#0754: Södermalms-Biografen

Ill-l

    
  

 

Ullenshusel vill Södermalmstlllg)

Föreställningar:

Fredagen den 3 Nov. kl. 7-10.

Lördagen den 4 kl. 7-Il.

Söndagen den 5 kl. 6-II e. m.

PROGRAM: i

0,200 meter.)

 

 

så

SAPPHO.

orelrinnan saonho hedärade med sin skonhel ooh sill hänlorande slrängasoel,
hvai-lill hon siälr diklade orn alll skonl, alla sin samlids unga i-nän4 Bäde rika ooh
farliga älskade henne, men ingen man lnnn näd for hennes oga f hon älskade hloll
sin poesi ooh sill spel ooh den härliga naluren. En dag moler henne vid hafsslranV
den fiskaren Faone, som vänder hem fran en fängsl4 Då hon lä . den sköno
mannen, nonflammar hennes kärlek, ooh hela hennes slrälvan gär frän della dgonhliok
ul pa all rä lillhora honomv Hon uppsoker honom ooh förklarar sin learlelrv Men
Faone ar redan lorloivad med en liänsleilioka. ooh vill ei ha nägoi med sanpho all
gora. slaolrars sapriho, hon kan ei lamna iislaren Faone i lrod ooh ro. Hon lolier
eller honom, ooh pä sina lenän honlaller honom om hans kärlek, men han slo-er horl
henne. sappho lider oulsägligl. Pä vägen. i drommen, olveralll sor hon Faone omv
lamna den andra kvinnan. Hon heslular all uppsöka honom ännu en gang. Hon
iiiiner honom, dä han med sin hrud lamnnr lornplel. sanpho lenslar sig ror hans
roller ooh her honom om hans kärlek; men nej, hnn vänder henne sloll ryggen. l
sin granslösa sorg ler Sapplio sin lillllykl lill halvel, ooh forlviflad slörlar hon sig
från en hog klippa ned i vägorna

 

 

g.

Allliill plikiilllgna tjänaie.

Mycket komiskt.

Herrskanel .lulol halv-a iusl i sin liansl inollagir rva lihnare direkl lrän landel
ooh niula sill doloo far nlenle under del all don nya iunglrun ooh den nya holiänlon
ga lill sina sysselsällningar. Bada kasla sig med iiver ooh gnmrnan eivor sill arhele.
se bara hur de lvälla lailorna ooh lan, so hur de slänga ur hela vallenbalior pa
väggen ooh lnkel elo ooh de ha a sainvelsgrnnnl iullglorl sin slä I g oo ren-
göring, all när herrsleaoel kommer for all iilsoehlera, sa finne de linnelorradel i lrasor,
lailoma ulan målning ooh parkellgolfvel upprifvel. Tahlal Hvem kan undra pä all
de sainvelsgranna iiänarna hasligl ooh lusligl hli kaslade nä norlen.

 

   

gläimllHOr-ilä
Ett kvinnoöde.

Amerikansk kunstfilm af A.-B.-märket, världens förnämsta filmsmårke.
l-lon är ung ooh lanklös. l-lon känner inle världen. hon vel iiile hvad (farao vill säga, ly hon har

lelval i lugn ooh lrygghel l ell godl hem, omgilven nl en modors rörande omsorger, en hroders kärleksv
fullhel ooh en faders omiänksamhel. odel vill emellerlid all modern skall gä borr frän hem ooh ham, de

ntré: 25 öre för äldre 10 öre för barn.

bada unga sla sörjande vid moderns har ooh lill hennes graf valllärda de ofla lillsammans. Den unge
mannen har nu kommil sä längl all han shall välja lolnadslrall och han beslulär sig for del präslerliga, han
reser lill en skola lör all iilhildas ooh olle skrifver han lill sin sysler ooh han säger sig vara öfverlygad
om all syslern oi glömmer moderns graf. Ensanihelen blir doek den unga kvinnan for läng ooh så en
dag möler hon sill öde i form af en ung man, spänslig ooh med ell hehagligl iilseendo, de bli lorl hekanla
med hvarandra ooh snarl är hon hans. Mannen har emellerlid inlel hem all binda flickan men då han ioke
heller kan al h från henne, öfverlalar han henne all öfvergifva sill goda hern ooh med honom, iile i den
slorn vid-n världen dela liull ooh lell. Hon lvelrar försl. men så inr hennes hojelse ölverhanden ooh iilan
all oröfva vare sig sina egna eller mannens lrraller iallar hon beslulel ooh ger sig al.

- ÅNu vkomma hårda ar; näsln gang vi se henne är hon lvällerslra och slrärigl får hon arbela fiir
sig ooh sill lilla herns uppelialle. Mannen som lookade henne visade sig ioke vara någon man ulan en

1lgarnkleirssvalz stackare. som när soreerlia k m iliaiie dem i rrinsels iliiilriinoar oi-h för all slilla iialln
sin oegni, iagei iiaii men vain den nn... av. ...ngn 

en kalaoalilr därslädes räkai han falla mol disken, hvarvid han erhäller ell krosshr i hulvudol. Forlasl
sänder man bild på Klvällerskan med hvilken man vel att han sammanbnll Och nu förs! Och i EifiE lim-
men olilva do lagonligl sanimanvigda. Nu har ju ändooh hennes harn iäll en lar ooh därför anser hon
sig kunna älervända lill sill lorna hem dnr hon vill ligga om lorlnlelse, Till moderns graf soker hon sig,
här äleninna de linda syskonen hvarandra. Brodern sorn nu lililvil pi-äslvigd lorlåler ai hiärlal sin sysler
ooh är glad all hon kommil eler lill ladernehemrnel. ooh fadern som genom dollerns försvinnande hlil-
vil gammal i i rd, eye-les ålei komma ail lelva upp. Den olyokliga kvinnan har aler lrommil i hamn
eller en vägsam lard ä del slora slormando hafvel som kallas .världens iNär slulel är godl är allling godis.

 

 

 

   

Denna bild är den mest uppseendeväckande, som blifvit Visad a" någon biograf.
Sensationell världsnyhet!

NQHQWOEWX!

 

 

   

M

H19
=

ll

åäååä. ååää ". hå.. å. ägäääåääääåäägäåää

llllgkali solll vill gilla sig.

Ett lustspel af Gaurnont.

Till sin olyoka har denna ungkarl, sävnl som mnngen annnn, en hushällerska ooh ville
han nu hara gilla sig med henne sa vore alll godl ooh väl, men nu har hans val lallil nä en
ung lorliusande flioka ooh häii kan nalurligivis inle hushallerskan finns sig, hon har ju gall ooh
hoopals. Hennes uppgill hlir nu all oi-ninlelgora den slaokars länglande unglrarlens planer.
Hon gorlol oolrsä ooh dol med hesloed. For vår slaokars uiigkarl hlir del lrnkigl men äskädarne
få roli .

  

.3252.

 

äåägäåäääääåäääååg

Förestållningarne pågå oafbrutet så att inträde kan ske när som helst.

Försumma ej att se detta alltigenom förstklassiga program.

 

Gefle igll, wemer Gusralsonsfrryolrei-i.

Information

Title:
Södermalms-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain