#0802: Röda Kvarn

AAAÅAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

AAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA...
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvv

 

4 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÅAAAAAAA

D
I
l
D
I
D
p
I
WWQWWWWW ÖNWMWOQWMÖOOWWQ

IW "NO QQOWQOOOÖ

l

a Kvarn

unnar-d: största, rör inn: -azem byggda hingraneacev.
Fredagar, Lördagar nun Slim-lagar kl. halv IRM a. m.

Förevlsnlngar Måndagar. Tisdagar, Onsdagar ouh Torsdnglr kl. I-Il u. m.
Varla Iöwvlsnlng 1 lf, timma.

Fliravlsnlngurna iortgå olvlmnel, varlör den ärailn publiken kan komma och gl när som hilpl.

BILJETTPHIB: Första plats 50 öre. andra plats 35 öre.

ngram gratis. nam

Barn 25 null 15 öre.

Alla Fmth ir programmet tlllålel lör barn.

 

Kunonghäukar å 10 st. lönn pl. 4 kr., Ill sl. annu pl. 3 kr.

Program Måndag-Tisdag 23-24 Mars

ed bål genom Västmanland

En lillrllg wmmamsa gomm :lan lör aina natursköna omgivnlngnr
världslmryklalle Sirlimslmlms kanal

Du. mm ...1G V.kn.10......1..11m..
mm...- ...m ...g ...w hum.. 1...-
.... ...njum- ; ...4. g.-m1p..i.lik.....
fm... ml. lm.v lycklig. mn y.i
mm... Wumw HM... Inn-[Mmm
....1....l.-.., ...1. 1.1... .1.1.. nu... .kan
unle i iilrlvl lir-Llle lwmil- innm-ligl
...V s... m...

vid n.. han-r; ..........1l.....g1 m.1
av... ...Hmm-.w "wmv- .....1 mm...
m... M...g1..nn. ...4. w-.mmy so...
mm., .nu ...nniknn n... v...1. 1.10...
m... ...1. mV annnww r.. l.
l.. mm... .Om .mm-

  

 

 

    

 

i .lciulnspulnrnus 109:-. nlellulzur li
ligt J bifallut, som smell

-liml från:
. l vilV

 

 
   
 

1.... lin. ...l w, 1....I rn... EMP..
rf. m... n. m...- .nmm -g- mm...
.....a..ll..i..g.1.. mn... på. W.
n... .n mmm. liv, m. ämm...
...binam- n.... mmm.. .km-.m ml ....
...nykr .ln-hm.. .mun mmm... nu i

gm... mun-1..

 

 

 

   
 

 

...nu Um, m. j... m...- pr. HV.
nånn. ma... ml... ...r ...I k...1w
mm ...nu mmm.. ...mn-rg. m...

Kllmdrama i 3 akter.

.Amin-n r...- Q.. :Kungl 1nu.. ...w
Wnlllwr unrlm- lvkl-n faller nr-lx ln -
lm- um. livnvt. "Det kumlv lm ua I
.um-.W (man. J. men.
m Im-:lmv .lm-k nu Wulllm
nur-:banal m- nlnl.

 

  

E
3

 

-. m...

Mmmm.- gi.4 W..m...., mm. nl.
fh-.g bl. I . i ...in hm Röke.- nu,
ll o [ur Luouiu. men -
-...l, .1.1 ln... i namngav...

1 mn "nam mmm i I......- ngn..
rollle En (rönt. :n- nu. luui blir ei-
i...1.... Unn. m... .w..i...l.wuu..f.
1 . ..1..,W......,1n.l...1 mmm. .w
...NJ-"k". l, 1.... 1.... .j ...mm .n
.1. mfl.. ...mmäfksmncf ...nl
lmstlu, DM kommer lill hal
.pmm man... .l.- röv-.l hf. ly
mun...y Luma.- .1.-..g.... .mm-
m lill sin img:- lillhmljnro. Hon
Him-.- ..cc kamp... ...vn den ...lpvzmnV
n.. r ..., ...en ungdomen.. "in
...gm rm... ml. .nas 4.01..
min Hmmm... ...1. ...www nn
ger [m de.. wmmvs lim-d nn revolver.
snm Churles .4an .nvainrlnl styr-kol.
llrml nur ull. [llmr- Fn nkirkm hlnmV
mor lill lmunifu m-li i lmns klådlugo
knmmev dne till .m uppgörelse den.
man... Du... ligger m. I... 0...
lums "km-InkJ men han Miller "ln-mm
bor-l. ulf-lr1 lmn hr-nlulnr nl! hmmm.

  

   

 

 

 

  

 

i

 

 

 

 

 

 

Den glömda. nyckeln

Lumpen m.. vnagunu.

Med konungen på .fär-ö

scENEN

Äkta glad humor.

s BARN

Eagle: BJÖRN BJURNSSDN.

Until-v [irl -n brfimu-r ng xlvn lilw
...R ...mm mun... mmm...
l. .ln-w- ...-l. ...Limma-n.. .. 15mm,
lill. llml l lir-l s. i
Y m 1.......mmhmh mmm...
ni., gm av.. e.. buken. 1.0..
.nu .n vi.. I... nu ...mn-...1. ....-lV
1.... mmm... bn.- raunm. man...
km..- ufmna. mun-ll... in... ...L-l
.... bin-.1. .- ...Y4 mmm. gram-.-
xle.. null laser "lll-Illx-v xml (lu null
jag än ...umv Å.. lm. .m .1.1... ...nH
mama.- gmw. mm... 1-..m...1
...1. .-...-...- ml r v

 
 
  

  

   

 
  

 
 
 

l. mm.. im... . ...1. a...
nr.. pumu- I... ull nl.
hyran... hamna. .Holm-f. ...nl du..
"rm-l- l...l.=,.-..-v..lv..-... WW...Y

- mun-ip.,

 

  

p.. ...n 1
...n1 skynnm- ... ...4. l l . W.)-
nw. .km-pmm. mmm., .mn
lm.. mun... ...W 1.:. mm... Du...
s.. .... l... nu... "

m... w... .am-mm hm...
.1. h- amn.. mm... mm,

   

   

s.. hamn. nlymm... rum-l... .1.1...
.m- LM... .mam- .. lv nu. m..-
. . i ..1.p....-, .nun- wl. .1.1.
lr-kliv :m Amin, Wnlllwr sillw i Mill

  

 

 

Barn äga ej tillträde.

Lula; 1914 maken- A.-B rh;.-.-.4lm..-lv

mm .mh mm..- pi. Unn-le.. lnljem
lill Lennie, din. direlrlörm rum in
.mh mmm... var! .mm skull. WalV
(he.- nky...l-...- du Ni.. skinn... hmm.
I 1.in ivw- Ingm- lm. de.. komp...-
....-u.-.-....dn ballong.. fra.. ng. now
.mr don och lämnar :lim till detek-
mm som .fm-var.. .0 .lm
p.. namngav..ng
nom i... 1.9.- mm...V ...1. grym
l. Charles sillar
l f "nrwr Det kum-
mm- Lill .in Mur uppgörnlw mvllan
ma.. och hum... Lennie Umm... ml
r.. mför w..m.a.....-k...mpr .. b..-
va få. Charm, m0.. lwdym N
livljgl lm, lmu nldrig svikit sin phk
-zom malin, Walther Inval- nu nl
ge.. vad ln... lm.. fm- m ff. mv.
0 gm... Dm., .om pmm f..Y 4n...
mik-ml. I Iman .n hmmm,
ul... w..- un f. .10........,..u.-,1. L..V
känner alltv TI 1- lr-äffm- Wnlllnr
mm... Mad lör-fm.. w lm. ...A .1.-
.

 

 

   

2

E
2..
4.

 

  

 

 

 

 

  

 

  

hills Liv Nunnan ll e
5.... lkywig.. a ...1. 1....1

una-1.. lannäppe.. ...1. b.-
Imni.. l...- m mg.. en ...im fav-ml.
mm...- -..- vill... nu av... ...om
w.. ramar m. Bi.. pure., n... bl..-
lm.. m. ...gu fam] i H. I..-.-., fm.
ln... 2-0.- hm... fn"

 

   

fäQOWWQQ-OQIIOQQOOQGWQIWONN

i
a

l
l
i

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain