#0799: Röda Kvarn

0000000000000 9000000000009 9000000090996 "00000000000 09009900990000 0000900000000 0000000000000

0000900000096)00000000000000000000000000 001900000000000000090

star-su. mr " byggda

Fredagar, Lördagar mr söndagar kl. halv 1-11 e. m.

z, , nsungrrr. onsuzgfr rm Tr,
1 llmmc.

Varje förevlsning, 1

 

 

, ngar m. 1141 e. rr..

Förevisningarna fortgå ulvhrutat, varlör den ämm puhllkon kan komma uuh gå när som hälst.

IILIIETTPRIBI Första Mais 50 öre, andra plats 35 öra.

Program gräns. oss. 1

Barn 25 noh 15 bra.

Alla FIBngar är prugrinlmul lilläkcl lur halm.

0000000000000

Kupurrgbamr a 10 51. mm .11.11 kr., 111 51. andra p1. a 11r.

Program Måndag-Tisdag 16-17 Mars

00000009

Nilurkolmering av GAU M ONT.

På Boulogne= I
skogens sjöar

En färtlllsande vacker bild.

0000000000000 000000000000-1000
00 0000000000000 0000000000000

Bunny som reporter

Eu av säsongens glauasm msnspel.

00 00000000000000000090009000
00 0000000000000 00000000000069

nya märkliga Ilyguppvlsningar varigenom att aeroplaln kan slå ned på
en smlrraaslma llusrrm fngelrr på en gren.

 

INVirkus uft

011111111 1!! "kim"

0111111111111.. 11111111111111111" .1.111 111,1V
1.1.111 111111 .1111.11.1111. 1111 111.110" 111-11
111m 111 111,1 1.131.111 "Kramer". 111)V
111151 11111 1111111101111-1 "1.111" 11 1-11
111111111 111111111. .mm- .r1-1111111111..j1 111.
1.-1. 1-11111 111.V 1111..,1111111-11141
mm 11.11. 11.1.1011" mmm" 111.111 1 .
sin.

  

  

 

171-11 "Hgv mr lr-mrrmrrrkr- 1111111V
11111 hög-11111111 1111 1 111r 111 1111111
sm ungdmnrwh 11111 A1111u D1- ha
:mn 11111-11 11411 1111111111).
1111111111" 111m
111 111.111 1111111 111 1111 1111111111.
Irhjhmnt Skurlv, 1,11 vän Lil! 1 11.
111m .11111 hur 1111 11.111- rm
Iam-ri, Hiv www-14:11] . Skurk- 1
11 [1111111111 11111- .av

 

  

 

 
 
  

111112, WH "mn-r UNI-1151 nr krm m-
112111111.

Tin 5111111111 11:11 :111111111111111 1111
krinwr-mrrrlu 1111-11111. .1.1.1 q1112111, 111111
si" 12111 1111111! 111111-11 Srillhka.
111-11 mar-m Hr lnizm 111111111-krh-
rm .mg-11 r1r1 "1111114111 11mm
1.1-111. 11-1 11211111111111111-11; rr-
vir "Maten lirhvuwln4 Tunn-1 "Hun 11-1
hum, MH: 11 911111V
i M1 wdhn- kmmmv

 

 

 

E

    

 

1.:,111-.11111-1111.
rlv. nnm hm "ha

  

 

111,1 [mmm 11111-1 -11 1 1111.1.1mnrnrur
ävllrvl mn 11111. 1:1 1 1 kmun 1
11.111- 11A 4114111 11211, .W :rr-r

  
 
 

  

kvinnlig r-kisrrhr-r. När
km] 1 miss 1111111 111-11 1
Mämlmm 111: um ell mål?

kr! svn ff
F

 
  

Falk och Il
1-1lsko1nu1u1su. u. som hurt llem
Mmmm mms, im rwr .11511 mad en
1111111111" 01111 gmmrm- sig mmm m1.
MIL MÅLrius Fallcs kuwmldur, få
skada 001. .1 .rm 111m "w 1 1
R 1111 1111 fur-w

. mr mmm. Umm "rr-m
önmm swnur mullml Falk 111111 Irma

 
 

 
      

 

Barn äga ej tillträde

Luma m4. 1rrrrclnzn A.-B, waskenrx

rv

Axel Bfeidahl.

 

11, w 1111 11411 .mg-14.1 11111,-

gr=r1r1- 111m nu -doek ri w, M1.-
.11-11 i 51-1 1u1-fn10gmfurrrr 11mm.

u1rrrr1wrr11nw1111 .1111 hmm 11111111w

11:11.), 1111111111111-0011 skimr-

1111111 1111 111111111. Am 1,011

  

 

 

1111 111.1111 Br mer mun, 1111111111-
1101. .mmm sur-g ar. man. 1111111111-V
Akm 111111 unonymr- mvh-immun. sur-r
1 1111011. :HILL vill undantu Full:
i 1 .mer Mm. Arm 11111111614 gww
111.nuÅ H1 NW. 11111 111111;A
111m han nummlar hmmm att s-alv
wlw .1111 1151 Mmmm-1111 011). burn-uf-
111 honom,

1111 Full: 111111111111- kuuun. l11111
1-1-1111X m 1111-1111 .1111 1111 111111111
hmmm 11"" 111114 "mkr-1 uprrhmkc,
111,11 11m- 111111 .m 1111111111"- km. mur
U 111m .111411 på mr- avs-brummar]

 

  

 

 

. Mvn Murius kan u- l IP
.111 lm 51,: 11mm. 111m 111m- -srg
1 11111 .11-11 110,111y1101- skum, lur
-r 111111111111-w1 111.11 101-111111
N. 111-1111911 (11Å kor-1, 11,111 Skyrrrhrr
arr 1111111111 111m furngrnw. nu 11111
11.",11111111 .1.111 skruv 11111111111111 1111111
111111111.
11 1111., m1 m 11111mrr1111r1V
11111110 är, 11 i rpm-1811111011
1111 demrhjrnm 1111- 1111 1.111.011..
111.111 11111111 förmå hur .m1 r
1111611111.. AW 0011 mmm far .alm
WW 1111 1111151111 mr auuneu. hur

 

  

  

 

 

 

.111- 1 rrr 1 mm", 0611 mfl
.11011111 mmm-g 1,111- 11111111111111111
1 01401..

 

14111 Hd Namn-c Memvmn vi guds-
urrumu, har". 11011111Y 011,11 Falk i alon-
nmr sjuke 11- rm 5s-
4111-1 1111 har. kan mm um.
q kommer just in for 111.1 se
Um sm 1 11mm 0011 1-11 1111-111111 11,.
mulr- 51111 1 hans ansikte då han
m- 5111 10mm 0011 fram-rr 1111111.
:111-1- 1y rum fbrrmrh

  

 

 

 

000000000000 0000000000000 00090000000009000000000000 900000000000

Röda Kvar

WWWMOWON MWWQw-G- :åeeemwoåoemoemmaéemmmeeåeår

 

M

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain