#0857: Malmgården

aékäbéäéåéäéh

dkdbdamänåuånånåuåulwäyååébdbdbdhdhéhéädndhdam?

    

é
4

.i

3

Ä

I om förestående krig inf-Han Förenta sta.

.WHO-Q

 

i?
loooqooooo

.OO
O:

 mmmmm WOW...

gårds

éådbébdbdbdbébdbdbdbHu!bébébdädbdbdbéhdbdb

 

.0000000

  

 "Omm I

Förlvlsminglr: Vardagar kl. halv 7-11 o. m.s Söndagar kl. 5-11 o. m.

Varje filmvisning

Blljettpriler: Izsta pl. 75 öre,

cirka 1 112 timme.

zzdra pl. 50 öre, barn 25 öre.

038.! Knponghöckor a 10 St. biljetter - lzsta plats kr. G: -, 211m: plats

kr. 4: 50 säljes

vid ingången.

ipqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqp

Lördag, Söndag

den 2l, 22 Dec.

inus stora stöder.

Vacker naturbild.

- Ett frieri

i Hrizonn.

Cowboy-film i en akt.

lll ll

. Drama i

Margaret. Arrlat-ii var myckot lycklig.
Robert Oyden, hennes Iiistman, Var rn
mycket Sy-mpatisk mig engelsnnn, 1:1"
afton, kor-t llöre bröllonoiy mellan Mai-
garet och Bohm-i., linna vi vi; uttal]
krets goda vänner homma hos fann-iljori
Ardunth. Samtalet har av någon anlad4
ning rakat in p-.l tinnar-1. krig och när
Margaret nn hörde alla dessa bioddry-
pande historier. klindir hon sig illla till
inods, -ä -alltnog, ihon lkände sig icke
stark nog allt vidare halla sig uppe. Hon
skyndade om: pa sill. ram, och föll snart
i en orolig, drömupnlylld slnmmer."

De lill-sta aren av Margaret; gillar-
miiljvom iii-el lyekaV Deras iliillie son
Donald var dot 1niist hotagamle, llilla
ållsklingalvarn man -gaimi kande -la sp.
Mon rn riklig vildlmsare var han. jämt
fin-od sina kamrater oeh lrkto k
dianer ooh vita". och Vad allt annat sa-
dann -nngtnppar kmnna hitta på, Och
det tyckte inta Margaret om.

-Tiden går lott undan. oeh snart hinna
vi lmnald som "an-.z Yvtndent. Fiirlovwd ymed
rn ung iförtjusanrli- llirka, Palrivi-a Lan-

g, "in-

 

dan.

Yid denna tidpunkt bryter det europe-
iska stomnaktskriget. lila. Donalds lar
befinner sig jn-t pa en anllirsrena i
lFrankrike. Han gar in som frivillig iI
engelska armén.

Ungefär samtidigt liiirjado det. -glnnkaaÅ

 

terna och Moxiko. Och när aa Donald
ganska ohölji utlnludv sin glädja överW
att snart kunna fa komma nt ooh .VN-lassy
Iiir sitt land -"da stod Margaret. intey
in längre, Hon nur-.nian (io-kun- Ar?
(latin. för att fa nagot siiimnmede-l, aa att i
hon kande la ro, alniinsioni- under nät-
terna. Där s-lod doktorin mvdiluiments.
linda framför hmme. oeh där lag den -diir
tinfhvn 1:med det egendomliga gillat. 10
droppar dLiirav vore nog liir alt nr-dsåii-tal
lijiirtvliirkaamlie-ton i så hög grad. att;

l
l
i

:s
E
E
f:
F

5 akter.

även 1den skicklig-anta läkare skalle lata
sig hedras och konstati-ra hjärtiel.

Rodan sannna al"=ton satin hon sin plan
i vili-kat. l cit- glas vatten. som stod
pa Donalds rinn lifåilldo hon tio droppar
av det egendomliga gillt-l, det som skulle
riididav hennos non al. henne. Donald
tina-le, into-l ont annandr, glaset.

Na kände sig Margaret 1-21st lugn i sitt
inre. Dun stackars yngliugen 1maste
.sjilkrammrtera sig vid lrgmnen-let, da-
gen Iinnan det .skulla avresa till mexi-
kanakn gränsen.

Niir doktor .NL . kom hom, blev han
till ylterligliot lör inad, när han link
höra att Donald var Sjuk. Niir Donald
beskriver sina symbtomer, lhärjar dok-
turn ana orad. Han erinrar sig, att han
saknat den där flaskan med det hjärto-
(levh så maslo. Mar-

 

1"öiwvagande giiflot,
gar-th krypa fram med saningen. Na
var inte Donald -god -mot henne. och niir
modern (llilrtill visat-ie lionnm till brev.
som hon nyss mottagit. och dliiri han inr
vela. att Patricia gilt sig :mod en annan,
da känner hans bitterhet inga griinsrr,
d-:i anklagar han sin mor för alt. ha för.
iiil. hans liv oeh skjuter limma i vredos-

I . . I .. .
mod ifran sig". l samma ogronliliuk koni-

nn-r dolerth tell-gram. att Donalds far

sina sa " ..

 

avlidit i Frankrike

Margaret nlhåirdar inte längre.
finns dei myekioi kvar anv giftet, som hon
gav llonald. Pa ett iigon-lvliek iiir det
gjort, hon liimnn-r de aik-ln droppnrna -V-
nn kiinner hon redan giftrt bill-.ia viirka,
hon ratgla- nt. .Jr nere vid trappan star
Donald. hon öppnar famnen för

 

Ännu

iinnn
hmmm - och faller..

l-ln ling flicka vaknar npn nr rn fiir-
akråielklig.r dröm. Ty alltsammans var
bara on drii-in. oeh den unga [lit-kan var
Margaret, som fxall till vila en stund.
medan miinnrn talade om det förskräck-
liga kriget...

 

BARN ÄGA EJ TILUPRÄDP.4

l-

qpqpqpqpqpqpqpqpqpqupracavavvovvar v oro w 9 1 g., 9999919109?qqunpgqqpqrovovqpq q
o a a w rf r ro av oscar .
w o w 9 o 0 0 9 Q 9 0,qaqpapqpqpqpqpqpqpapapapqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqpqqu15 syna . o . 0 0 0 g Q 0., q 0 å .,qpq,

   

b

Mil-www-varannawarafar-wawvwwww

 

Luleå 1918. Tryckeri-A

N orrlkoaot

Information

Title:
Malmgården
Printed year:
1918
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain