#0798: Röda Kvarn

WWWWWWQÖQééåéå

WO .Om OOWNOQW

äWWÖNWWOOMWMWW

290600"

lscnnsänmng:
lrlln Parls olika teatrar i huvudrollerna.

BARNET Vlth PA Il.
lev de nllrn limmlu khmm fn
myr. .um Hagman- vaw, m.

.w :lv lewlu Illm

mh lll-mm
amma-H mngmmnp. "m um.
m mmm] nu). m, l
hmmm.. I
mmm.. m lin-n mm ppm-1... a...
nl. koymlni lV nl

nnmningm. ;
delni [Im-in lllnml dr rus
rhrrlmvrtvrvn. vlil "hur

1.

.va-.usa

OWONWM

Röda Kvarn

Norrlands största, lär ända -dlm byggda blugrallelwr.
Frsdlgar, Lördagar null Söndag-r kl. llllll 1-11 0. m.

Flirlvlsnlnglma forts! nnhrlnnl, varför den Iran: puhllllm kan komma nrll gl när som hilsl.

BILJETTPRIB: Färila IIIMS 50 öre, and!! plals 35 Örd-

larrl 25 ouh l5 öro.

Förevlsrllngar Mindlgar, Tisdagar. Onsdagar och Tarsdagar lll. I-11 0. rn.
Vnrla Illrevlsnlng l lf.. rimma.

Malm-gamar n ro ul. mm- m. 4 kr.. ln al. :min pl. a ln.
Program gralls. DIE.I Alla Fredagar Ir programmet Illlltet lör barn.

Program Fredag, Lördag, Söndag d.113, 14, 15 Mars

Barnförevisning Fredag den 13 endast kl. halv 67f7 e. m. med vanliga hiljettpriser.

Årets största iilmskapelse. I-lv iackmän erkänt som den förnämsta bild som någonsin utkommit.
2,500 meter lang. Varje iörevisning Z timmar med början Fredag den 13 Mars, 2 iörevisningar, kl.
7Ä9 o. Bill e. m. Lördangöndag d. 14i 15, varje dag 3 iörevisningar: kl. 5-7, 7é9 och 9-11-e. m.
Pa grund av de dryga omkostnaderna iör denna bild äro hiljettprisen 50 öre över hela salongen.

BQRNH HIÖN PARIS

 
  
 

.mm fimnmm luw gemnmlnmml v
.m m--v gmmnngl .u rykm .mm m.

 

n i mil-Illa..
lm mmm P), mun

 

 

 

po .

 

nn ur um
ximr l lm.

  

I rv

 

lg

 

.lg

 

11mm .mä-.m Nm

 

ml w
vl huvllhrl..

  

AVDELNINGAR:
Aku.
mm.. av vulm. knull in
klaga, l
A rusar.

1 midrn.

lån hemsk mnlmmlv-lw.
Modul-uu dåd.

Shu-kam Lnlnlle.

Am ll.

1 malm...

smeka-l men.

"ru nun mm. jag är l:- w-
sm, jag vill bmw
mynningen.

 

Skådespel i

lm.. i (lm. .rm mia-m flugan...

Världsllrmnrl G A U M 0 N T, Paris. Framslåbllde artlsidr
Årets första Sldra länenyhei.

...lunga Wu .mmm 11mm um i

 

 

nu: mh- i dramat.
xmlwvml fm. hmm-l,
del-ll döil uv sm" ö

.dumma ram...- 1 p...
kulfyggig m m. .Om -ngl-l
nu hmm-H sin... "nu nu .am mh

lm, .1-1. Hmmm. och mha m-
amma. modig.. alarm.

1-11 .wV ning nu. :mim-

Y :llI hiulu lmvudp: amer-
kan

llvn H1 Il

 
 

 

Alan mm ålerlör hemw lill fadern

  

 

 

 

 

...1. ml Lv l

IJ, Lulum- rm.. nu mmm",
mm hm,

12. Dm puckawggige.

An lll.

m, url-.km

14. Vammm.

w Polisens mm .bmw fm
fin-pmm.

m. Hmm. nummm!...Nim-f...-
(Usk-

n. ur len.. :mmm-sl.

18. En. sak m de. man på flm.
em.

w Men den Wold-huge? mha-lv

raw-r lmlnm. .

7 akter

med epilog.

PIIIRSUNERN A Y

vh-m- fl., var...
n... [Wlmryggagf
skumma.
.mm du mm.
Mum av vam- .
anamma...
hmmm:

um1 Mmm.

 

Fru -Iam- Murie-lmxuwm.

.. or y.
Lin" Summa Pam.

Planer var mmm-gm :l

.m l. mn.. mm muggvningnf.
Mmm. N-

.m H NW nya-"mm . . .

Am, a. mm njamm hm.
run-Ef, "mh-1 mas-m

.m 4. v Alaa-rn... nn

 

 

  

håll llanw

 

Akt IV.
20. Möll-l vid Qnm dYOrh-n -.
l

 

 

- inga. i .le Ni .zu-flm
mer dom

23. mmm-mmm,

24. 1-1 dum.

25. Pnlisqn.

än, l-Lvlumm Hyvla-131 Lamm.

Akr v.

e . Um. pwk lgvgum sm.. dam.
.1

S m.

En viktig nppmkl.,

TillNim.

mn fm-lnrnv alarm

 

 

 

Barn äga,

ej tillträde.

mm :nu hum-.v m hmmm

:lkl 5.

Nim., Pil spin ulh-r lör-

m mm.

m 6. furu-p-...mm
Aki 7
Ellung;

Ala-vunnen.
AW.. den pmraryggigg

mm .mig-p., li.. lycka . 

 

 

nu: vl.
um 15mm.

nu 1.1.1.. mme ml .12 mm..
Upplysmngnm.

spam ale-muner.

Hm. hnnllirml.g(-nrlemnnml.
.mesta-ingen.
Muigw.

Emme.
Av mkmmln-l lm du
.nlnplem dm .1
www.

v 1. lm.
.. lm. mmm.

 

WW

M M6me mmm MOOM

 

.ALLA-"Am ALA-11.44.4444; MMMMMMAAMAA

NMQOOOQMONOOOO" "ONOONMQOONWOWWWNWW

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain