#0844: Godtemplarhusets Biograf

m5

IIIEIIIE

til

.-
uu.
m

låt

f.-
min
mn

IllElllålil

 GE  LPARH SE

 

-l

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR. ANNAT ÄNDAMÄL: TISDAGAR, TORSDAGAR, LÖRDAGAR, SÖNDAG-AR
KL. 8--9.30-11 E. M.

Lördag den 2 Dec. kl. 8-9,.30-1] ema

Första episoden.

Den sammanknutna handen.

Förbrytfarbandet "Den samman.
knutna handen" var en skräck för
hela Newyork. På ett lömskt sätt
hade de lyckats döda chefen för "De
Förenade F ö r s ä k r ingsbolagen",
Dodge, vars bolag dagligen måste
utbetala stora belopp till. det bestul.
ne. Hans dotter, Elvine, svär emel-
lertid att hämnas sin faders död.

Andra episoden.

I iarnfängelset.

Elvine och en vän till hennes far,
kemisten Clarel, hade lyckats upp-
spana ett av bovarna tilltänkt brott
i en juvelerarbutik. Dådet misslyc-
kades, men banditerna hunno undan.
Elvine och Clarel satte efter dem i
en bil, men även chauffören var med
i fkomplotten och båda hlevo över-
mannade. Elvine l.instuvades i ell

gammal ångpana vid flodstranden
och skulle gått en säker död till 

  

Bilizttpriser:

Program I

Den högtidliga invigningen av vår nyaste farled

Trollhätte Kanal.
Salamaleks harem.

Nu börjar - Pathe Frerés stora uppseendeväckande
Seriefilm
l-ll-lll Serien av

Newyorks mysterier.

tes om hon ej i sista stund räddats
av Clarel.

Tredje episoden.

Porträttets hemlighet.

Fröken Dodge och en god vän
komma i sällskap tillv Clarels villa.
Inkomna i runnth märker Elvine
att hennes porträtt, som var place-
rat på en vägg, satt något snett.
Hon skulle just till att vrida det till.
rätta, då Clarel häjdar henne. Han
tog en käpp och rörde vid porträt-
tet, då ett skott brann av. Bakom
porträttet fanns en dubbelbössa
gömd vars mynning var riktad så,
att skottet oxtillltorligeii skulle träf-
fa den som satte porträttet tillrätta.
Även här hade "Den sannnanknutna
handenH varit framme, men tack
vare Clarels försiktighet hade de ej
lyckats åstadkomma någon skada.

Ur Stockholmspressizn:

Dagens Nyheter 15 aug. 1916:
S t o r a t e a t e r n öppnade i går

hm plate lo ln. 10 lt. kr. len.
hire Mit: 85 ln, 10 st. kr. 8:--

än

ha

sina portar för säsongen, som börjas
med tre episoder av den stora serien
7iNewyorks mysterier". Den är "fö-
reg-fången av sitt rykte och visade sig
vara en synnerligen förstklassig
filmprodukt. Att det är ett detek-
tivdrama hörs på titeln, och oerhört
spännande situationer förekomma,
så många man någonsin kan begära.
Filmen är utgången från Pathé Fre.
res amerikanska officin och ståri
iscensättning och teknik på höjden
av vad man förmår åstadkomma. i
den vägen. Den kvinnliga huvud-
rollen utföres av Pearl White, och
hon spelar, liksom de övriga, med
stor sehwung och beundransvärd
kallblodighet. Filmen kommer med
all säkerhet att gå.

Social-Demokraten 15 aug. 1916:
S t o r a t e a t c r n kommer under
den närmaste tiden säkerligen att
draga fulla1 hus med seriefilmen New
yorks mysterier, ett spännande de-
tektivdrama, utgången från Pathé
Freres amerikanska filial och med
den vackra, från Paulines äventyr

   

55"" äga ei niin-ade"

 

kända Pearl White i huvudrollen.
Vid gårdagens premiär gavs de tre
första episoderna, vilka sannerligen
ej gåvo något övrigt att önska i frå-
ga om spännande handling, origi-
nella trics och utmärkta iscensatt-
ning.

Stockh.-Tidningen 16 aug. 1916:
Sto r a te a t e rn har påbörjat en
längre seriefilm, som utomlands lå-
tit mycket tala om sig. Den kallas
HNewyorks mysterier77 - i icke
mindre än sexton avdelningar, varav
denna vecka visas de tre första. Av
dessa att döma förefaller det att va-
ra en ovanligt spännande detektiv-
film. Den är överlägset iscensatt
och inspelad av Pathés amerikanska
officin med Pearl XVhite i den -kvinn.
liga huvudrollen. Handlingen sy-1
nes komma att röra sig om en "ve-
tenskapligH detektiv, Justin Clarel,
som tagit till sin uppgift att avslöja
ett förbrytarband i Newyork. B0-
varna synas emellertid vara minst
lika "vetenskapliga i i.

 

INTE-Ille IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIElillEIllElllålllE-IIIEIIIEIIIE IllEliIEIIIElllä"IEI"ElIlålllälllålllälllålllilltllll

  

lll

-w
-
-

lll EIIIE

.nu
f..-
.-

ENIENIEIIIEIII

.p
-n
-

..-
-

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain