#0792: Röda Kvarn

0000000000000 0000000000000 000000000000-9 00000000000049 000000009001
0 v

Röda Kvarn

z
i
z
i
i
z
i
2
0
2
ä
z
ä
å
g
ä
z
g
i

norrland: alnrala, för ändamalel byggda biogranearar.
Fraaagar, Lördagar nal. söndagar kl. halv 141 a. rr..

Föravlsnlnga Manaagar, Tlsangar, onsdagar arl. Torsdagar kl, sal a, rn,
varje lörevisnlng 1 1.; timma.

Förevlsrllngama lunga navhrutel, varför den ärade publika" kan kamma och gå när som hilsl.

IlLJETTPHIB: Första plats 50 öre, andra plats 35 bre.

Program gram.

058,!

Alla Frudlgir il prgrimmel llllåkbi lör barn.

0000000000000

Barn 25 Iwh 15 öre. Klllwnghilvlk" å 10 SI. lörSta Fl. 4 kr.. 10 Sl. andra Pl. 3 kr.

Program Frlzdag dlzn 27 Flzbruari

0000000000

I dadlarnas alld

Deras andra mor

Er. alldeles man, fängslande,
.iramallsk nynar.

 

mr... nnn
fann .1.-
uraln. ...l f null allla n... ...ha
sannlw rn l.a-...n.a...l.y mn... l l...V

an... ll... ana .-.-V
syrran... lin... nal.

 

 
 

nar, nn.. alanll fyll.. .IM 1llnn
wn..-...nn.nl i hamn... .ln
lP anann n... .inn .r nn...V

 

ann. .lllranrln .ln x...n ln..n.-..,
ml. ...fann-.nia l...n...-.

Dan ann... lan-n .inn n. ...man
u-m- nan. a.. ang, nll n.. l..........-.-
pappa han. nn-.l denna ny.. ...nrV Ba

nn.. ...nnnnn ll...n,.l..nlal.a l -.
Dal. 1hagar.. aa l.an.lr.:.n, .wlan-lan..
...annla an banal., ann. ...nlnlnr nnlmlV
nina... lill .l...nr la.-....in..a.nl...

  

Komudi i 1 Ekl-
llllglll. Indap. Moving FIBK.

ll... l...1 na n. lrs. ...l Sal... .la
ln..l.. .....-.ll.n.rnn...- ll... nn... .rnn
rann.. .l...n v

   

4n. .
...nnl lin.. ln-.-..lln. in. nan. an n..V
nnn vnn... ...n .n ml 1...nnnnlm
linan.. ...alnnnn l l.....r.an nun...
s.. l..........-.- . nn, .la .1.4 lnm.. ry...
" ann... vmin .n n.. and... ...nr ln.v
inn... ...namn

ll....nn.l.-,1 l.. nnllr... .1.- 1....-
nn ll...l..l..n l.er l l..l.l..n.ln
a-l...ll.-, un .lny l inn...x n..
..-. l.. ...ann-ala... från in.
.l.- .an

 

  

 

   

Den alltid gråtande
ilskan

uppsluppa. lustspel av ne vlngrapl. cm...

Vid Yerres stränder

 

l IIElSIIliI

Dramatiska interiörer lrin en New-Yorks slenkasern.

nlrlxi-

 

ll... ann.. ll. a.. av.. n..n.l

  

lin... ...n-l...
ln... n.V rr.. [rm-nl
l .lnl lyll... hamnen lm.. n lma
lr...ll...lal.p..r ...nina han. ...nrgnn
lill illleJl: ll.. lxlll1lhl-.lumrl.mlgå.
mid.. ...wlwll i .l- ls hill-lm vim-
l...-l...l; .lnl nn.. .ml .r .lal nndrn.
llal. ...mr-r wa... .inn lilla
.. n...a..lllvl...i..a;
lll ll
.l..n.-...n.......l..n-, mall.. ...1. 1... y..
.l.-, nfrar fri.v ll.l.....l.-.. [uranlanlV
nn nu.. Unga.. annan... alla. f. nr.-
.lr -nlnn din... lnlnrrlrwnnaa
Planar nn.. nlflrm1 l...n.... .annan-aa

  

   

  

 

 

 

 

 

f .ll nlln all-...l --.l.-.. lill.. lriral nal.
l.l.l. lln.. l ...main nina... i
har .l.-.. lill... l.r..l"l.-r; rnl l
ll .lnn anannnn.. vlrlndm rm...
illalllllllr... han Uf. munnen alortlnl

.n ...l lurlrnn... :nr liv, .rn-ln.- nn..
P mig.. -n ...in lrnrn lngnl,
....l..n..-nl i li.. .lnsnnnnn ilman
från .ly-.lrn nrirv...lnnrlnnknr. Am...
all nndnrvlnlr ln.. .lalnalannmil
.lll-riböml Lili livllls pllikberlmzh u-V
lr I l.l.r 1.:... .lan lilla l.-
nnr lill ...m nal. Fnr, .nrlr
ll.alll..a .min nnl. ...undan grinig-

 

 

   

 

 

   

   

lnl. ...lllnn ...nn lönnyl- lilla..
...inn na nnl. l...l.nn.= . ...rim-a..

 

l....l.l..n..

En blld snm man" lill efterlanku.

Fröken juristen

lll. lnnnln.. nl... n... an..y ...man
.n-l. .lr-l .n- nll nal. ...ml n n...
.lnllnna nn nllllanln. nn nr...-
.l an... ngar... n.. ln". nll var..
r l. man ...in l..=ll.=,.1 man
na.. nn nl .inn nl... ...nnnan
.ann-.l .lll ...nnnnn
in... .n-l. l..ll.-.-.. ...n-mn..
al. frn.. lannm. dl.. ...r-
xannl ...Y n.. nn... lin... i.. ...inn

 

  

 
  

 

 

 

Barn äga tillträde.

000000000000 454990000WWQ048W 0,900000000000 4999601910190091å0000000000

l,..la.l lm

 

nllrnlanl a. niska.. ...rialwa acl. nl..A
...nnrl nnnl al.. lr.. a ynu... ln... ...ad
han... nlll l gar fe) nl. .- n har...
wall-a.. ...malen nina... nal. nal.
i n. .n ...lgnl nl., ...nian .lnl lrnn l-
r al. ...nalmanhrnv min dal - aa

  

   

 

...nn ...nn-l ...71. ...H-...nan ...nn ...nn

 

l...lllgn lnamwr r.. ann.. han-Ilva...
lar.. nn.. .lvnrlmllglw lll-wa.,

WM000000000069MOMMM MAMMAMMAAAMAMQAM MAMAAA A -AA-AAAA A A A A

000

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain