#0740: Fotorama

of, lll U. ff!

  
  

e
:6:ng
v 1
Z- -K

graf llilTilllllll

Hörnet af Storgatan, Guldsmed Stehns fastighet.

Förevisningar hvarje dag från kl. 6-1!le e. m.

N11!! program [marie måndag 0012 fore-dag.

Genom förbindelse med världens förnämsta spacialiirmnr inom biografbranschen äre vi i tillfälle
följa och framföra allt af värde sem " inom hiegrafteknikens område.

årogmm

från 0011, med Mindayen den 20 Mars 1.911.

1. Kinematografisk Veckorevy

visar lelvende bilder till dagshändolserna världen rundt.

-uy v

Kinemategrefiska veckorevyn vet allt! Ser allll Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Fotnrama!

2.liesmaliliiiislielarne..I

Särdeles vacker dramatisk verklighetsbild från Italien.
Praletfullt L-olorerad. Pralctfllllt kolar-(Hud.

3. Över klippor och agrunder.

En färd. med Flwlerjjuv-Iinbanan.

.ae-Å. ende-.w

  
   
   
  
  
  

17.25:

de e. .-
Hmm-:gea- ut:

 

nn glam-link. mm mmm-n nn- vlm, Fin n g."isrm-mlppurm-n mimmi-"mer nun-mm rin- win-n
lin-mm. in. iii-mm, in". nam-num- mwnmlm- nm- in- mm mmm." ögon.

Amerikansk Attraktionsfilm!

4. Med telefonens hjälp.

Offentligt apan-nande dramatiskt bitwnerlu.

Ypperligt spel rikt pä verkningar och oväntade effekter.

  

   
 
 

  

 
 
 

 
 

  

Pzrääåtåt -v I
3. Pre-må? .

 
 
 

  
    
     
 
 
 
 

  

  

    

 

  
 

  

 
 

 

-, M. lamt-i mi- gmi min .in mm. .nuvn.ki-.ilmsmimi r -wn-l immun-i. wii nu rm men .nu min min.
. N sin min hum lm- im mun-inga nn gign nn . sA w irl-inn m .ln-lenh mm in Å.
. immun nu. in mimmi-i .m1.h-"men".mumnmmm i lwmnm nen nl i rv n nu mmm im mmm n
I: i . mmmm under mms inn-mr.. en miP mn inr-.l nu" e .i m im lll-mmm
i! . orm-k i hmmm-i. Lamm-is lekkamm, linnen, man. min mm 1- ii mm. hmm menade
n - Ile-r PH lirlnrÅ "in irrmgl-I mini.. li lkNi implrnll-rm mil! lr l. Dir lmlllll iir" llJH-r lien lill-live
ff v i. sim lnwl i mil i: .. min. .ein-im" Hig men min mn n- min mimmi. nu. min nmmnmil- rinna.
i! v l llvlrll , lill klulilmu, 9. "lluli-lnnvll :invåindwÅ IT. Malmen lmllllnul illm.
1 1, Amman.. min mimmi. mÅ Bmwlmimnm. in, nu im inne nu". :e
- s, ii, lm rinmwn. in, å
f: i. 12. r.-l.-n-in-u.i in: munnen. -I . b Y-
,z h. Allrmliiln. , ltl. lllli hemsk Hmle-rluflilvilar!l Ql. lill-n brrkilmpas
2.; n, sn: gmlr, ll, Urnmlknren nnlnnilm. 22. rullnnls viwlwmgni.
ff 7. in. mil-gain i. in. m-u-inml.
R. lumen nr mg, in 1 min owmnfim.

5. " sstag.

Briljant muerilrunslrl. Iustspel. med oväntade uppslag null lustiga episodf-r.

Kiääm-Åiååiy-åinlåqäqåuåfåxii 3.25

gzie-Quåyewwagw -w .Mahm-

3w. gem."

i Exemaemxsäwxewzemqaeramm

    
         

yr b W.. lim-n. Mm wine. mn Mm- mmn. 11.., i-:nmlmn-l in., i. .n hel.. mm wii-r mm.. Wile-
ll .ulv l lYti llllgn m. Iulrk lll-igalll ml: .lim l: lleLvl mil null Miillllxlu im llvlll Lill ll 
V. .Mim m. .imir-lw...ium men. ...nu lm . .H mi L-i. x.mn-n. Wi .Mur-.ni-

  

Y hill lllr-ll-

    

.min lin .min .ii-i. rening-li min "lit-milf

-äzwmmvwsaW-wa. .-, f.

Fa?-

 

  

lå Föreställuin ar ou brutel kl. (i lill kl. 1 .2 11. "W
få "q I
ä [nn-nde kun under piignenllo föl-evisning Entré: 1:a nl. 50 öre, 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre. 1
Fc ske mellnn hvarje bildserie, llvnrviil den B n, 35 25 15

i? besökande Mer riitl. slim kvar tilll-l hela " " " " ll ll " " "

. 1

programmet iir genmngnng-et. Rätt till ända-inr.r af programmet förbehålles. 1
I - vwasmewamemewu

v
lamm?

 

 

enem- w

1:52:- . ,
W åiålllwålålä IINRJBÄWKK:WMRIWW 091!NKWEåWEIåEKWBlQ-WBIEMI(U;:då
T "iv v "(V vV -r i i Vi i
w :.,spl.f,-fn1:-é?:21-fnäiiilzsliilefi .elslrnlsläälel

.. . ..

  
   
   
 
   

 

 

a.

  
 

"nn-mun 11111. .1. Il mir-h. nnnlmrlm-iV

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain