#0851: Godtemplarhusets Biograf

ohåmhhåwhhåmm&é

I Godlemplarhnsels

W

Program

den 19 Nov. kl. 5h7-9-ll em.

OQO...

Salamaleks harem

lll-lei- all ha lidil skeppsliroll nii-
der en rasande slorm kastas den skii.
na Betty jiiiiite lviiniie iiialrosei- upp
på knsleii av Marin-kov De lilllifin- råidda sig
galag-as av siillaiieii Snlaiiialek oeh
föras lill hans palals, diir (le uppleva
allehanda åiveiilyi: De lyckas ilnek
lill sliil: iiiidkomiiia, Belly räddas

 

 

långt från .sh-anden.

Den högtidliga invigningen

av vår nyaste farled

Trollhätte Kanal

Nu böriar - Pathe Freres
stora, uppseendeväckande

Serieiilm

IfIIV VIII Serien av

Neiiyorks mysterier.

Första. episoden.

Förlirylarhandel HVDen samman.
kniiliia handen" var eii skriiek llir

hade de lyeknls döda ehel"en fiir "De
Förenade llv ö iI s Ei k r iiimholagen H,

Andra episoden.

I järnfällgelset.
Fllviiie oeh en yåin lill hennes lar,

i en juvelerarliiilik. Dådel iiiisslye-
kailes, inen handiterna liimiio nndaii.
"Elviiie oeh (llarel salle, eller (lem i av (llarel.
en liil7 nien iiveii eliaiilTiii-eii var med

Tredje episoden.

Porträttets hemlighet.

komma i sällskap lill (llarels villa.
lnkniiiiia i riiiiiniel marker l-llviiie
alt hennes porlråill, som var plaee-
rali på. en vägra", sall nagel. siiell.
lloii skulle jiist lill alt vrida del lill.
rälla, då Clarel häjdar henne. Han
legem-leäpp-neh-väwlwvid porträt-
lel, då ellY skolinmuakoni

Ur Stockiiblxrfäfifessen:
Dagens Nyheter 15 aug. 1916:

 

sina portar För siisniigeii, som lii
med lre episeder av den slora serien
HÄleivyorks mysterier". .Den iir lö-
regångeii av sill rykle oeli visade sie-

 

vara en synnerligen lörslkl  ,.
Filniprodiikl, All del ar ell delek- nine".
livdrania hörs på lilelii, oeli oerliiirl
spännande silnalioiier liirekoiiinia, ,
så många man någonsin kan hegriira.
l-lilineii lar utgången från Pallie FreV
res amerika a offiein oeli slari
iseensiillniiigl oeh lekiiik pa höjden
av vad man löriiiar :isladkomiiia i
den väg-en. Den kvinnliga hnviid-
rollen iillöiills av Pearl While, oeh

 
 

stor sehxviiiif.r oeh heiindransvåird
kallhlodighel. lFilmen kommer med
all siikerhel all 
SocialÅDemokraten 15 aug. 1916:
Sl o r a le a l e rn kommer niider
den närmasle lideii säkerligen ally
drag-a fulla lins med serielliliiien New
yorks inyslerier, ell spännande de-
lekllivdrania, ingången från Pallie
lilreres amerikanska lilial oeh med

lika Hveleiiskaplimi".

50.

1 b

f" l i : 50,",10 lab-.8:
Biliizllpriser-  ålålå 35 åiå, 10 ål. in. s-

BARN ÄGA EJ TILLTRÄDE.

Qukém&6m&émhéwååuhémhémåéwk&wäåwhåu&fmhémhåhåwkåwäåwäGmbémbämhémhémhémåémåéwhdmåéhhdmåémhéukåwhGmbånkåmbådbGmäwmhåmbånåéb

19

ÖSWWMWEMM?WWWWWFWPQWPWWPQWIGWPWWP

BIOGRAF

 

Lördag den l8 Nov, kl. 7-9-ll em. Söndag

av eii mig forskiiiiiesresande sein,
lyiirkliidd lill dansiis, ljiisar lill siil-
laneii, oeh de halla Ileada inalroseriia
"lva genom all, helt en-
kell kasla. sig i liavel oeli siiiiiiin sin
I . liflloin oss hoppasl all någon
vi villigv hal liefiiiiiiil sig: ej alllliiir

Den. sammanknutna, handen.

Dodge7 vars bolag- daglig-en iiiasle
iilhelala slora lielopp lill del lieleil.
hela Neivyork. Pa ell lönISkl Silli ne. llaiis doller, llllvine, sviiii emel4
lerlid all liiininas sin faders död.

i koinplolleii oeli liåda lilevn över-

keiiiislen Plarel, hade lyrkals iiPD- niannade. llllvine insliivades i en
spana ell av lmvarini lillliinkl ln-nll minimal änelpaiia vid llodslranden

oeh skiille .utlill en Saker diid lill inli-
les oni hon ej i sisla .stund riiddals

lilröken Dodge oeh en god van porlriillel, laiins eii (liilil)elhi3ssa
gömd vars mynning var riklad så,
all skollel ovillkorlifien skulle l
fa den som salle porlriillel lillriilla.
Även här hade "Den saninianknnlna
handenH varily iii-anime, men laek
vare Olai-els försiktighet hade de ej
lyekals äsladkomma någon skada.

den varkrii. liraii Paiilinesl iiveiilyr
Si ora l e a l e r ii öppnade i Lrilr kiiiida Pearl While i hiiviidrollen.
Vid gårdagens preiiiiåir gavs de lre
liii-sla episoderna, vilka sannerligen
ej :Jaro nagel iivriel all önska i l:r;"iA
ga om spännande handling, origi-
Y nella lries oeh iil-miiikla iseeiisiill-

Stockh.-Tidningen 16 aug. 1916:
Si o r a le a l e r ii har pähörjal en
liiiigre. seriellilmY som iiloiiilands lii-
lil invekel lala om sig. Den kallas
"Xeiieyorks myslerierU - i ieke
mindre Ein sexloii avdelningar, varav
denna veeka visas de lre försla, Av
dessa all döma lörefaller dely all va-
ra en ovanlin spännande delekliv-
hon spelar, liksom de övriga, med film- nvn är öva-mmm iscensatt
oeh inspelad av llalflies amerikanska
iifFii-iii med llearl While i den kvinn.
lie-a liiiviidrolleir Handling-en sy-
iies komma all röra sigI niii en "v0-
lenskapligH delekliv, Jiisliii Ulm-el,
som lag-il lill .sin iippgilt all avslii,ia
ell lörlirylarliaiiil i Neu-york.
varna synas einellerlid vara niinle

099099åäöååéåååéåååOÖöåOQQQå

ququmpqquququmpqmwqquwvaqquwmquqmmqmvmququmwqmwgmpqququmpququwqqumwQquwwWWWqmpqmpqmpgupqmpqmpqmpqmv

héhkéhhéhhåwbémb

qumwwmp

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain