#0755: Södermalms-Biografen

Södermalms-
I Biografen.

(Ordenshuset vid Södermalmstorg.)

Lördagen den l4 okt. kl. 7--ll e. m.
Sördageli den 15 okt. kl. 6--ll e. m.

PROGRAM:
Cintra.

Hänförande vackra bilder från en af Portugals vackrasle släder.

 

 

 

 
 

Människa eller orm?

 

Maskinskliivelskllll.

Vacker bild.

  

 

lmposant verklighelsbild.

Caurmayeur Vattenfall.

synnr-rligen lyckad nell vad-kar nildadric, anrn visar inlnanl-randa vallanlall, llvilka idrlniiaa ai dan
reganrldnrliga nalnr, i hvilken da .irn inlalladn

lBLAND ROSOR.

Rosor alvaralll, rasar lrlnnrdlra i lnadnlal nrdd aina mandlar-nada lrlnnllrlarl lik allalranda
invnlnr nal arnaragdgriina nlalldr.

spana-ra iir-a nivarvnkna .nad Willrarn allan Rlaliarrlssnns langa lrzlngaknll, Panl Nar-ana
nalaakar lrlanrsl Sangarna, nan nrnnkanda Jari -nindln vilka i drnpn, nan da härliga Maraalral
Niels nlanda sig i an lnll-.lndad fiirgniakl. Briakar ala i klnnaor ner hranilgnla lllninnrnr, aan
har call dar vilka lrad, lrvilkaa granar a narilyngrla al lllonnnnr, f all rk- viilriira nlarkrn. ocll
rnill i all danna kar-niasininrla, lrvlla, nldk da, grann arll gnla iargnrakl vandrar rn vacker pari-
sarska, nnplyllandn lrlnrninarnaa kalkar nar nll inanna dara; dnll, dllnr plankandd lll-la fanrnan
lnll rnad lrldrnrnar inr all andan nnlna allan i aina vadar Ellar ldallrar non nl: ligl inrn na all
gannnall Sala arll grillar lan i an all-n niarl marin Man i lrvilkdn alallning v ar lnnnn- är
lrnn idrlinsanda, aan lrannaa nalrgrnnd snir aj nllrr i lyaanllr llrakl irdlr lagring

Rum att hyra.

Harr vanrlll- vill ll ra nl sin vaning, Odlr lin-r Tar-la karnrnar i lrana iranvarn lzir all lrasa dvn-
raannna Han nlil I rarvid nar-lvaklarlnrn, liraknnl. Man plrilaligl nallkallall pa gar-dan, laler nan ilan-
Tarla k-naain ldlls la Sin rand,
Danne lvrn-aakar nn en lnnrnllallnl, Snrn lindar liddn nal-all Sig lilllnida lill vaninaan, nan lrar,
rall lran liar all göra nian dvn rallnralind lnnklraivarvn llraganda frildr-l al della lilla rniaslag, visar liniven
lnrnnrn pa del alakvanlaala .all oinknnni väninnan.
Ernallailid al -kdnrnn-i narr vanillr, anin al lrarr Tai-ln las ldr dn linl, nndar dal lrarr vanillr gör
:ala nraaia sarnrna fiir lallnlngai inn lrrrr Tar-la,
landa lvl ga Sig nl liir all laga rada na an nnliakanalanal, nriiir nvilkan da llaklaga sig. Undnr
alll della lrar ndrlvakl-.irlrnn lagl vanlarna na den vrikliga linlvan, aan alla lyra alarlinna llvarandra na
nirliavaklkdnlaral. Dar igenkairncr narlvaklirnn lran- vanilln drli lidir Tarld, nrlr dan aislnärnnda igenkänna-
alvan ljnivan, a- rn lin anvisas all lag-a lör dan lrvdarliar- lrerr vanillr ann aaln nan gar i and lör.
lasa; pia-aa nn, nlan all lra lrnslall dal lriln-rsla al lrala lrislllrinn annr ilir llanr ai lika grani-
lig aani an flaska black,

?

 åååå

   

 

 

  

 

  

äåäääåäååäääägäå

 

 

  
  

 

li lå lalna.

 

 

 

 
  
 
 
 
  
 

Stort dramatiskt skådespel.
Konslfilm från American lmp. New-york. Amerikansk scenisk konst.
l hufvlldrollerna: Mr. GEORGES och Mrs. FLORENCE.

Dal verkliga liival ar alla rikare på spännande alliander än den masl inlrassanla rdrnan,
ly lilval inrnlar Sig nila hell annorlunda an nian kan förnlse del. Eli slående bevis na della pa-
alaanda :ir liiljanda bild, lrvars rnnliv ar liiirnlal fran alrlabnrgarnas dagliga lil

Ell äldre akia par nar lva vackra döllrar, dan ana gillar sig rnad f drarnas iillalalae
rnad en rik inan, man den andra gillar sin rnnl löraldrarnas vilja med en iailig man.

Föräldrarna lra nn vanlal, all dar-aa nallar, anrn nn lelvar i rikedom, skall lrliiva darn
all aldd, nian dai alla inllslandlgl ial4 Ty en gang, dai dan gainla inln lrar blifvil aink i annar-
lakansialrar, nekar den rika dollarn och sval-aanvn all kornina dern lill njalp.

Den andra dollarn, aorn larver i Sara arnalandiglralar, llkaorn löraklrarna, den som
ingen liar lanka på all hedla dnr lrliilp, kommer däranrnl all-ak all sdrn an god dollar inlaga
aldksköiarskans plals lins den sjuka.

Llfval har giivil da gainla an laklidn, ly da inaa nn, all rikedom aan yllre lycka kan
kvlllva da nasla inalinklar lill fdrdal för agoisrnen, nan den ialliga dollarn inlagar nn lillsarrnnan
nlad sin nian da lediga plaladrna l nanrrnal.

å

 

 

 

GT-lld 1911. Warner onslaisnna lryakarif

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain