#0855: Malmgården

åååMstäs-osäéaPaeaåuäsamåaååseuou?

G
å
i

 

Män!!th .q . 

.nom-Q
.I

  

000000000." WN. m WNO m9" I.é
I

NGM

O

.I

4
002669960000".

IOOONOOOOO?
Förwlmlnjnr: Vau-elugn kl. halv 7-11 a. m.. Söndagar kl. 5-11 e. m.

Val-10 förevllulng clrka 11j2 timme.

Biljodprlur: lzlta pl. 75 öre, szrl pl. 50 öm, barn 25 öre.

935.! Kupolgböclnr å 10 ut. biljetter - lzlta plats kr. 6: -, 2zdr1a plms

lir. 4: 50 lälies vld lngåugeu.

WVVWWWVOWWWWWQWWFeWOQVOWGW

Lördagen den 30 Nov. och Söndagen den l Dec.

En ordincrlion med

förhinder.

EH fyndigf och klömrnigf, luslspel i en akt.

Detta Malmgårdns program blir
säkerligen tt succesproram

ELLH HHLL

i huvudrollen.

Pantsatt.

Blue=Bird film i fem akter med Ella Hall

 

i huvudrollen.

Ulllodern paulsatle sin dotter, en rö-
Tnnldle berättelse från Ncwyurlw hulng-
kvamoxm - Så llöd Tullmlkml min en spu-
lmlionrlll ltildlnlilngslmlis, som Mr Dane,
den rike bankiren, ml Klag råkade läsa.

Nora Glada Hime väntat pil all. hon-
:nvs mor skulle komma lillbaka 0ch lii-
Ra wt bonne, D. v, fs., inic vanltr-ivd--s
hon ldiir 114111 var. ly :den gamle Man--
lbrom) lmvovlilclll llvlov alllll-mer lsom ml
War för henne. Och på siéla tiden lur-dn
även Jllmmy flyttat hem lill pantlläun-
men. JL-m llmle [blivit uppmärksammad
av en tirlnimgslman, en pollsreporleT, och
Jimmy höll nu pil mll. lll-lidel- lllvculs led-
nlmg mbllda sri-g lill journalist.

Slå stodo sakerna, när mr Dane, lör-
anlcdd av nämnda llduingsnolis. ben dag
slag lin i pautlänokonlorcl och g-joulc
unlspmlfk på att IFS! lillllbaka sin dollor-
klovlltelr. Det blev alt rörande avs-kod
min iden gamle Levovilclh lot-ll Jmey
och sal försvann Nora med sin nvorllm".

Mr Dzme lät genast, sätta Nora ti en
hliekpenslon, :dlilr hon fick vinllhonhx
Hin uppluslmn och undvi- Lre. är lära
sig mkin loch goda sedel-y). Sedan
återvända lwn 010m till sin -molfL-ar.
Dumle hade nnldel" hennes bortuvnlro ul-
sz-lt en mil-n 1:lt lienmI ovh förbereder
Nova på allt hon Bmw!- slmllc gifta sig
med nn-s van Dyno, del-us närmaste
:Il-anno. 1Mc-n Ill-.L mms-Walde- illlle le-zx
alla. utan hon eglvk lill sllll gamla 110m
lins pantlznmwn Och undvcrriilvlndo sin
morfar om della slog" samt all lmn
llälnktv slamm (lär - som Jimmys
lmsll-u. l

IFöl-sl1 .blev nn- Dzmu alldeles ursinnig
och llmsllll älg- lför :IM llinwrlrn gillermå-
lot., Mm när llmn 1nnlåhllalc Yhill pnnllål-
nal-nns "hus var det. för swnl. Nora slnlll.
Klar om ml lycklle ung Tin-ml, (mvgivvn
av lslin nya släkt ocll sina nya vänner,
och mr Dzlnvs l "fl-la vukmxlllo, när lm-u
såg" Noras glädje, - Din mur blev 0-
lye-kl-lg", salde flm". (mll (lol vm- min
skull, mtt hon lelvv 1(lvl. llhl hur gjm-t
1väll, som lliiljll dill lhj: las whud. och min
du bli  lyxckllg som dn lill-tjänar.

   

 

  

BARN ÄGA TILLNÄDE.

b

äs
gås
å
g
å
å
å
g-
in?
å
ga
3

 

wwwwwwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwm

äåW

wwwwwwwwwwwwwwwwwww?

WWW-få" Wwåswwågååäwåw mswäswéwäää

thel 1918. Trycka-14.3. Non-:mt

Information

Title:
Malmgården
Printed year:
1918
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain