#0841: Godtemplarhusets Biograf

lllElliä

lllEE

a-
nu.
of.

Aiaf-.ettårig

.-
nam
m

lll

u.-
m:
m

lit

mm

ätit-.2:

lliEllIElll

mu-
a-
u-

llllll

 

 

FÖREVISNINGAR ALLA DAGAR. DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEÄ FÖR TEATER, KONSERTER 041.
FÖRE-VISNINGAR. FRÅN KL. 7.3OSÖNDAGAR KL. 6-10.30-10.30 e. m. E. M.

Lördag den 2 Dec. kl. 7,30-9-l0,30 em. Söndag den 3 Dec.
kl. 6-7,30-9-10,30 em.

 

tm en

 

Program I
Pathés aktualiteter 1916=l9l7 Nzo 13.

lut, a lita ttvtuntttrstlit " tu it.

Petters matbekymmer.

Komedi med Prince.

Newyom!

Fortsättning av

Sjätte episoden:
Den kinesiska staden.

Medan missämjan mellan Elaine
Dodge och Clarel åinnu varade, tiiek
lillaine efn dag besök av en fru Save-Il.
sky, som töregav sig" vara andestkä-
derska oeh hade tilll, i uppdrag att
tiil-media ett lsamtal mellan ltlleaine
ooh hennesI avlidne fader. Elaine
for trotts varningar till den lit-51111-
mande dameml bostad, som var be-
llon

dlföljdes dit av sin talnt, vilken emel-

liigon i ritade-ns kineskvarter.

lertid ieke tilläts niirvara vid den

föregiva saanecn, utan for direkt

till Clarels bostad för att rådgöra
med honom. (flat-el insåg genast att
det. hela enda-st var en ny låilla för
lflleaine, varför ban begaveig- till
den uppgivna plaltnen, dlir han "lör-
klåidd till kines lyekades bereda sig
tilltråide or-h rädda l-Ilaine7 som av
skurkar-na blivit lmklmlrden.

llåir infångade han också en ki-
nes, som för att: bli tni svor en ed
att för (llarel uppenlmra. vem ehetlen
För UDen sannnanknutna handenH

Ylfll".

   

yeteri 

Sjunde episoden:

g Mannen med den röda,
I näsduken.

Några dagar etiter uppträdet i ki-
neskvarteret tiek chefen för "Den
sammanlmutma handens" kinesiska
avdelning ett brev från bandet"y ö-
verhuvud med bel-"allning att pa ett
vinst nppgivet ställe hämta en låda,
som ihan oförmiirkt skullle smuggla
in i Clarels laboratorium. Kinesen
gav sig" iväg, nte-n ii motsatsl till sin
instruktion lämnade han lådan egen.
håindigt. till (llarel med uttalande av
förmodan att den innehölle en bomby
ot-h på samma gång" överlämnade
han det brev han erhållit från ball-
dets ehot (llarel företoe" en rönt-

genundersökning av lådan orh iann
snart hur den var beskattad. Se-
oskadliggjort

dan han mankinen,

undemökte han den närmare och
fann ett brev som han konstaterade
vara skrivetv med samma skrivma-
skin som det kinesen lämnade. (la-
rel tyckte stig ha sett Samma stkrift
förut och då han letade i sitt, minne
kom han .till den övertygelsen att
det var ett dokument, som funnits
i Fröken Dodges besittning. Han be.
gav sig till hennes bostad och där
kunde han konstatera, att breven
voro lskrivna på den maskin som
fanns på hans rivals, advokaten Bern.
nettts kontor. Vid närmare under-

sökning: visade det sig också att
Bennett1 var "Den sammatnknntna

handeln:H (-het".

 

Biliettpriszr:

1:a!! platt IG än. W ut. kr. 8:5.
lära phts 85 äro, W et. kr. 8:-.

Bar-n äga ei tillträde

IIIEIIIE "IElllElllElllElllEltll-ålllElllltålllElllElllålllElllElllålllElIlElllElllElllEIIEIIIE"IEIllElllElllElllEllli-:Hl

Luleå 1916. Tryckeri-AfB. N Ormkwei

m
nu

ll

a-
nu:
N

lll

u.-
m-
e-

in

nånti-

l l
.m

s
I

fa

m
nu

w.

lll

:nu
m
...-

lll

llllllllälll

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain