#0727: Fotorama

.Uf si 4 xA, Å HR min Å bI

. .. . . , än; f
a .I = K vi , .i i i n t. n iäååäéjlfrfäz

:ieierztsnäién rälsrrlml. :arma mini! Nitin lår;l:n21änäi:2åtinä .t V l, i
tåg .

wii-.Ma i www-Wi am i .i aim
.za

aik-ii

"LX

Biografen llllilllillllil

Hörnet af Storgatan, Guldämed Stehns fastighet.

 

i

    
 

"i dill

  
   

g!

 
 
  
 

på

 

Egil-41:;

 

.iFörevisningwar af lefvande bilder hvarje dag fr. kl. 6-10 é. m.

Ng!! program hvarje måndag oclz torsdag.
 Genuin törhindelse med världens förnämsta spacialtirmor inom bingrafbranschen äro vi i tillfälle följa och i.
v framfnra allt af värde som u" inom biografteknlkens område.

   

  
  
   

Ladida- 

 
  

årogmm

från 0011 med Torsdagen den 1.9 Januari 1.9 I.

 
  

 

i. etenskapliga studier. 
Dykareskalbaggen och dess larv. I

Natur-b Hd.

  
    

3.614!

:vanan-Wamtaåwä- ggn-.ie w;qu "fw

03.10

    
  
 

a

  

  
 

  

    
  

       
  

     
 
 
 

 

      
       
 

iiiiiiei h .i n iiiniiiiili-i, iiiiiiiiin iiiiii liiiiiiiini- i i ui-ii iiiiw ni
i niii biiii gii wii-ni. .Wii iim -i- iiiiii iii- iiiiiy iiiis iiihi-ii-iw i
iiniiiggmi iuiiii iiw iniiY :lin yi- iiirign, ii iii-ii iiniwi iiiigiii. iiiiiiii
iii Eiiiiii. iiiii iii-.vziiiiiiiiii- fiii-Hiii-iv imon; iniiim iiiilniinoi- iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiinitiifi

iiii in nyti-

. riviiiiii iiiiii ii-iiiiinsiiiiV iimi. mi- ii iiiiiiiiii-i .illa giiiiiiiiigiii. .Noni .iiiiin .siniiiii-iii liiiiaiini- iif-miii liii-i i

I ir tiiiii qiianilm i ii-i iliiiiiis iniiiliwlsi griiiiim iini-i-.iiiiliin iii iiilgoi m. imiiiiiliri-ii. ilimii rii

gå , thiimii Ill-Siikli lizliiin lillrl iii iirlrvuifiiliiiini. llliliiik iilti liirviiii riililns ilil- :ill iiiliillj lzirvml inlil lrmiliiuc

i., iwiiiii: viiniiiiii. ill-ii iii- iii-iiii liii iuilii iivii mini iliiii iiiiippsiiiiiiiiii Hiiiii siniiiiiiii iiiiis .xi .iiiiingeii liizii gliiiifi .

. - ungt-.iaf ri iiiiii iiiiig4 liii-v l.iiiiiiiii-i i viiiiiiiiyiiiii. liviinri iiitiqgi-iiii nii-i- iiiiiP iiibimi iiii. (ib- iliiuligiiii i in i i.ii iie -
:i oiii i=ii iniiii; iiiiinii iiiiiiwiii n iiiiwiiiiiiiii-iieii ii -Ä int-mi iiiii iiiiii iisiii-iiizii1 iii-.q iii ii.iiiigii.wiii iiei iiiiniiiii iiiiiiiii niiiiiimggi- =
få.

   

    
 

  
   

2. Max går miste om ett rikt giftermål.

Komislc scen af Max Linder.

im; gniii min. iiiiiii iiiinei- uliiiimim lin-ii iini-iiiiiiiiin :ii iiiin iii-wii nur i

1 iiii Jiilcl iiltirii ilii linrmi, s i. - iigorniilmlniny iii iiiiltliri. Bvllririnm pil iliili ltili . ii f Y

I .ieliie iiii-il uii miiiiii, wiiiiiiii iwi iiiiiiiismiiiiy tliiimi. iiiiiiui- iiniignii inmii. milen iiiiiiei- im ii .
iiimei- :in giivii hurt. Jliiii skiill inst pil iialmi mi hans niigescslii liiljilpniikn. sliii- nugljiiililii . iillii mndnn siiiriiiiimi 3

t iiii ultioiililiiilniiig Llll familjen i lragii, iläi ligt-ii liitriiflurkaliasircifvu, iiiili risiimn i llilii- sin-iiliiii- (iiili i: lirilr, 1

llzui iipillittizker all hinns iiiiiiklllilrir i, nu lilliileriiarliiiihiin gjnrtsii; siiiiwiilniniiillilii

liunnnklii: i-i I Iliiii [ngar (ii-mm sii qmlr iiii il17 . iiiniilsii-klw iii pil vniwlirilli

 
  

nimi, iiviiniii .ap-ia" iiiiig iiii iiiiii
" lm

    
 

    
 

 

i:

   

   
      
 
   
   
 

-- w--w- www-...Piwqm F. ..

 

  

 

...w-iir). J i.,i i. viW WW

w Sensaäonelt bz-ldverlc! W.

3. llliiingnn till Krngsholn.

Detta märkligt gripande kinematografiska storverk är framställdt idetalj efter historien,
2 rnen-I som återspeglat sig i flera fall äfven i vara dagar.
l 1 Ar iscensatt och utfört af Köpenhamns bästa skådespelare i 2 stora afd.

   
     

  

Afdelning I.

ini-.ii giiiiiiiV giii :iniii-nii =-iiiut .innii iiii iiiiiiia insiiii lilliisni- iii-ii iiiiiii-ii, iifiiiiiiiiii iniiei Unni im iiiiii yrni Him .niin iiii -
iiii. iiisii iiiii-i; iiii iin in iii. min .annan iniiii ii Lili K niiniiiiii niiii iiis .iiui -.i iii-ki-:i iiui. siiiii iii.i. i Hip, iiiii iiiiiiii-iiiiiini1 å
.iiei- iiiiii iiix iii in iiiiii en niiiiiviii-igiiiiii iiiiniii-iii. iiiiiiiin iiiiriiiV :iiivåiiiiini iiii iiiiiiif Siimiiiaii. lriiii riniiiiii ii-iii iii-mimmi iii; 2,
. iiiiiiii Hiiii-iiiiiii iiiii-aiii-lii iiiiiiiiiii. iiiiiiiii iiiiii iiiii iiiil v.iii iiiviVi-giiiisiiin iiiiii xiiriiiib lim-i. y-iiiiiiii afiii-iig. .iiiiii ii=iii iiiiiiliniiiii sig iinnci, n

liiiiiii-.ii niiiisiii. .iiiui ii-.iii iiii :iiiinn wii iiiii livnil liiiiii. niiiiiiii iiiniii. iiiiii qiisiiii- iliiinin, iii-ii nn iiiiii iiiiii iiiii- iiiiiiailii s . 9
i wiii tiii lqiiiiiiiii-eii-.iiiai-eJ ii. iiiiiiiiii- iiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiii, ziiiii-iiiiiiiii.4 niiiifipi- iiiipi. iiiÅi-iiiih niii-.i hiaiiiiiiiti iniv .Qin iiiiiii - min
l iiiii iio piiifiiiii, .min inn-Hi iimii .iii viiii siiiiiiiiiiiiiiiii-ii liiii ni-iii iiii iriii iiieiiiiiigi1 mm. .in iiiaip iliiiiiiiiu. iaii iUiiigiiiiii,

Ninni-.in iiri i-iiiiiviiii min iiili ii nuiioiii lin niiiiinifiiä i i inn iiiiin. iiii 1iiiiii mi ar ii iiiqxiiiiiiir iiii niin-ii, ii.ii ini-si
all. Iinlln. Elsin ns giiiiii- I i ei- i iiilii. iiiili iivnii i i- ai; ii mi oiiliifiuii minsknä. iliaimii il i. L :ii-iiiriicni. Dii iiiiii iiiiiiiiiiiii i
Uiiii iiyu iw, i iliigiimii niii iiiii-i iii-ii iii-ii sin i ii imm i-imiii iicii4 iiiiiiiiii- lii-iii iiii it-ieiiiiiiiiiii-iia iiniiiiiiinii ...iii
-. iiiiiili- iimiiiiii .1 isiiiiiiw ii. iiii- ii innan iiiiiiiiiy sin iiii nia, iiiiiiiiigiii- iiiiii iiiii. im lim iiiiig m iniiiii-iiigiiiiwii.

Afåelning II.-

iii-ii iiiiu i.iiiiiiii ifiiiiiii..v iiiiiii. iiiii iiiiii gniiiiii iniiiiiimi iiiiii i.iii .sig

      

       

     
 

  
      
 

     

 

  
  

ff

        

  

E

 

      
 

  
  
 

   
  
   

 

l1 lmliif. iiilli liriii liiii-il iilvcl- llon lilllgilwlihiiti l

   
   
  
  

  

  
   

  

    
 
 
  

    

   

. iii1 iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii Hig i. iiiiii .iiiiii-ii. iiiiiiiiiiiiiiiV .iii iiiii, iiiiiii iiiiii i.iii .Niiiiiiiiiiit iiiiii iiiiiiiiiii. iniii-i liiiii iieiiiie. iil-ii --
på :iii iii-:ii giiiiiliV liiiiiiiiiaii liii .iiiliii-iiiil i iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii l.iiii.&iiii iiiii-.i niii iiii- niiiiiiiii iiiiigr, .ii iiix iiinii tlii, mi iiiiiafii I :i
i; i iiiiiiiiiiiiii iiilii Niii-n nii. iiiliibiiii-.i .Niii liiiiii. iiiiiiiii iir. iiii iiiiii niifi. iii iiiiiiiiie ii .niiiiiiiiiiinnniiiiin yi-iiiis iiiii iii-iii inninniin :f
. i k h .4:-

 

:0

 

iiiiin iwin iiri iiiiiilHi, mignii, iiwiif-.kiaii i giiiiii hiiii liii iiiiiii iiiigti iii, iizi iiiiiiiig i iiiiiiiilii iiei, l piiiil Ui-li mini .wii iiiiv viii
. .Siiigäiiiili iiiuii iiiiilni-ii , iiilin iin .ii iniit- iiiiiiisiiliiiili, sniiiliingiiiilbiiiii liiiiiiiiii,l(iiiii- :iii ilii iiiiiiimi-i wiwiii ni iiini fiiiiiiiiiiu
l inoiiel sniii. uai-iriiiiii liiigiii4 liiiii iioiwiii iiiei- ini. 1-1iiii inger iuiiiiiiiiiiiiiiiiun min-.i ii-:iii iiiiilin iiiii nimiiiiiiiii finiriii-n min
lim-t och lnriijniler linnmtikeitn viclnm vinn lioniim att rnsnmcil till ent främmande iaiiil. ålerlamiini till Iaileiii sinikiiiiin gniiili-i iigiinv

isig för hmmm. Skamlull ilumliii- den iuiigc lör liliti söka upiimliliii hvnrl liiiii lilrlii-iitiit item. I
iniiiiiinn :lsiail (wli xxei kol-li iliirnftei- sina samt vill sta honom bi, noll pengar hur i

4. Vattenfall i Wales.

Härliga somnar-filer.

 

Ti"

      
 

  
    
  
    
    
   

5. Schmidt på maskeradbal.

Mycliiet komisk och, slm-attretuinde.

M" OBS! Före-slällnmgarne börja kl. 6; 7, 8 och, .9 e. m. W 1

Oka! Inti-Mn kim under lingneiide Hänvisning Entré; 1:a plats 50 öre. 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre
ske mellan hvarje bildserie, Irwin-vid den Bam- 35 25 15 5
besökande " er rätt sittai kvnr tills heln " " " 17 H 11 ii H ii n
progrnmmet ar genomgången. Rätt till ändring af programmet förbehålles,

 
     
 
 

    

 

 

 

    

     

 

 

   

  
     

 

  
 
  

 

älmiätäliw T " "5603259160 iéläläil WW!:wlani.åt-räläfääläiStiliwälåwälmlå nämt-(kl å I "lä (llälliläliolläl
q f fyr-r" -i--if vw: " " å f
alt, .i :s i 4art-nisz W ii:- ii in.

  

lliiiiimniiii inn. IM liiiiiiryuln .

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain