#0858: Elite-Teatern

Kom när Ni vill, ni får i se hela programmet

 

 

Elite-Teatern

vid kyrkan

(Innehavare: C. w. Andersson)
rfICLEFUNI-IR: 100. Bostaden 1955,
Ku)

PROGRAM

fr. o. m Torsdag den 26 t. o. m. Söndag den 29 Sept.

   

lll ite-Teatern .ll axim 193.

 

På turiststråt i Bayern

OLYMPISKA SPELEN.

Finalerna i Lawn-tennis.
Konungen utdelnr prison i lltlwn-tennls.

Musikfästen i Stadion.

De svenska gymnasternas uppvisning.

Spjutkastning, bästa hand, varvid liennnine; seg-rade
och satte nytt olympiskt rekord med 60 in. liv-l enl. Andra oeh
tredje prisen gingo till resp. Finland Ovh kriget-n.

Cykeltävlingen ifIVlälaren runt" l"("yklist,crnas marathon-
ll)j)jr") i vilken Lewis, Sydafrika. segrade och satte nytt rekord
med IO timmar. 42 niin. oeh 39 sekunder. Andra oeh tredje
prison erövrades av resp. Englund och Amerika. Först-u lngpris
vanns av Sverge.

    

Löpning lOO meter, varvid tlraig segrade med en tid av
10.8 sek. Aven andra Och tired-je prison gingo till Amerika.

lill lllllll lll llllll.

HEle-sjgcjmgnggt-g-gm Vur livet i en storstad.

l-In dag kom on gamnnll positivspelme. Hans krafter räckte knappast till
för att blira det stora pnsitivet. llun medförde en liten liirilldraliis llioku, som,
också väckte den godhjiirlade fruns medlidande. Genom frågor liek hon vetn,
att den lilla Lotta som barn. då föräldrarna dött. upptag-its av den arme mun-
nen. som knappt kunde livniirn sigI sj; V.

Vill trakter-ade hegåvo de sig dåliitrdn.

Den gamle mannen hade emellertid att kämpa med svår hosta, som snart
hide honom på sjukhädden. Nu var hans enda inkomstkälla avskuren. lin dag
var hostan så elak, att liotln förskräekt ilade på dörren fiir ntt hämta en lii-
knre. llå hon kom föl-hi Sonkhagens hus. miirkte hon en tjoek rök uppstigu
ur källaren, som låg" precis under boningsrummen Fastän [listerladern behövde
snar hjälp, förstod doek barnet att här vore människoliv i fara och att-:ingen
tid vore att förlora. -llnn ilnde till brnndkåren oeh denna lyckades i sista ögon-
blicket rädda Imgnrfrnns liv.

I stundens oro hade liottu alldeles glömt bort, varför hon gått hemifrlm,
tills den ur djup medvetslöshet uppvaknnnde frun frågade varför hon befann
sig där. Då erinrade Lotta sig att hon glömt sin sjuke styvfnder. Snylftande
berättade hon om sin styvfnders svåra hosta oeh frun sörjde genast för att han
fick låikarehjiilp.

Pil julaftonen dn alla voro glada och mantra, kom också Lottas belöning.
Fru Henkhugen tog barnet ovh den gamle positivspeluren i sitt hus för att upp-
fostra Hit-.kan oeh sörja för att den gamle til-k en ln-kjmmersfri ålderdom. Vi
se dem glada och lyckliga församlade kringI julgranen oeh var or-h en tiek
mottaga sin lillu julklapp.

 

 

 

 

Fiske vid Lofoten.

lulinlll lll lnrilllslnllisln

Skrattpjes av rang!
ltohinett hur förälskat sig dödligt i en liten rar Cate-Konsert-sångersku
och han gör stormamle försök att få trätfa sin utvalda. När hon sjunger, klappar
han som en rasande, händerna av förtjusning, men då denna högljndda beundran
ioke är nog att vinna sångerskan, lägger Robinett en plan för att nå sitt mail.
men Robinett iir ieke. riktigt händig, ty i stället för att hamna i den lilln
Mimmis armar. hamnar han i polisbetjiiningens mindre bildade klor.

Urkomiskt skärntnummer.
(74674:

Barn äga, tillträde.

I Bleettpl-ls 50 öre l:sta plats, 35 öre 2:dra plats.
Barn under 72 år 15 öre, under 15 år 25 öre.

Köp kupongbiliizlter i häften om 10 stycken:

Andra plats kr 2: 60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn över 12 till IS år l: 60. Gällizr för båda biograferna.

II-.- IOIIIIOIYIII
I Lilla-.h lSllZ 

 

 

fe Mio. mensvmm

 

 

 

 

uanBon nKu "au .in .lol qoo Janpugw

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain