#0866: Maxim

Kom när ni vill, ni får ändå se hela programmet!

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM iAXIM MAXIM MAXIM

 

 

 

 

MÅXIM MAXIM MAXIIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM M MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

j

 

Maxim

Övre Nor-Hands elegantaste biogralteater

flllfllilillilONEll: .llaxim 1935.

Bostaden 193.

lillite-Vlleatern lill).

1Program

Måndag-Onsdag "ll-13 Nov.Spreouald

Natur.

Fl

Hänförande vackra scenarier.

alle som sfuafenf

Ovanligt rolig bild.

HELTIMMESSKÅDESPELET

Håmnd .

Storslaget nutidsdrama i 2 avdelningar, hämtad ur värkligheten.

(hel-.1 ar en ung. levnudsgla-l
flirka, som genom sin faders oel1
model-1;l död ställe? eiisaiui liveli.
ll-on mast:- nu försöka la någon 1111w
alallning, varigenom hon kan för-
X.011131  W . V.

llon släller sina slegy laill en
plalsförmedlingsliyra ooh råkar av
ren slump all just lråilfa på. en sil-
da-n av ganska. livivrlaklig- natur.

Några fildre danie] söka tjänste-
flif-kor. oeli Greta får ell: erbjud-ande
som sådan. vilkel hon anlag-er.

llerr nell fru Bauer, som hava en
privat ifesllanrai1l1 lro .sig i Grela 1111
lnnnil 1:11 passande flicka för deras
lvivelakliga rörelse. oeli iir delI des-
sa som nn skola lili Grolns försla
liusliondefolk.

llaron v. Berg-er. visserligen en
spelare. men i övrin avskyr-nde al-
la slags ulsvavningar i varje form.
med 1111-d.1lainl(-u liuru (iii-ein
med iingslan i sina ögon ser livel
ikring sig.

Greve Rudolf von-llliedcn. von
lien-nerel gamle van. underhåller 
dan .flera :lr förliindelsz- med den li-
1li9;:-1re för sin skönln-l över llela slo-
den kända Afa-ala Vilons. Han liar
nu länge kamr handel lryuka. men
lliirlifillan-lel l1ad(l ej" så hasligl rub-
lials. om (gi Rudolf 1-11 dag- mött nn
uno- skon flivka pa galan. i vilken
han genus-l lilivil förälskad. Denna
511- ingen annan 5111 (jrela. som 1111
kanner sådan grann-len över det liv
han konunil; in i. all lion lieslul-aiI
all dö. llon kisfar sig framför en
haslig-l framrusande aulolnoloil, som

sill,

 

dof-k hinner stanna isista ögon-
blir-ket. llrnfa franidrages lalt liles4

.sv-rad ooh den dam som akl i bilen.
som ev] iir någon annan an Agalfzz,
hjälper henne upp. or-li zgenom ell
karl erfar lir-n (Jrelas adress, varför
lion lillsag-fr (-liauffören allt fara dil.

Knappl iller i sin våning- erfar
Aag-lila genom ell anoryinl lirev all
llndolf ej ar lmrlirnsl". ulan uppe-
lnlller sig pa ell av slallens liolell
för all ollrr-ranaim en ung- dam.

llon ser nn sill liv ödelagl. lien-
nez-i lyekodröm ilndad. men lion vill
111-l1 skall nämnas.

   
 

hennes omtanke. hiv-ner sin; (Jlrela
lill dennas hem ocli da lion aler-
-vainler, möh-r lion Rudolf i l-rap-
pan. Rudolf blir yr av glädje över
,all Fa se den som lian dagar oeli
i när l 1:1: f Yes., Sökte. ..-lien Mäléälla
lupp lill rig-ala ropando mot henne:
l"llon iir det! l-lon iir d-fll som jag
Iiilrkar l"

legal-as ögon lysa av infernaflisk
.gladjzn llon vel nu liurn lion. bäst
l.sk-ill kunna ulföra sin liiinind. Hon
Iskall"ombesörja alll Rudolf gifler
Hg med lliel-"an från den llauerska
1sprllnllan. llil indolf  känner

In-nnns löre-aiioiia sainl då kyrkans ,

l.--.1111l oupplösligt förena-t dem. sk 
I1on för Rudolf uppenbara. vem han
lag-il lill maka.

Rudolf iir fullkomligt lycklig.
N11 [inner .Ng-ala ögonblickef inne
for ill-krävande av sin liamnd.

Som ett minne från forna tider
l1-1r lion lwlnlllil nyckeln till Ru-
dolfs vaifiing- och infräng-er med den-
nas lilllijalp sr-nl en afton hos de
lludoll blir vred över hen-

ung-:1.
nov (ne-rannlagenliell oeli befaller
ln-nne all lilvnna lians lins. Då

kaslar Again lionom följande ord i
rusikleli:

"Om Ni i låderl lins endast vill
l1.1 iii-bara. damer. bed då Eder frn

göra mig sällskap. Vi passa ul-
niiirkl för v:11-andr:=..".
Nu förvandlas dramat lill ell Sor-

o-i-spol. Rudolf förskjufer sin :il-
sliade Greta.

llarou v. Berger inlräder nui
riill-a ögonldiekel. Han föredrag-er
:n elf ln-ev. som Glrela en gång tro-lll:
sig samla Rudolf:

"Älskade Rudolf!

innan jag antagni- Dilzl iii-bara
namn. vill jag lf1lolla mil-l1 förflutna.
Moi" min vile liar jag av eländiga
inanniskiu neddrairifs i smutsen.
Alla mina lilrar förmå ej utplåna
min skam. men jag" svar Dig all min
sjal  svartats av lasten".

lfndolfs lijiirfa veknar. Alll sv-
11os- l1onoi11 :filer ljusl. och med tå-
rade ögon lyfler lian sin ung-a maka
upp från l1enes ödmjuka ställning.
lrvekande lienne fil1 sill bröst.

En ren slump kom henne. lill Agulas plan blir om inlef.
hjälp. För allI lauka All-ala för Hämnden är brufen.
III-...IIIII
.III-III...-

Barn äga ej tillträde.

anderns Venedig

Biljeftprlls 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2:alra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÅFTEIN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60.

Barn kr. 1 : 10.

Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW WIXVH WIXVH INIXVW WIXVW INIXVW WIXVW W WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVH VIIXVW WIXVW

 

 

 

Luleå., Tryr-knri-Afli. Nori-skenet,19ld

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

VÄND!

:iawwelåoad elen as gpug ag; gu imn Iu .lgu wo).

 

-weiäoad ullu .ieäepsao 1, qoo Jeäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain