#0822: London-Biografen

llllllllllllllllIlllllllllllllllllIll-llHIllllllllllllllllI-llfålblldill-lll? llllllllllilllllllllllll

 

 

 

 

l-l-ll-Ill-l-llillillillillillillil lillillill-l-ll-I-llillill-lllilli-ll-IllillillIlllIIllllllllmlllllllllllllIlllllIJLJIIIIlllllllllIlllllIlllllllllllHllElillillTl-llillill-ijllllllllllllllllillil glEJLylylgjiylglgll-gjmlgll! v:llTilliillvl-llifllillilllillillTI-llfI-I-ll-I-lliI-l IlllllIllllmlllllllllllllIJllllIll-llillilmfilmmlilmmmmlillil

 

London-Biogralen

Godtämplarhuset - Gammelstad

Lördag den 22 och Annandag Påsk varje afton kl. 6 och
8,15 e. m , samt Maria Beb.-dag kl 8,15 e. m.

veckans nyheter

Bilder från alla land.

Pandoras ask

Rörarbetaren

ikQ&QNOOOÖÖOOOOOQQOQQOOOOO 06

sl kamp med döden

Våghalsigt, makalöst fllmsdrama.

lliir lulllllllll lllll llllgn flickor pil
våig lill ll:lllllllslV-l. Vlll:lll(l (ll:lll ill" llell
vlllllull ÅYl-lllv, wlll :lr llvvvlilull i lll-ln
lll-ll lillll 1slllllllll lör .Hill sköllllvt m-ll
sill llllllllllrlll-llllig-:l slvil-lvliglll-l i
filllllillpi lll-ll llvlillillg. yllill :llllls lll,-
lllllllillll gill1 llllll (ljåirvll llllpll ll:lll
lll-ll lllig-sln lrlllllplllillvll. väll-ll:lll llllll
l-ll lzlllg,l slllllll lllllllzll lllll i v:llllll-l
lll-fy-l llllll gig :llr-r [ln lll-nlvålgvll.
lllvll llillllvlP  .ml lilllg vill: förrän
llllll llliillll Nill gallllllI llldlllv .lllllll ll:l-
vil-N. lllllll-r vilgl-ll gz-l-iplwA (lllll ll:llll-
ll- :lv vill lljiirlsjllkllmll m-ll ll:lll? szl
lliir lllivil ilvl-rliilrll :lv ull ll:lr ski--
ll:llllll- lliisluv, ll:l ll:lll Pj ll:lll röra sig;
lllP N:liilll-l, lllll  Nelly llll-ll Siilu-l
ll:lllll grillil llålslzlrllzl. l :lllllllllllllil
lill-vs llll Ylllllll l):lvil-s lll-lll. (lill4 l-ll
lilllvullzlll liiknrl- lulllhlalvrur :lll lill-
Is-lllllllvl iir l-illl lll-llvålclulllllv, Nle-ll
still-Nm :illNill-g- m-ll uppoffrillgr Hkll-
ll-l: Nl-lly Ywill ll:lllvr. som :lvl-ll lllir
ll:lgnl llllllrll, lllll ll:lg" llil Nelly är
pil vill: lll-lll lllölvr ll:lll ll:lg-rll villlill-
llllv, wlllll liiililllzl lllllllll- :lll rl-sn lllvll
lll lll-ir :lll 1Hl-:llirllllzlll-ll Mr (law-:ll- lll
lilla l-ll llllpll ll:lll hög-sin lllzlstlnp-
lll-ll :lv :lllg:lll-ll llnlgvl4 l):lllskl- för
:lll vis-:l sill skivkliglli-l ucll pil .Nallll-
lllll g-:lllg gillrll H-klanl för l-irkllsvll.
i villu-ll ll:lll llplllrärlvi". llnppvl lyvÄ
l-.zlx lll-ll :lvl-ll Nelle illstiillllllmY liv-
ligl i rll- :lllplllrlvr smll llPlÖlla lll-ll
llliålrvn lll":lgllvll.

Ällu ll:lglllY sl-ll-(ll-l- föl--
lllllrzlr liillllvl-ll :lll vilda lllöjligllv-
lrll :lll villlllll llvllllvs hull-r vill-0 Pll
lll-lilb-r-:llinllsrl-sll till sildvl-ll. För-
lvivlml IN-.illllkrr Nvlly llf-d, lv valri-
ll:lll IQlllllll- llllll vill lllgll ll:lllgnr ll:ll-
lill?

3:: l-ll ll:lgY llålr lloll gillI på galan

l-:llln llvlllll-s lllif-lulr lli-illlll-lslwis p:l

l-ll lillasklllllll- rvklnlllplzikal, vari
lllJlllll lllllrk lllllovns :ll lll-ll som lll,-
lliil :lllrlllmll-ll (Illlslllw lljåil-l-:l hopp
Ill-:lll rililvllskllpnlvll. lill djärv tall-

lu- llllpsligwr llll i llvlllll-s llllvlul

Slvlllll- ivlu- llrlll ll:lll lljilrvu sillllnell- q

slulll, vagn lllilNÖlåvl lll-ll llåirlllvll vill-
ll:l Il),llllll lll., varulv-(l llllll :lvl-ll skul-
ll- klilllln l-åillrlu sill ll:lllle

llllll lll-givl-r sig" iivl-ll lill ull-kus-
llirl-kllirvll lll-Il lrrllsY :lllzl ilvmlalnill-
um sllll- llull ll:l.sl vill sill lll-sllll all
llllöliu llnlllll-l. val-lm llull vlllllig-ell
lilll lllllllll-tvvkllll l-ll knull-akt.

lll-ll vNillll-:l ll:lgc-ll är illllv. Ölnllla-
ri- :lll vllllligll lalgol" llllll :ll-sked :lv
:ill llllll-r lll-ll gar. Ml-ll Öde-Is viljll
v:ll-  :lll ll:lll ll:lllllf- Skull räddas.
.lv l-ll lllvl-klig slump llillzllI Jolin
ll:lvivs lullllrillälvl lllHl (lirkllsllliliek-
lill-ull lir-ll lll-llzl Hilgvr llmlnm :llllV
Ålll-ll llpplljllllulllllÅ :lv sill-:l sisln kraf-
ll-l4 lvl-lins (ll-ll g-:lllllf- lugn Hig fram
lill vil-lulsl-ll, (lillI ll:lll vill förhiner
lllllll-Illa1 llllillllllrillg". lllvll ll:lll killll-
lllllr yillsl i r:ill:l iiglllllllil-lu-l för :lll
w vill lllllll-lI I-Yl:l llållY lllllll- lllllll-lI (-ir-
llllslnlllllll-ll. wr I-ll sålldlv" .Hällus Över
lll-lllllw llllvllll (ll-ll llllrll l-ll fucklu
liilllllw lill" :lll ll:lll-llll-ll :lllliillllu säl-
lfl-ll, Äll-ll llHllu :lr lör lllyl-kl-Il för
ll:llls svag-:l lljåil-l-:l m-ll :löd sjunkan-
llvll Q-:llllll- lll-llÅ Milll llll lällrll-s sliw

lll-ll kring- Nilllys llllvllll. llrll som

V l-ll lll-illlllllllll- fackla slilrlall- Nelly

lll-ll, Dl-l lvl-läns iivllll lll-ll l1 Mig:

ll:llll-l- ll:lll i ll:llssålllglell. ll:llllllI llml

=llllll .sl-gvrglad stiger upp. Men

livrkull lllilI ilj lllllgr. Hon föres snart
illliilY ll:llll-rlls lik. Sum träffad av
l-ll lll-:lllslllg- lljllllkvlI dell :ll-ma grå-

l:llllll- lll-ll, l)l-l v:llI lvill ödelH-l vilja..

 

mmmmmm--

OO OOOOWÖOMONM

Barn äga ej tillträde.

Obs! Obs!
Uarie dag nytt program

Elillillälil[EJLEILEJEIEJEILHLHEJLHLEIIEEJ[EJLEIEIEIEJEILEJEHEHEJEHHElillilmlilli-llilillillilmlililillillillilillillillillillilli-llillillilLEILEJLULEILEJLEJHILJDJLEJEJIEJLEJIIlllllllllllyhlillllllllIllJElliFlLlllIJlglllllIJllllIllIlLllllllIllI lilffllillillillilFlFIIi-lmlilillilLEIlEJlLILEJLEILEILEllEJEJlEJLEJLElL!

 

 

 

 

 

 

rim-ell, Mellan Am mmm-nell. mm

EIEIIEEIEIEJEIEEEEE FIF! lll lll lll llllllllllllllllllllllll l l I! ll I ll I lllllll llllllll!l

Information

Title:
London-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain