#0791: Röda Kvarn

...00.00.0009 00000006? ff-y

.0000000 000-0000.0.00000000000 ...0000000000 ...0000000000 00.00.0000000 90.0.00000000 00000000000000000000900000

l

i

0000.00.000006000000000000. ...0000000000 Aå-.0l0000000090 00..

r.

i

 

" ...00.00.0000 1W!!0040049043949260...000000004

Å Röda Kvarn

Norrlands slörsta, lär

 

maa mal byggda blugrallaalel.
Freaagal, Lördagar ml söndagar vl. halv 1--11 e. lll.

Föralllslllngar Måndagar. Tlsllaylr. onsdagar lr-l Torsdagar kl. I-ll e. m.
Val-Ja Iörevlsnlng I ll., llmma.

Förevlslllngirna lnrlgå Hällhrulet, valför du!! ärade publiken kan kamma null gå när Sum hilSL

IlL-lETTPRIS: Första plats 50 ilre, andra plals 35 öra.

Program glam.

055.!

Barn 25 och 15 öm.

91.00.00500000959

Program Måndag-Tisdag 23-24 Febr.

WQWOW

Kupunghöckllr å W 51. lörSm pl. 4 kr., 10 si. allllri pl. Cl kr.
Ålla Fredagar är Dmgrafllmn tillåta! för barn.

I .Den yemyfhya slräfråbamn

eller

lila!! en mhafsfåf

l.

ll.lllllll-ll :ll yll.llll.lllillll.
llllllalll. hmm).

lllllllllllll.

l)ll.ll.llllg Sllll...

lllllllllllll lll:.llll..lP .lll l-llllllm
.llvllllllll-gllll

ll. lllllls lll.ll.l llllxlilllllll
. Hull-ll

  

 

 

"ll...ll.....g.l.. U...
alm-.. llllll lllllk lll.ljl .

ll. l"l l. .ll .lulll ll.. 1 lll lllill
...lll-ll."

IQv lllll llllllll lillan-l l-:llL

lll ll" lll.. Rulllllll..

 

 

Barn
IILIETTPRIB: Första plats 50 öre. andra plats 35 öre.

Program gratis. DIE. l
l

Kolussall mllgl llmspel.

Spännande heltimmasdrama i 3 äkier

 

 

.XVllllILNllelAlh

IT.

lll-...ml :llllhll-l ll.. ...l-.ll
lill... .lalll lll.. lll... l.l. ll
1ll..l. l....- .lugn :l.l..l..l".
llllwlv ll.l....-.
Allll ...ll m... alll-
l...ll.l...ll. lll. .ll-l.v
lll-lllwl.. llz. ...ll ..l..l.
All-rulgllll.

allllllllWl ..l-. lm... ...la
lilllllnyh llllll ll-.l i ...l..ll.-.
lllllllullll llllaal-llll,

..-.. l...ll....-,.l

ll... llllsllllll l..lll.lli.. .lll ll..
.ll l .lllv

ll.lll llll4 :lll

 

 

 

 

.l
ll...l.ll.ll...l-.l.
ll.l.ll...l.ll...l..

lim 25 Och 15 öre.

 

äga, ej tillträde
Kullangbankal "a lll sl. larm pl. 4 kr.. lo se. andra pl. a lll.

 

IDlilJTTNlNGlENS SMYGKE

lll.
Vil lzlglll.
Sllllll-.a
Hull ...l-...lll li... .lll l..:ll.
1 ilallllll.
lllllmllll all. 1li.. .ll
Ill.. .ll ll.. ll f
lll. lmll. l l..
llllllllwl.. llll-lll
Millllzlll.
null-l, lllllllll .W llllll lll. ll
sm... lll .llllll mall...
llllllllllllllll. llllv
Ill-llllllill-.lllll :ll
.lill ll....l.
mulllmljll lll... llv..

 

p,
ll... lama... ...l
...ll

   

lllllllallllllln i

 

All.. manga. il- prllgrallllnlal llllml lör han..

 

Program Onsdag-Torsdag 25-26 Febr.

Parljllsallue llalllrswlulor.

Nerllkltilande sunsatlonsrlurnmar utglvot av Nllrlilsk Fllms Comp.

När sol går ne

Orm! m

Kinesens hämnd

Eller

Sjöoiiicerens hragd
Vpperllgt äventyrs- null krlgmrama mad överraskande blograftekulskn

Sehsilllmer.

Helllmnlelsllädespelsl

CHATULLETS HEMLIGHET

skådesllil l 4 akter. f En av de mäsk lnthållSrlka uch underhållande bilder som lill dito lllkummlt.

 

ll.ll....ll.... ...lama
ll...l..... .llll lll..
gml. .llllllllllal4
lll... alla... mulllwlml.
ll.. .l....ll..

ll.-l ...lm ll lm".
.lllllllonml

lllll w. ...lllll
yrllll ...allllllllll-l.

 

l le...
...lllll .lel

 

 

llllllxllwvll
- ...llllllllallzlalm

lllll-...lel ...l

[llllw ll-llllillr lllzllml.

"mm".

yllllll illriillslcllllln

 

 

   

 

fl VDELNTNHA Rl

  

l.., .. .
lll.. ...odla ...a-l.
llnll...l..g...l,

mamman-lm..
ll. ll ...llll....l.l...l,

  

...la
yml .l.- a.. Llll..1 a... lb. mg".
l).x all... ln... lllllllllll...l-l. ull...
win En.

ml. lwl .ga

 

lll. ...lmy ...ll all...
llel mi.. v ll..

"ll l...ll l).ll...l... mig".
llwlnllllal...

yllvll lllJllalll-l mellan)

.lll
ll

 

  

llllllllllll.. l.e..ll.gl...l.
lllll MLA Lllsmmentct.

llll l I .fal-51....

.gl lll.. alm".
gl.. bl-.llllkllg-.l ...llv
.lllll .lakan-...lt

ll.. hmm-ll.. pl...

rl-.lllmll

 

 

 

llå Him lasa.
Mlllllllll-ll .lr 1wlllll-l lllc.
Pl) lur.

Ullllllallel.

 

 

å

 

Barn. äga ej tillträde.

900000000000000000000000000. 0000-90000;

0000000090Mm06000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000

l

0000.0.0000006000000000N00 ...0000000000 9.000.0000060 ...0:

0

r.

V

Ö

...0.000.000 ...0.0.0...00 0000 ...00.00. .0.0.0...00.0.00.....0.(

Lulu lsll. "lll-alm. .lm-H. Namnan

f

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain