#0728: Fotorama

xml-m l. .l

Biografen lllliölllllll

Hörnet af

 

Storgatan, Guldsmed Siehns fastighet.

Förevisningar hvarje dag från kl. 6-10 e. m.

My!! program hvarje måndag oclz lars-day.

Genom iii.

 

med världens förnämsta specialtirmnr inom biografhransehan äro vi i tillfälle följa och

framföra allt af värda som nÅ inom hingratltaknikens område.

l

årogram

från och med Måndagen. den 2.? Jdnzmm" 1.91

 

1. Elelanijaki i Cambodga i Kochin-Kina.

.lill ,l.lillillllilllllillll l
i lille llllllllal
llllll Asllll

henna :mora llilll mlll
illllresnillllil illlidhllll Vlflilly
. Elalmlbernll sadlade nllll rrlallliillligll.
.Iaktliclrllvlilien p- "lill linlnel-.w l-lli-
ner lllw l n lllll , x, nn; (lllll nnll. llnlmljll nl lll-llllllklll.
l nn.. llllnllllllll. llil llnr. llllllllll inllllnllnl-m ln i llllll
lll en lliullp vilda llilnltlll- moi-url föl :ill Htillii lwlln llllsL lll-.ll
.s lS lllii lill-ll linkll. rlllkfl livila.
Fl, lglnllnll lll- Pl l-lln. llnl1 lll: llllin nlll l, llllgllrl-n lnlllellllrlas llnl llllnlll-lslnl
innlllrl nllll ns. Plnnl- nl; llylnl.. ,
r.. lie lllnlll lnnrnlllllllnl lnlln sin in; lo. .lllllllllln elellnlllnln
gllnllln lll- llgllnlnnll-llnlnigll .ningen l-yggrllll lll-ll llll-ll llallnllllll klllli
vimlar-nn, xnlnln. lll; lllll lnllllnäln mm nllnnnrlnn lllllvllll lll- nlllllailr
llll nelnlnl l llinllllell lll-ll llllnllul-nlll.

2. Madame Sans Gene.

Stort spännande drama, från N apoleomf lmgwr.

"lllilli inkl. lllv mP
l lll: llvil v- sdulni-nu Alllll
lw -nmn nlnll-l. lllllnölesgnemle
Ån i provinsen Koni-lllongfliinne
lliir dennajalllllillllllnll. l ls.
bggälf l MelulllglllilL-ll lill fm!!! ul
lllllllll-raen. lll-ll :ll nnlll llil- llllll knullll l. lins- -
i 1l. n l denna nl-:lkll-l nllllgnll nll. lwgngnn
.lig nl llnnn ellllllnlv l-nleclnn lnll ll
. ntlllxli llllli sinililcll kolllsner ltlllllla lrulll
i i llr- eblil lllnkllgfir i. Denna ink "
llil nnll nlllll nior-ll. lin-lll lll-.il lllrllllnl- aiol-
. i . lllll-linlllfl. llln kalllnolliglllll, l. .
i lnlllllll l V l-lnlr -nllllsr lill mal minV
j ll-.nv l l-ldlll-nllllll nllll lllnr-Illlll lllnl nllll llgnl. 7.

 
 

Sill l :install-:lilli-

 

 

lllllllln.I vnnnlÄ lllln nlnlignnlnlll-il -.
glllllllll. lll sn llrllnlligl. llllgl. lill. nll
lllll lnnl l-llllnnlllllln nllnnlll nn
wlnnn llln-l.

 

   

   
    
    
    
   
   
   
     
   
  

i;

 
 

 

 
    

 

  

 

     

 

  
  
      
  

ä

 

     
    
    

.ll .lllll lie lnlllnl enn, llllll
l .llvnnllll- . llnn nlllllinge
v Lill. Mi Mwlumu Sims GDilulb lllsllllrill. ull
nl lll- inlreslflnllillsllfl. llivnllel-nkaln nen;
lllnl lllllliglnnn, nalle ell li iL llvllLllnrii
Palin, Blund ein: kllnlllar l limilllllilJ
,lnn llvll linne L .lnllrn linnzlilfll-llc (ll-ll
nar lnnl skulla nnlvnllnlln llvillt lä 1; llnll
lll inf-ll lllll. lill lmllnlll. lilln llll-llll. glirnn
I llmlölll liz n lliHLl-:ll lllHlJllllllv lul lilll. lillli
l" Illliiiniskzm linmle fdr-utse I
nllll Inln lllr. lll-ll vnnlll-.ll ll-
gn nllxll lillll lllllllllllnlll1 llll- l-.lll
1 ningen nllll sin lligll.
lelllime Salla ilPllO lmlll Lill :Lill allölll en

ln-n gangnl lilllllnlle llllnonl nan linnen, inr-
n-la gangnn lill llnn nnlll llyll-ling nllllle ell-will
[hemma hyillblmll null lldllilalles gummi liwinmi
I Usl. lll-u ulili lll-lb dllilllr :att limmas
k usla, slll-gennlan m F , var anför-nn-
nnV lllln lirnllllling nllnl nll-nlilllll nlnlnrn, lnlP
lll-n glinnlln llll nell lrlnl lllll Iginnn lllilnnv
zig pa anal nnvilg nal lien lll-lllll- lll-nl
win fl-i, .llnllnllll- Nnnnlmn lllnll.l llllnll llllnlnn
I . lilnkl all gill-ll din kul-
.lllnnllnl nl l illl :lll illlll-al llelill
lilml Sillllllll.
nl-lnlllll .allnll llllln vl ilnllllnlll .salla-
Iflll Litlulllle lömllii llusflllv l ,

hmm. ulLP, Ser lltlliliu lildila lircl 1 Ncull

l-llslo, nnlgnllnllnl lll,- llll-vllle nilln lill-ln nlnll

silldillm l lllvl-l" mvllllllllmllln, -I llllmll I
lnvdlnkgunignllg lanL-evljas viner minnes-lur
lnanlalnn lill min; nina lagnll vill Danzig
ollll mer llnnlle åter [lll ii m5 hiiillpllllkllvid
Napoleons lini snm kojan-.ns fm-lroliga vlinv
llllnl lll-.ll .mn llen nlllllll llrnlllign lll-.ll nlllv
n-nnnnll lll-inna, som llll-nlnl- Kllinnrlln ll
nu. lll-.gn nn lll-lllllallllg llllnllling lnlll lnll-v
llrlwr lnl-lnllllnl- sig lnn Knjlnlrlllnl nlllnllign
villlbiiall. ylilnl-.n ilirekomnmr llll del
.spänn-Ande. lll I lill llpplliillllillllll lrml Na
llolrlnns hmm-ni. .

    

 

 

 

 

    
        
    
  
   

 

 

   

   

    
   
   

 

   

  
  

 
 

 

   
   
  
    
  
 

 

 

     

 

  

. .lll l-llll i lirnrvll Nnnlnllll-lll lll i llnl llllll llfll-r. l . ll lvllln. snl- lllnnlll lnl. g;
i,
eller

  
  
  

Dramat å Maskeradbalen i Köln.I

glletsslcflfldriallg framställd i pralnffullm llfolorefrmle bilda-r.

 

 

     
    
     
   
   

 

 

nlllllllln llllllnnv lllllllelll .lll llln.
. inne lll .l lln nnnl- .lll
f lnnn lnll .allnl-.lr snnnnnlll.
l-lnllnlllln llll-lllllll llllll llll
l .l sill llilnlllllv

lllzlll :lill llllliil en; lllll1 llllll llhl- llilllnll- iilzililliu llllivllr lfilllll-ll llllll llllllllrfl! lllll lll--
li llll kl-nlyiilllulllllnrv l-lll lllrlllzlllll Hi: " l: .xlx ltl llenlåtmml
lill lllllll. lll" nn llllgl-nlv lll-.ll llllnll

All-lilcllllllllllll lill liiilnlllllllllull lillflllilr llml InilSllTlll, i iiilitlxi liglmlllillll
yen; ein l-ivnl .elin ll ll nl lll-ll nlllllign lllillllgl lllrllll nl sin nal-n
unge mannens Sinil llcrlllllilllgl lim-r
.slank alu-lll Iillllom. Mullnl-n lllllb lln .svallÅ
allln llll lllnl lllwnlllll- l-nllllllll llllll lill lll

 

  
 
 
 
 
  

lllillillllll .Lllil
.lilllllll-l llnll
lnnns llllllll,

.llnnlnlll llllll llll .
nnlnnnln llnllll i llnln lllll

      

l I
gnlll lll-ll llnl lnll
. lllllllliulll llll-lillallll-lllll.

4. Bilder från Peking.

Denna högst intressanta fila". visua- lflwl--ru [fildel- frrm den. kinesiska IL:lfvlllldstmtwn
i och lir särskildt värdefull dito- ör (LH hillller från Peking fia-u sällsynta,

nlyl kan llll-
lllll,

 

  
       
   
 
    
    
   
  

Killnsllnl illnlllll-.l-i.
lin ulll-nllllnn lnnnn-nu. rnln :lilla-n lilllll

l. Porto" Ild (llilngJIIn.
"1, -Pn Pekings stritar.

5. Den förälskade Änkemannen.

Amerikanskt lfulstsyml fyllt af llllllclref Imlmm-listllslca pollfnlfler.

Il. Den kejserlilzil :inlllll slutit-II. -ll

men fin-lljnllnn sillllnnn n,

 

3 I." OBS! Fåä-esliillningarne börja lcl. (i, 7, 8 00k .9 m. "W i1

Orm! Inträde kan under [ingående förevisning
ske mellan hvarje bildserie, ilvnrvld den
besökande iiger riitt sitta kvan- tills hola.

k programmet är genomgnnget.

Entré: 1:a plats 50 öre. 2:a pl. 35 öra, 3:e pi. 25 öre.
Blint ll ll 35 ll ll ll 25 ll ll ll15 ll

Rätt till ändring af prugrammet förbehålles.

 
 

Den en

   

 
 
 

   

 

  

  
 

  

Mink l "I V - V l a
Äåldlålåll31åi:KdålQHILWISMKdElSQBIQUnl. eläimiä!! I NliJIlFlilllålållili-"illiltll i M .n
l l .

i" V V i WD: V V
inledd. l" i; alm en .. il,filalnliililielåålill.

Iillllnnlnli lllll. .l. li. lllnljnlll ilnim-yl-Illn-i.

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain