#0847: Godtemplarhusets Biograf

lllElIlElIlEl-llälllElIIEIIlåtlllålllEIIlEllIElll-ållllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEE

lll

GDTEPLAHU sEs

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANN .i ÄNDAMÅL: TISDAGAR, TORSDAG-AR, LÖRDAGAR, SÖNDAGAR

KL. 8-9.30-11 E. M.

Torsdag den 16 Nov. kl. 8-9,50-ll em.
llllllllllllllllllllllllllllltIIlllIIllllIIIIlItlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllttllllllllIlllllIllIllltlllltltllllllllllIlllllIlllllllllllllllllllllIlllllllll

Pathee

Program

veckobled Nzo 3.

Extranummer

STOR UTFÖRLIG SERIE.

, Upplandsmanövern.

Bilder från Java.

let elektriska tetellet.

KOMISK TRIGKSFILM.

Fiske i sjöar i Japan.
IlllIllllIlllllllllIIlIlIIlllIIlllllllllllllllIlllllIlIIIIIlIlllllllllIIlllllllIlllllllllllllllllllllll

Biliztlpriser:

llElllE lllElllEIllElllElllElllElllElllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE lllElliElllEIllEllIEllIEIIIEIIIEIIIEIIIElllälllälllålll

hata plats 50 än. 10 lt. kr. 8:50.
lura plm 85 ln, 10 lt. kr. 5:-.

Max vill bli flygare.

Max Linder, kinematograiens ko-
nung, får en tdag det infallet att
även vilja bli "luftens konung".
Men som vi å. denna oemotstålldligt
ktonnska film få se, kommer han ic-

ke att skära nägra lagrar på det om--

rådet. Hans luftfärd, som börjas
under de gynnsammaste1 auspieeier,
visar sig bliva den mest spännande
och kostsamma. resa, som vår vän
Max någonsin företagit sig.

tttttttlets lertttetee.

IEN LIvsBILn FRÅN UKRAINE.

Vägen är vit 1av snö. Under mun.
ter bjällerklang glider "trojkan farm
över den ändlösa steppen.

"Vtarför är du så tyst, skjutskarl?
Folk som tdu bruka annars vara me-
ra talträngdfe", säger den resande.

"Jag skulle endast -kumra berätta
min tvillingbror, Iwans, sorgliga
historia. l ,

"Berätta mig denl" - Och
skjutskarlen berättar hur den vetek-1
re Iwan, som icke ägde mer än sin
piska, vågade älska den rika Maria
och ett hans tkärlek besvarades av
henne. Men hennes stränge fader

 

visar Iwan på dörren och tvingar
sin dotter att gifta sig med den rike
bonden Miehailtowtitseh. Bröllopet
firas under pomp octh ståt. Mitt un-
der fästlrigheterna inkommer Iwan
för att se sin älskade för sista gån-
gen. Men sorgen blir honom över-
mäktig, han stöter en dolk i sitt
hjärta och segnar död ned för Mar-
fas fötter.

Skjtutskarlen tystnar. Den resan-
de försjunker i dystra tan-kar och
släden glider vidare över den vita
steppen.

IlllllIlllllIllIlllIllIIlllllIIllllllllllllllllllllllllllllll

Barn åg tillträde

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Nog-rakan

lll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain