#0819: London-Biografen

Extranummer e

 

London-

 

 

iografen

Godtämplarhuset, Lördag-Söndag 3-4 Mai.

Århundradets största Världsattraktion i levande bilder!

:låsta ra.an aktualitet!

x Me Hu en Falcon Scott till Sydpulen

Scott, den engelske polarfararen,
om vars öde tidningar-ne nyligen gi-
vit oss visshet e- expeditionens un-
dergång i polarregionerna W av-
sände, innan dödsmarschen anträd-
des mot polen, fotografen Herbert
Ponting till Europa med en serie
ypperliga bilder, visande expeditio-
nens äventyrliga färd genom polar-

regionerna, som tyvärr skulle ända

Kinematografkameran avslöjar ej
blott allt det storslagna som mött
de djärva upptäcktsmänncn, utan
framställer även i bjärta färger alla
de faror, som varit med expeditio-
nen förenade. "Terra Novas" kamp
mot drivisen, de väldiga isbarriärer-
na, stämningsbilder från lägret på
Kap Evans och roande scener från
djurlivet i dessa antarktiska trak-
ter, allt framrullas livslevandc för

så olyckligt.

Prässens omdöme.

HHamburger Echo" 13 mars:
Det ser ut som biografens män kun-
de trolla. Firman Léon Gaumont
har i den vägen slagit ett rekord i
det att den redan nu är i tillfälle
visa en del synnerligen inträssanta
bilder från engelsmannen Scotts
sydpolsexpedition.

Bildserien börjar med "Terra
Novas" avfärd. Så komma en hel
del inträssanta vyer från kampen
med drivisen, och ankomsten till
det blivande vinterlägret på Kap
Evans.

Bilderna äro upptagna av en av
medlemmarne i expeditionen och
från Kap Evans hava de blivit sän-
da till Europa.

Senaste nyhet!

vara blickar.

I dessa dagar då ju kampen om
sydpolen är aktuell, bjuder ju fail-
men sitt särskilda inträsse, och
kommer så därtill att den alltige-
nom är synnerligen utmärkt foto-
graferad och praktfull kan man spå
den ett segertåg genom världen.

l"Hamburger Fremmenblatt" den
18 mars:

För prässens representanter ägde
i går en synnerligen inträssant före-
visning rum å Filmsfirman Gau-
monts lokaler.

Det var nämligen en film från
Kapten Scotts sydpolsexpedition
som visades. Och det var synnerli-
gen vackra och väl tagna bilder som
här rullades upp.

 

Tryckeri A.-B. Norrskenet. Luleå 1918.

Början göres med expeditionens
avfärd från Nya Zeeland, samt den
förskräcklig-n kamp "Terra Nova"
hade med drivisen. Men fram kom
man och denna tid tillryggalades
cza 500 kilometer. En gång mötte
forskarne ett väldigt isberg, som på
avstånd tedde sig som en ofantlig
ö, som låg och glimmade i solljuset,
skinande vit. En anblick av högsta
skönhet voro de båda bergen Mont
Erebus och Mont Terror.

Expeditionsmedlemmarnes liv, de-
nas ping-vinjakter och djupborr-
ningsförsök i den hårda isen, allt
rullardes upp i inträssant och skif-
tande följd.

De vetenskapliga och konstnär-
ligt upptagna bilderna, äro fram-
ställda för filmsfirman Léon Gau-
monts räkning.

Enastående succé! Senaste nyhet!

Information

Title:
London-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain