#0811: Elite-Teatern

Tisdagar och Fredagar nytt program

 

 

lf!
en:
-F
69
:q
69
N
I-p
GB
H
:i
I

Stal-lans zltzgnntn nrn mnl-lnl-mi
i nth Cabaret-TUI!

s-.m
I Fin-fin MUSIK "-
mini Ratt till itnuntnn nv pinnen-tunnt tannsnettse. om

"w

PROGRAM

fn. n. nt mannen den 29 Jnli t. n, nn. Måndngen
nen 1 Anynen-

o
Exprzssnyhull

Den entla tillåtna politiska llemttn-

stration i Berlin den 9 Allril 1910

 

 

 

 

 

Lyckan kommer medan man sover

En nlton under nversvämningztrua insumnar en stackars
man med tom börs och tom mage, det iir sitntin-
stone skönt ntt lin ratt nlt sova
Under tiden stiger vattnet långsamt och när var so4
vnres runt sernt lyfter sektn upp lisns sang nen tar
tlen nint eneknntn tiden. slutligen seglnr den genom
tilnstret in i en ung nrvtngerskns rum nen småningom
sjunker vnttnet sten. om nsnrgnnen, när vnrltiitltn slin-
upn ngunen, tniirker itnn med näpnnrt vilken tervnunting
hans rum undergatl medan han sov, hans blickar stanna
vid ett stnrt kassaskåp nen eller nngnn tvekan tappnnr
lien aetsnrnnie Nettlluknd nn nntten reser sig plötsligt
en ung kvinnn, det tir nrvtegersknn som, i den tm att
det lir irtimlingen som räddat hennes liv, skänker houonl
sitt hiiirtn nclt sin förmögenhet,

Sabinskornas
bortrövande

Historinh. Kolorerad Konstlilm

litnniz :in inangznls vni-ttninttsfulln tili-mn, snitt nlvntugits,
nr nrlln .rntldnsnet nlievlmllignn lime sniken, sknpttlsnnlntn
ttn tinnnnnkirn nnnntenns ntnnnns. Mm engnunn snnn-
ningv tvingas rlslvrltlnlnn ut: fint nppgtl tunt vitt-finnmark
tlnnnlntv nun tlnrnlfw.

Rblnulu.c Ciro Galvani.

 
  
  

 

 

Aernn csrln Duse.
Tenus w Cinstene Mnnnlnl.
lirsnis . . cletiltle tle Mnris.
Tsrpeln , , Anne Pnsqineili

 

stsden Rum vnr nyligen grundlngn een rilknatle ern-
kring iyrs tusen invnnnre, men kristen pe kvinnnr vur sn
stor att stadens iritmtid syntes starkt ltntncl. Romulus be-
ger sig inr den skull till grnnntulken tur ntt neger-n njitlp
att [min bristen, men blir mottagen med han och skratt.Å
Med hnrm i hjärtat återvänder hun då till sin stntl, men för
klok att visa sin vrede låter han ktlngörn att Rom tänkte
ställa till en :tor läst ivilken alla kringboende inbjuda!4
vn ett givet tecken sv Romulus sein skalv beinliktignr sin
sig konung Aernns mukn, störtar sig se mitt under lasten
rnninrne i vapen over de unga flickorna o. rave bnrt dem.
Buttierrl av Runnilns ksrnnsr is" ilin ineti sin dygn nell sin

 

vuxnntle kärlek tar konungen, as plötsligt ett vilt tumult
llöres i staden, Det är Snbinerna, som under anförande av
sin knutth rntius genttm itirriicleiibemliktignrsigeitndeltet
och sam nu komma att nämnas kvinnnrovet. Romania och
iienderna drabba nn samman, men (lå Romulus ser sina

 
 

vi
att med tårar o. böner
tillbakallrxlla sina släktingar, vilkn också Iåln sig försenas,
val-pa brtidrttlnlken åter sluta fred.

Dette skådespel, snnt är nnsernt nn den gnmln valkttnun
legenden um snbinsknrnns tmrtrtsvnnne, ärltitr iscensatt
och inspelad av [lera av Paris förnämsta acenisknälrtister.

Flammendans

av fröktzn Karsavina, Przmitzr-dansös vid kziszr-
liga ltzaltzrn i 5:! Plzlzrsbung

Risshörd i Japan

I färger från Palhlå FFtZPtzs

  

Pil rislzilten vila män och kvinnor, som " n nru
satta med skordcalrhele Kttmet hetrins = iréln sin mnV
nntje, rensas lnrnienelst nieekinel- een ren ytterligune
i en helg, vitrpn rtet än iärtltgl fiir nnvnntlninn. Dess-s
tablåer givit en Vatker Och karaktrt ik bild lrån livet
i Hcluysnntniuunis enn tenlunlnvnns lnntt-Å.

 

 

 

Munkannas gäslabud

Skraltsuccis

   

Ellizttpris: 35 ortz. Ett fåtal reserverade
plalstzr 50 örtz. katt tlnlllrit ll I5 ite. linnet ll :lr 25 ite
.- enes-um tennis e
Förtzstnllningnr t vavbrullzn fälld, vardagar kt, 6, 7, 8
uch I) e. m. Jlöm uclt helgdagar kl. J, 4
samt 6, 7, 8 och 9 e. m.
vinn liuttuvnt- nun .lrntte nultliken iukn nur-n. tientiiunl tnt. ltttn niir
entré mir :om helst suttit kvttrtlttur ltll inuti

.ntr kuin nrunrutnntvt

Vttrtlsiuttt G. ENEOUIST null ll. BERGSTRÖM
m-

lntu v lm n

 

   

lll!A lN JB" "10)l

nqunao gå aumäuguumsangä

Information

Title:
Elite-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain