#0824: Godtemplar-Biografen

FÖREVISNINGAR, DÅ LOKALEN EJ ÄR UPPTAGEN FÖR ANNA-Ll ÄNDAMÅL: TISDAGAR, TORSDAGAR, LÖRDAGAR, SÖNDAGAR
- KI... 8-9.30-11 E. M.

Lördag den 11 Nov. kl. 7-9-11 e. m.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllIlllIIIIlilllllIllllllillIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pro g
Vl CTO R

Säll älllll

Viiklt-or Mar-ie Ilnglo, en atv förr-a
århundradets :märkligaste män, föd-
des i Basancon (len 26 februari 1802

nam

HUGOS

lill Sllllll  

Ur pressen:
Stockholms Dagblad ooh Afton-

diom i Italien och Spanien, började
vid 10 års ålder s-kriiva vers. Bland
.hans idilktverk må hämmas "Feuilles

"Samhällets o-

Dagens N yheber:

- , . .. v ;  1-l H ZS! i" . 1 f "1. bladet: "Det var minst -siaivt förvå-

= -ot-h dog den 22 ning 1885. Hans stioft idlainiomne" (Hosthlazdi), "Ghnnts I" Ok bar 1 l in mmm Om den -fol i I . f" d H . i? :- ,t t.

 fön Jews .till SM 5- ,t 71 d d d 1, v 1 ,, SI , m, I. rymric straffangen Jean X alJenn nnnc e att . nina. etta ngo is 1units .ci-

... u" n Ls a V1 Omm me" i C u cl epuseu le ( (ymmmgslådngcl )f som k-äinqmr sig fram genom livet vurk slå effekt-fullt på 1brogrnfdinken,

= storsta. arebetygelser, som niågionslm (Immer-nn "Hernani" och I[Riuy mellan hämnldlgiriign, ärelystnn och som det Visade Sig Val-a tack Vare en

 kommit iniåmon .människa i[1.11 (101, 131213" Samt ymna-nerna "llies Mise- illvillilrra, människors onicln ansan i alla avseenden -bcundranisvärd
b O 21,

E II-ans jordiska kvarlevor vila. i Pan- Tables" (isanllhänieipg Olycksblmxn) Och torclle vara nllltför väl. kiin-d för att inoensåittn-ing. 1"Do inbjudna, "soneirar-

 theyon. nNOtm Dame". holiovn reforerai-s. .Fil-men :iv-hanId- titta-1013.:priussnm-n ooh andra, ast-ligt)

= View? Hu O .olnnq [1 . .bl tt 1 1 Saw 1,011, 1 y Y kl . H m lar denna llvs-silnlldri-nigi levande logi- tores-tallnin-gen med niarkbar tor-

... I g1 D a iei e; o som . tbom oi attrale un eo ai . nlbO (ler, inspelade pa ett satt, som stal- nogelise och sttort lgrllninde - - M".

II" lyrisk skald, titan var också en - utom språkliga liöntjåinster - :140- (le am vad Win Visma här i den  Socialdemokraten. HW Q h
framstående Homanförfattare och ninlitet, känisloviinnile, bildpralit som 2011 definitivt iisknggan, och .upipitoÄ i I

Mycket,  Vläl inspelat, med; sipän-
nande dramatisk behandling, och
kommer helt visst att draga stor pu-
bliik".

IIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH-llllIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIllllIlIIIIIllIIIIIIlllIlllllIllllIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIllllIlllllllllIlllllllllllllllll

 

tog-rafernde mod en teknisk fulländ-
nin-g, om Viliken linan ej :haft en n-
ningÅ

ingen anna-n.

.

1drarnturg. Han tillbraflnte sin byarn-

 

-
q
-

i Biliettpniszr; ::::::::::::::;:2::;:::::f2: nam äga ei finn-m
.i
EIIIEIIIE IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIESIIEIEEEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IIIElI-IEIIIE"IEllIElIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEMIEIII

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Norrsketh

Ill

-
m
-n

IHEZN!

d

Information

Title:
Godtemplar-Biografen
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain