes blick möter

offioerons skyndar hon bort, nppgi- I

van de sin plan. Efter ei: kort stund

återkommer hon emellertid och fin-

ner officeren sovande. Hon töm-
mer det. medför-da giftet i ett fat
vatten. - "De-t skall så. ske". -
l-Ian var i hennes våld, men kärle-
ken segrade.. och följande en plöts-
lig impuls griper hon vatt-enfatet
och kastar ut dess innehåll. --
Gliidjestralande hämtar hon en
frisk dryck. Sedan flyr hon. Men
vart-hån f

lVär Pellel drack bästmedicin

...1....0 I .uu-hu ullllul-

Helföreställningsskådespelet

GUhDBRÖthPET

eller

SOLDATENS KRIIGSMINNE

Spännande episoder frän kriget mellan Italien och Österrike.
I två avdelningar. Å

Handlingen iir iv korthet: Fal-för-
;ildrarna fira guldbröllop, omgivna
av barn oeh barnbarn. Dottern
framtager en lmedalj, som fadern
fått för visad tapperhet i kriget.
och vill att han skall sätta på 
densamma. Sedan han gjort det.
övertalas han av barnbarnen att be-
ratta sina minnen från kriget.

"Den 30 maj 1859" -- så. börja-
de farfar -- "belägrudes vi av fi-
enden i ett litet hus. Men fiender-
na voro oss överlägsna och ställ-
ningen var förlorad. ehuru vi slo-
gos som lejon".

Då fick farfar. som i rullorna
lvdde namnet Pierre, i uppdrag att
tränga sig ut för att söka skaffa
undsättning.

Han lyckades obemärkt smyga.
sig ut. Genom en djärv kupp lyc-
kades Pierre bemäktiga. sig en häst
och sprängde iväg. "Men fienden
upptäckte honom oeh en vild jakt
börjar. Tftmattad och såra-d söker
han sin tillflykt i en bondstuga, där
han blir vänligt mottagen. Bon-
dens dotter tvättar såren och för-
binder honom. Då kommer bonde-n
själv. som stått på. vakt utanför
stugan, och ropar att fienden är i
sikte. Just som Pierre dolt sirr un-
der en vedhög intranger fienden .I
stugan. Då. de intet misstänkt fin-
na begiva sig soldaterna ut,y men

oifieeren stannar kvar för att dricka.
vatten. Dal-under upptäcker han.
blod på flickans ann och .fattar miss-
tankar, men flickan sår-ar sig i ar-
men utan att han marker något och
förklarar därmed hlodiiackarna. Of-
tieeren tror henne och lämnar stu-
gan, och därmed var Pierre räddad.
lI-ain tackar den unga flicka-n, som
genom sitt mod oeh sinnesstyrkaV
räddat honom från en kvalfull fång-
enskap. och viskar i hennes öra., i
det han tar avsked: "Om Gud vill.
.ses vi åter". Han. lyckas nu uppnå.
Resia. där trupper voro förlagdaY
Sedan Pierre avlamniat sin rapport
ilar regementet till undsätt-ning.
Nu uppstår en häftig och konstnär-
ligt skildrad strid; Trupper dyka
upp ur siidesfåilt, i vilkafman :j
kunnat ana något. levande väsens
förefintlighet, berg st-ormas, flod-er
över-gås i fiendens åsyn och bajo-
nettanfall företagas rakt- mot blixt-
rande eldgap. Allt detta så mäster-
ligt skildrat att det vida överträffar
förut visade krigsbilder ooh för-skaf-
fat bilden dess stora pris. Striden
slutar med att fieindsn i vild flykty
måste lämna. valplatsen.

"Sedan fred var slut-en återvände
jag" w- slutar farfar sin berättelse
w "till den fattiga bondtlickan och
hon blev min hrud och mitt livs
lyeka" .

088.! Denna bild erhöll på kinematografiska utställningen "i T-urln

naunueaåoad elau as epug ag; gu i"in gu :gu wo).

 

 

-umäoad wlu .leäepsio-L uoo ueäepuew

1911 första pris,Å 25,000 llre. 088.! - överallt av såväl publik som
krltik betecknad som ett ouppnått mästervärk.

Barn äga tillträde.

 

   
 

giljettpris: 50 öre tzsta pl., 35 öre 21dra pl.
Barn under 12 år,15 öre. under 15 år 25 öre.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÅFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. r:60. Gäller för båda biograferna.

J I

Luleå. 1912, Tryckeriaktiebolaget Ncrrskenet  D ! i f I
.k , X

.LU 4 . f

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain