#0823: Godtemplarhusets Biograf

sHmmuwmmuuuml-:wnwl

l
l

I!!INN!I!wllällmllälläällWlimllillällllllEllällw

I
l

ällåilälåmllEllmlllllwllmliml!ällififmliMä"mig"HllHllHllHålHllmllmllällällmllmllllfillfä

,
l

Ellnllällällmliwwi

l

 

 

 

lHllWllWlfällmlfilllllhllnllmllElm

I
l

 

 

Jalllmllmämllmglmllm

r
I

lEHHHHHmHwnmnwunnnumnmuegmneuaugqmznnännnäänä

I
l

JBHNRQKEKQHQHH

x
JJ

 

 

WMHWEHHEMHEEEHWMEMEEHEWWMMEMEHMMI

Godtemplar=

 

 

Program

Torsdag den 21 Dec. kl 8-930-11 ärem.

"Om

Messters-Vecka Nzo 39.

1. Krigsnyheter från Öster. 2.
Det fordna oificers-kasinot i Nows-
Georgiewsk. 3. Före flykten ha rys
sal-na. dädat samtliga hästar. 4. En
tysk bivuakplnfns i Nowc-Georgiwek.

5. Kl-igsnyheter från Väster. 6.
Ploniärer sysselsatta med byggandet
av en bro. 7. En f. (l. socka-fabrik
som -klaglilgwen hemsöktes av c :a 1,000
granater. S. I. Sellwveldlritz-fästet
sända-skjutna lms förvandlas till fö
rskamningar. 9. InfanteI-ister på

vä; till skytteplatsemm. 10. En en
gelsk flygare beskjutes. 11. En m-i-
nla explodera-r i den fientlig-a ställ
ningen. 12. Tysklands bnndsför-
vzmter vid italienska. fronten. 13.
Vakten vid Gamla-sjön. 14. Tiroler
bugs-skyttar. 15. Skyttegr-avar be
sätt-ae. 16. Station för avvärjanxle
av flygangrepp. 17. Garda-sjön är
medels kättingar avspänrad. 18.
Paltrullbåvtar på. Garda-sjön.

Timmerimnning

i Böhmerwald på övre Moldaudalen.

Tjockis som polis.

 

 

 

DETEKTIVDRAMA I TRE AKTER av RUDOLF mINERT.

Genom ett genlalhskt bedrägeri
har en betjänt. i tio års tid fråmmr-
rat ett stort bolag stora pänning-
summor, i det han konstruerat en
docka1 i lcroplmstorlek fillusoriskt lfll:
han-s avlidne husbonlde och, som ge-
nom en ytterst séin-nvik mekanism

 

kan vänkställa vissa rörelse-r, däri-
genom (luperande alla. Slutligen
lyckas den ryktbare cletektiven
Sherlluk Holmes efter många. faror,

I varunder hans liv står på spel, av-

slöja bedrägevlet och gripa dess upp.
hovsman.

BILJEIr-rpnxsmn =
Föreia plats 50 öre, andra plats 55 öre.

 Weeeeeeewww

 

BARN ÄGA EJ TIILLTRÄDE.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm :I mä EBEHEHEHHEEEEHHEEEEEEEEEHE WWW-

 

 

 

 

Luleå 1916. Tryckeri-AB. Nol-:skenet

HlllllmllglllllnllwllllllllmilmllHllHlmllmlällmmmmmmlmlilliln

 

q5515!Wi!Iilfinlilfiäii] mlFiIIäJIäIF-illillilrilmfiifälm1avannu-umnun-lmmwii

ml

l
J

 

 

 
 

    

EBE-

Information

Title:
Godtemplarhusets Biograf
Printed year:
1916
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain