#0852: Godtemplarhusets Biograf

Fllrlevianlngar: Vardagar kl. halv 7-11 e. m.. Söndagar kl. 5-11 c. m.
Varje förmvisnlng cirka 1 112 timme.

Biljeålprisel-z lzsta pl. 75 iire, 2::lm pl. 50 live, bam 25 öre.
038.! Kuponghiwkelr å 10 st. biljetter - 1:a!! plats kr. (i: -, 21k? plpfla
kr. 4: 50 sill-ps vill ingången.

QQQQQQQQQQQQQQQQQGQQCQQQGWG

Tisd. den 31 Dec., Onsd. (Nyårsd.l den l Jun.

journal ör allt och alla. XIV

Minerva-film.

Ett nytt filmmärke och en ny stjärna.

Skinners
iörfstfödde

Minerva-komedi 1 fyra akter med
BRYANT WASHBURN i huvudrollen

Wdllimm Mmmllng" SklillnL-r var ml

William Ma-nnimlg Skimmer var en
lnlionwfli-exullllgl; lydkliig mlämlisku. Hans
lnlsvh-n, diem vara liiillzl HmmA -lm- [lilonmu
.dk-n limunnsto annica, 1oclh ull-1" Skimmer
om L-lflwrmlikldmigama fick 11min från Inr-
lmltml -nl Hill sin villa i vn av tilll-ställer-
nn. lycklin lmu alt imgontinig futllllrlle-s li
lulus lycknl

Tker var lim-:L r-n lllilswlåiunnfnlg som] N-
lmt :im film-as Asinnen, Hcln världen
tycktes vara full uw smällt-ingar imon
f, lvzl silk-nada (lo (lvl lille miälsli ilrllerlllflll-
flm. Vax-hälla! .du mmnmwrmrlln Naim möt-
te rllu småttimgur, varv slilg die ml Wu-
valbenllfn eller fyvlllu-ntn. Alin ville Ellie
mala med dell ull-la -förelilöllo  unldlfr-
llzwb lslilla. Det llörjallllr- 114112111 bli 1011 wi-
slu 0an Skimmer owll hans inlträssle för
barn.

MPH så lefn ldlnlg vhmällllalflo Honey hOnOlm
sin stol-a nmliwvlmra lmmllighel. Del.
skulle blli tillölkuinlg i familjr-n Skinnm".
lmdic -xlloklrn- Watson sagt,

Vm- (let "löjlig-it? lila-t reviiudlmlo för
Skin-mors ögon. En :ll-wings. en WillLimn
Mamilng Skinnm- junlim-Y För så l-lllmlkL
klan lmbnrlvilgflzvils (hota. Och lmn wkulle
lllll fill" upp i (llzlgv11! Hun Nkmllv lill 011
sim- unau. som skulla ihllja nlfmmm Ski-n-
ner -nwrl :ll-a och ryiklhanhL-l, Hun skullv
lm (llug liwnske m vVlilu llmswl fl: lliicsill-
ullng sorm 1111csillllunt vi Unlitvlrl Smilies iof
Americizl! En ny Linooln kanske (-llm"
vn ny Mimmi-row Wilson!

Och så kom ldlwn drug (lå Skinner liic-k
lill-a. sig varll änslml vill slägva. När llct
stam ögpnlblridkint llfalkzvdlcs fanns det (hil-
(ln läkare Deli limmun wtbilI-lllzbd hiiiillp i
lmsfell. Skinn-er vanldraflm roliisl av lufh
am. Vald sllmllle fill-m ta sig Lill under
(ll-n m1 oliklligm vil n Lan l

När signalen änltllilgnxl kwm rusalcle han
wiki :lv läwgsllm in. filll Honey, sol-m .håg
xllär hllmk men luvndv. Vill sin sida IlmlllÅ
11011 4dem-s lilla lim-n, Skinners rfiirslvfiikl-
(lll. I ldvlslnlmlma :m-liinldv- lille liörsta gra-
lilla-111011121Å mfl va 1I hol-m1- IlnulgllLll-u nell
lll-likna, Skinners kampanj-lower, Sum
grjlordu sin första uppvakflnilvnlg lör fil"-
maus nya Lliulliilgarle, nw-:llför-n-mln en gung-
lllist. 1111. gevär m, iii. lflksuknr.

ä Hull har inte nliugou lzlylfvlixliLlhillg liiil-
tliHm i dam: ln-c-wivs, smva Skiilmfr nä-r "du
uppilwlktmulln :wlllliilh lnlv-n när lim-n :blir
stol-N I . .

Skinner stunnnlllf- lnlll- i meningen.
Yzlll log nl lrl-mu-yl lllm lmrrlzrcle ansik-
11-1 11041 i rlmulllcll.

u Ill-L iir ilulgml lmjlku, Willy! llvl, är
bal-ru l-n flicka.

Skinner lmjiadk- till. llliir raullllmle allla
hans luflslolt. Allen lmn kvävde sin lm-
svikelllsu.

- Hlou är mye-ket nal-are än lpnjikc. 0c.l1
så får hon illmta Hemy Sldimwr - (lat
är hela nklillnmllllwn. 0th vmu vel? När
htm blir 91011" är mig kvinnan vnlilmr till!
IJPesildle-llt.

WWWOWWNOWNW

BARN ÄGA TILLTRÄDE.

 

Luleå 1918. Tryckeri-A.-B Norr-"kent

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain