#0742: Fotorama

m" .lill n IP" lll il 4.511,1. Skål: M år " Il? )
lie, 2 en; aamnrcxlc.. .. :nmzsnlmzxm:nmzmlzmalgzn
Q nom ZWPVF WWF I WWF-75 I

  

Amman:lgglrI-mnmxo fä;-
I fl War-arg: 

:II-

  

uu.-

endå-:y
19 (åxåbiiäälåiiååiål n E

 

 
     
      
 
     
  

  

 

 

 

   
 
 
 
  
   

  
  

från och med Fredaan den 31 Mars 7.911.

z Hörnet af Storgalan, Guldsmed Stehns fastighel. 

.gg ål!
, å Forevlsnlngar hvarje dag fran kl. Ben-10,30 e. m. 
1-1 Nytt program hvarje månlluy 001: [mas-(lag. 
 I.
 Genom fö." J I med världens förnämsta speciallirmor inom hiegrafbranschen åre vi i tilllälle å
:åblf flllja och framföra allt af värde som utkommer inom hiugrafteknikens område.
f li l
 Glp fögrdm I
234 a

  

än
"få

 

w.

fav

  

 

. 22022614!
.JU l. u

1. l Simplonfjällen.

Stav-Maya scenarier.

2. Dolores, den sköna Åndalllslskall.

I lill lwllulll. l-lnllnll :ll lnsl-rl :alllr lllnnln-l

lnlllll--w .llsknl ull-ll llllvlar sin Manuel, En ll I lll-lur :llläggzl lIZlkvll
" .lrall :ll denlluföl llllllllrlllsc,lllrklnrnlIllml

Mlmllul lllrllmll llIllll lll-null lör zllll nlmIgll lllll. nl- llrvlllln

  

        

 

  

     
 
 
 
 
  

  
  

u

f

l 4mllmu .mm mmmulm-u m-ll gmm lmmm llll uu lm-pml lm mn lmlm .m ml llm. l .l ll lmlvu mml lmuum ml.
f .l kam-l. m-n u-ulml. ml .mu m-ll Mu mn u mll lmum- l-mm-u m." sig. lll-ul.. :ln- ulnlm. mn

mA nlllmugm lmlmm .lngm-uu mull-l lmnu lmm- lfm ullllll- mlm- lilju ml ml gilvu ulll-r.

r lm-Slmlm lu-mu- lmmm lll mlse lm llmmlm mmm. lm ml gm. lmm m mmm ml. mslukum. flm-ll m
lg ll m- llll .mm-u vmmmur lm lmll m ulmmmmlg lum mm luml: ul lll-.mmm ll. I ng. .lm-u ml nmuu-lhvi-
w um l-u "hell-lur, l.u lu- I l-u mu-l .nu l lulvmlf- bmmmsunny-ngn,mun-ln

 

m
llvmumll. .mmm-mmm lllmml mm Km- .nu men .lmsmlmm lm" ulll ml um, ml mm kysullulll-m umulmmuuul lll-mm.
mulm-l-:lllml mu .ml llulmlm. lm .m vllu mmlmllm- luumm, vill lum m luulju mu lm-

llPllw. Mun ll!! :nl vllll Innllllnlllr
:JLL llnll rulliul glilnll hmmm url! ll lll nI :ml Lid mm] :lll lmnnlll, nl! Dnlllrw lllllvI " I

m l .ul-ul; lq-mlm1 mm mllmmm,

 
 
 
 

 

A l::l::ms::r:zmv:ze:

   
 

   
     
 

     
  

     

  

-II- mg, dum mn -mml . zm u . uuu nll-l-u-uskm- mmm l mm .um mms mm. l-Iml ul
II lmr llllnnll, llll Illlll ll I . Al hva sjulill (lfh i lvlsLnlI lill-ll sig ll llInlanlI llulmll null lwllm" :lllgl-.IIlllll
p lllll :LLL lloll skull "I llllllllrll llllIllml han llllllfl Nll ll liv Annll ll ökar llnlnlIGS al ala emul; llull r"-
. lullleuÅ null-res .K muu nu lum mm -u- lumu r .wlmll lmuuumm luu mg ucll :mm-"mn .l
rf lll-un [m lurlmmlllv lill lll-nur. l-llgrnr lmn llosllllsalul :lll -lngzlrllll lll-unolm-wuncll Mamullllun lgumunkull-ul:
u f
f Il
 o I I e
Y.. :1 f l i
. f
e I l o
b

Enastående vacker I;in från :tim härliga Stockholm: skärgård.

gasa-:aezåeaims

:I BBEBSBBBEEBBBEBEBBBBBEB

Gästuppträdande af

lVIP.. John Steinbeek

, Buktalare. 0 lllllsloller och manlpulatlonllr. 0 Trollkarl.

Kmndslo. Humoris isla.
Uttalande af Kopenhams Dagblad.

mm- sleluluull ullIill- nu lliil-lllulrmulo lllunllluuulle: lrrnllkm-lml umu llunlulum, uu lumpl uum eenull hur kuulul.
nr smlullm-k :l llru m-lmw ull. vhmu. nun llr l huulllulug uf llluululm-knnaum. ly lm ar annual mul modal han
nnvilnller fiir ntl. nlmpn lllnalon. lllm mer nämligen från (alumn llllllnrnter personer frunlrllde prenlll llknnnllr. i
verllllglmlu ugm-uune med uulmrllgll mnuulukuriiulur. smu lll-u lun-ollune l de mumuku mmm-uluruu. nr slelubecll
C lll- l-u iilIml .lmp mmnpululluus-kouulmlr.

Stor lllusions-Buktalare-Akt

Nytt för dagen! Aldrig förr utfördt l Halmstad. Nytt fiir dagen!
i Emgmgglzlzlzmljlzlzlzlzlzlzlzlzlzlzl:

5. Den italienske Barberaren.

Hur Cupid tele-elr med [Lidl-tan.

236m
q

.it

  

l Uk."

"Smal itnllen love, min italien love Yon dongl. well the moonlight your love m well her.-l

- 11117,! Vil

lIAlWIIfnllnrl-ll :ll Illvzmstållnrll! mllvl" känner Sin1ilfllienare rcllre, blifvllr YilrSl- lloltzl lllilYfzr llmIl alllllällllö llLOnl bwlg.
lllll fiSlI Vlll, Fy ingen Sår-1:4 vn] Sal IML nl [ln 4 I lill, Snm Tållklllllll) lift :II-l llnlIUlVLl Sig lllvrll jlllrr Sig Alirlx en
lim-ole. Den lllln olilllrlll:l gllllllll llnlllllvnr ll. u lllgl. ein kuln lllnnlnl lll. lllllvlllllal llnln gV Hmlllnl, lgllnmn lllll,v
llllllykl llll :Åhlilllu melinl, som lnllnnkun. .fle1 lllllln nllliv Len på! Mllvk, smll jmäl1 i llolLa llgunllllllk klllllmflr ill
lmgulm l-llm- llugglgu luusllm; l-:ll vm-luul mmlku4 gf-nmu llllm
lll-ll llml lJLLlINkIl gmllllllllllllllllll :III lllllgl-ll. En hildlik Tillllllyl ll hlkllll sig .XlilIll llilI Mark. Srllll mm] .Miri-
llIlllnsLLlllllillg :ll lllllln lllI :lberlgllvnll i lltllla lilrstlnSslgn llllza kilnsllll llll- llmlnu. nål llnll lvlllllwr
l-mumly mmm.. saken .wa m- l mmm a ull helg-mm mg
l llnrherlmlll. [nl vxlg llll lrin1 :lrlmln nllltlrr AlllIl". mm! lvrlljllllvr Ålllm :lll .I 2 Illl lmrhI sällskap som

l, llllIlKnll null llll. HirllI il: l llelmn. En Hynlm lllll nr SI.
vlll lllllllll Flen-nl , . .lIllsL llcmkummulI l Sllll-
-d - nlxlllli: knllllgn Ilrlllll) Mal.. lr. l ull Och
To I ll IP Flnrmlrr :IN-mmle llle sin lllln

  
 

 

 

 

     
   
 
 
   

im umA

  
 
 
 

 

 

 

.1 bm-lm lluml Ilmu-.m l mm ullllgu mmm umlmlm.

- mums mmmlm- lu-mu- nn lmll-u m-.wmum-m-
lmll-u lmlllm lll- lmllu gun-ml I .flnmgw l.l--l
- som saken ulv llllllulgl.yckl.nu1ull
um- .wlulm m- umll .lr ulllmg gmll.

 

ur

"A LJ
:F64

  
 
 

 

5"

 

l.

lxumrlaeczl

 

2::

Kf: ,.
0:: slm l.
luulu umh1 lml ml. Il-mu lelluumll lflu lel-uu l

 

  

All- l-

lm

 

1
f i!
lå .- Föreslållninym- uafln-ulef från kl. 112 7 till lvl. 10,30 .I 
g Intrlide knn under pllgnende flirevlsning Entré: 1:a nl. 50 öre7 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre. J 
få ske nlellnn hvarje bildserie, llvnrvld den Ba n. 35 25 15 
L besökande äger rlilt sltta kvllr Lills llelll r I II " " " " I, " ll ll j
i: progl-llmnlet är genomgången Rätt till ändring at programmet förbehålles. å
u .
v e u l,

 

 
 
 

 

u :ezlsåiäwxl
.Wlålllnllllllill :då W. . "H

lhlmazml ml. J. ll. mijfls nulnryl-hri.

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain