#0832: Godtemplarhusets Biograf

GODTEMPLARHUSE

i :w m
 än

M .W-

 

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKAL-EN EJ ÄR lUPINWTAGEN FÖR. ANNAT ÄNDAMÅL: ONSDAGAR, TORSDAGAR, LÖRDAG-AR, SÖNDAG-AR
KL. 8-930-11 E. M.

Söndag den 12 Dec. kl. 8-9,30-11 e. m.

Program:

Rika ianbmif

Det evigt kvinnligas makt

Blommoc Gap im.

Översie Sionman
i Hfrika

Roamle amerikanskt tecknad bildserie.

Ryska hydroaeroplan-
bedrifter

Intressant bildserie.

Fiskarna  lli qs Lyni;

 

1: sta plats 50 öre, 10 st. kr. 3: 50.

 Zzilra plats 35 öre, 10 st. kr. 3:-.

 

 

HUMORESK l TVÅ AVDELNINGAR.

Denna. lluinm-eisk är ulnn ifvivel on
.iv (lie allra liiisliu. rlen onityckle ko-
mikern Prince någonsin utfört. Hun
spelar icke blott allas vår våin Pol-
le1-, nian älven Petters-1 syster m-li sig
själv som Petters syslers efierupnw.

Spelad av Prince i två roller.

Du swnnr, där lluiier noll hans sys-
leil .simniiiligt uppfiriilln, iii-n av en
(liiiipliig- humor. -- Smn Pellets rike
enkel också utför sin roll inerl lux-1"
iwli ulmiirki gott humör. kan åskå-
ilnron var-.i säker mn en g-liiil Åwlunil.

.XYlllGlJNlNLt-XR ;

l. Den rika onkeln anländer.

2. "Vi måste riktigt fjäbslia för
.1101101111 )

Il. llnkelli hur myv-lwt liesiliinnl
smala.

il. En niiii husjung-ii-n.

3 (lnkeln iir svag för det evigt

kvinnliga.
(i. "Flickan iir iiiikiigi söt".
i. "Jag tycker Qin er (wii iiiI för-
intåg-en",
8. "Flickan måeile genast. ur lin-
net".
5). "Var iir (len trevliga jung-
frun fd"
IG. "Hon är ilörl".
ll. .Petters syster anlänrlm:
12. Onkeln blir äter kär.
lll. "Tänk om systei- l-.u- urval".
14.. "Han skulle Enlc få min
system" l.
15. Peiler såiilci7 sin plan i viiiilu-i.

Luleå 191.5. Tri-vaken .il-Bi Non-skenet.

 

llj. Pviilei-i; syster linr underliga
Ynnot.

li. En gemensam spnlsertur.

ltl. in öillesiligwei- (lispyl.

.19. "Jag vill inre Win :w (Jr. min
"iröiken I".

"20. "Ert uppförande kun inle- ui-
fiiliins".
Pellw iir iiirijiisx.

22. nJag; lm:- limitV mik-el".

"13. Vail Petters syster fiir utstå.

34. "Ni vwkull iii niin förmögen-
lig-li".

25, Den första, liusjnng-ii-un dyker
åtm- upp.

:6. "Vail iii4 ni icluI ilijil?"

Li.  men jag- .sknll liiinitn min
kaffe-rt".

38. "Tug- nvig- ucli niin förmögen-
lut-tu.

71). "Ni fiir :ilrlrig ell örv f"

4 :I i Vi? .Sf-ml, 

min äga iillinäda

  i

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1915
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain