#0850: Godtemplarhusets Biograf

lillilillillilmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlililllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IllIllIlIIllllllllllllll Il

  

 

 

 

Lllllllllll"Ill-lllllllllllllllJlIUlIllIll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllIllI

Godtemplar=

BIOGRAFEN

 

 

lProgram

Söndag den 10 Dec. kl. 8-9,30-Il em.

III-Illll

Dresserade apor.

En nätt bild från djurvärlden.

Billys get.

lll illllll.

DRAMA I FYRA AKTER..

Sim-a människnskamr hade san:-
lais lill den lilla hyn för att. höra
den kring-resande prodilianicn Da-
Virl. Bland åhörarna funnos lvii för-

1l-uliga viininnor, Rasa m-h Dali-v.

IHlannnzi kviill resel- Rnsa till sia-

(lon liii- ali göra lycka.

Elim- On voi-ka låilnnar även Da-
viil plaisvn, niyvlwi lwlziicn inml IQin
svjnnr. lKinn rvssaiiskap har han
Hail-0; den si-avlmm lylif-kan har hliV
vid llcrlfiI-:ul av hans fam-a (ml m-h
övar-Qm- alli, hem nvh viinnui-7 för
all Följa hmnnn lill siznlvn, (lån- han
lovat gilla sig" med henne. Men Pf-
iel- någon lill lämnar han ln-nnc Fil.
sill1 Öde, och den stackars lwilmg;
na unga .Flivknn slår ensam och ii-
vm-inn nn- (lsiill hal-n i dan sinra,
liråinnnalnlc siailfin,

Slutligen erhåller han :in-.lilllnia-LÅ
vifl (-n varilö.

Några år ha g-iiii. David, som nn
aniagil namnvi, annvy m-h hlivit (-n

fila-11123510n nian på sin prvrlikaniviir-k.

samhet, har blivit ledare lör en sim-
lTh-uning med uppgift att refm-nwra
moralen i lnaden. Till att börja med
skall föreningen arhcia på krogar-
mml och Vm-ir-töcl-nas avskalifamlv.

l Rehn-inlmmitön, som föreningen
kallas, hm- Rosa lilivii ywluieierai-e,
0th Valncy blir har i henne. Ilan
vinnvi- hennes hjäria, w-h Ile gilla
sig,

Ivlnlvi- :li-Ma rolim-mai-lwic Sam.
inaiiilliiiiar han On (lag med Daise,
smn med häpnad igenkiinfner sin be-
dragare. Illon Jfövebråj! honom i häf-
tiga mwlalan hans usla hcioonclo, och
liiii- lill-sia g-ilnglvn siml Ilcn ilfåinmle
winwlaialwn sinln. llans hnsfrn, Ro.
sa, som i ett angnämqande ruin lyss-
nade till anklagelserna, föll, död till
galvat. Valncy hlcv under en razzia
skjnivn av en varieiébcsökave 0011951
hans zlödshiiflcl sanimanvigdes Dnisc
Inc-il Valnoy. llnn ni-h honan hal-n
ling-n sillninla Som mnsifh-i- uppriii-

iolsa.

QQQQOQOQOWQNNQONOOOQQO

BILJETTPRISER =
Första plats 50 öre, andra plats 55 öre.

BARN ÄGA EJ TILLTRÄDE

 

 

.immmrillillillillilmlillillijlilmlimmlillillilmEllilillfllillillillillillillilIlllllllllIlllllllllllIllllllllIllllllllllllllllllll IlllllI ll lill llI ll llllilllillllllllllllll

LlllllllllilFlllllllllllllllllllllyll lflllllllllllllllllllllIllllllllllllllIllIllllllllllllllll

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrskenei;

 

 

EllillillEElEEElE] [IWmmmililmlillililmmliiliillililmmlilmilmiimlilliElEllFlFllillillillillillillillillillillilillillilliliillilil[illilmFllTllTlllillillfllillillillilFlFlmillilililmililmmmlillimlilillillilmlillillililm LIJllIllllIllIlllllIllIllIlllllllllllIllIllIlllllIllllllllllllllllllllll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain