#0726: Fotorama

"x

 

rått-maa

(m M. MHN.

i?

2.532

:on-ae

hetsiga-.(6503

.fn-49.:

. nii
i inn. iniii, n
i iinknnr.

i rliilliin r-i

I HLllr

 

"fräzeåli

.mmnsaeaxn

Nilåliåliim 0k

Biografen ll0lltlllitllit

Hörnet af Storgatan, Guldsmed Stehns fastighet.

Förevisningar af lefvande bilder hvarje dag fr. kl. 6-10 e. m.

Ng!!! program [marie måndag oclz forsdag.

Genom förbindelse med världens förnämsta specialfirmor

framföra allt af

värde som

årogram

inom biografbranschen äro vi i tillfälle följa och
inom bingrafteknikens område. I

från och med mrindayen den 16. Januari 1.911.

i. Nya bilder från det vackra Schweitz

En förtjusande vacker bild,
oss i omväxlande och tilltalande

2. LOllä

llPlllllli livilillit illltiil
:I l - min Liluliilr-

 

ti sii.i iizlru.
e inlnnainiiniii. nii-
liolrle rlilllllil lill" (lr fltltfm inliii
rlrilinrr hllrl IllY llrill liullrlti
till Stim. kollluktlull. Irma m-li i
"kap :ic vv lleiinr-y i li giriili tilll
niinliinn nn nllrii- n. ii iiiiiinlnlmv
in slimmnntrfillni- limi inr-11 mi iiiilliliy.
iiiinngn sniii ii-ilii inne niini- nn niin
li-ninnii (in .niin iriiniiiii-i

tllrllglNlS låter Lotta pil llllrlli

nlnn iiiirv-.i in narin viniiiii
lliil lirilirill mzli ulizrfr om

   

I
för

 

:mille

   

  

zllili KOY

 

.inn wii

i-uilnlni på niin iini-rlr-lagnn liinlign winY

Jätlefilm f

 

Från Wispgzermott
upptagen under en
bilder Schweitz storartade natur.

 

nvägsresa mellan Wisp och Zermatt, visande I

Bock som handelsresande.

Sprittande humor.

ill-[ta slriillil riiiwlltilllilrl lllill llitlliligrl knull-:l-
liniiri-ii ii-in- inni-i y iin iii-.fm nii- i.nil.n
riil iilrl lliu lirili iekzill blifiil ii liniikilrriillli
kvm. llnii min i sin .w iin mullrir Inom-
mzl i Imirl mih i l ll
iiiiiigli liiiiiiiii ilnii
mini stil sliilrli
stlktrl

niin-n.
niii n n. inriin nn innininliniii

.n iii-ii Pnln-iiiini- nniii
iin iiinraiinn . in .innnniilwiii knnlnii-i-nin
.in nni inn. il.ni iini- narin-ngn i niinnn
nriini- .tenn iiniiiiiiiniiig. (ii-ii sni- ni; ni
nniiiin nw nn .in niniiininiiii i Sin
niiiinini lin i- nn inii nal min iinli niin-
ni ini- iinii inci nn niin-niin. iiiili

 

 

 

nnnr inr iiii r ii iniliiii iiinier gni iniii ni; I

nlnnin inn .sier-n. .iinni-n,

i-n ijiin iii-ii nii- ininniii inn-ii inr

ii iiiinii inn kvinnan iniiiiiiii iiii.

i nanm nn iii fnninii r. .
nrvilii sin en iii-iini niin -lzi iinii till .
- niin nii- niivin iiinifni .iiinrnii infiniilln

ni-ii inner ni iniiiiiin nn iiiii

inner-inn i-niiniii- inr -

eliiii min rim-n iiiiiiinjii fik

niinli-n.
irniniiinir1 nn

iinii lr-.iii

iiriiiii-gni- inniiiinnn iniilnii-.n i

Ålzpressnylw ll

3. En statshemlighet

eller

Högförräderi,

Spännande drama. Spelad af Italiens förnämsta skådespelare.

(llvrilsw .lililtlol LilP llefalld bill granat-:ll

I bei-anger inr nu, liniiiriii vilirign rlnlmmr-ni

1 .inn iiinki-n pni-kiiii vnniiin iin iinii-.i niin i
v iii-ni. iiiiini- (inr. .in iiniiinin giiiiiin nn in

I Liiei:

fi, rlrl lillifi ruiltl lill llval till viktiga rlrlllullmlr

i DillilnY Som illlflnllllitlli

 

lllllln lwnlr-rriiis nlrirt slim rlllirt
iiilrir bmw bortvlilr) kolllnlor liznls xrill
tllskuit", llvllkull llilii illrl llllrlel-l-Llllzlf,

  

   

 

iini. Jani-i-
i .ii uiiinn i ein
iniirii ninnsiinniniii iini ini siiinii iinii in ii

i rlnunr iinilinilnr
lg. tinnmii alliti

  

  

niiiniieiiiil inii- Uwe in,

nn :ni noiin i rn i-nngv
iiiiiiikii. iiii i .ign .nian
iiirninr. iirvi-i- konÅ
ni iiiiiipniicii
niiiniinniii, inr nii
Pai inn iiii .n lin

nin lininin liiiiinn.
iinnilni- finn-igen ii
(llv mlb lllli lllilllllll
iininliiii naii iiii-inniln i
iailniinf. iilii
lwiiei iv n
.niin inii iiniiiii

 

T
:i
5

ä
:i

-ic

   

trilla.

iiiiini lliiinni- min min". .enl liin
.iiiniliii-nn n-iii nig iiniin giiiin.
il :in nn iilyilni iiiiiini i-iiiini- ininn niin
kniisrn nu iniiiiiiin ninnii-n in niiinn
nii :niin- iiiinnni iiniii iiii iiinnnniig
iii-ii niinniinii ir . innn iin iii iiii-
ikiniin line ri-.iinii iici iiiiiini iniin en
in ynni-ni. iiiininii nnii-iiinniiinn. Nu .iii niin.-
niin .iiii ininlnii, iiiiiii iyi-.it-.iii nrv rinna
nni, i .ii innil iiinnni in: rngiii
Linn nenniii iinin inr. ininiiiln en; iinriin
nnniiin. iiii niin-ing nin inninii .nii i
innkn riiii nn.
i. i ninai iiiiiiin. z. ririniiii-niifä
liiinii-ii iiiili. iiiiiinii-nnni frin - in
nn. iiwiiinni Piiinirii .ii- inninil lin
niinni- ninninni. i,
nigai- . . niiiioi- ni grinii

    

i:
Ouli
llrill

   

  

 

  

ti lill
i ilni-nngni.

  

4. Ein järabisk

 

i nniikn n iiiiini- (in. nri
l till

  

zlgen lilifvnr (liislrlf
litt llrytzl Sill lill-lill]V
lltilSo lnrlrl :iii llloll Hv llliiizlllY Adéle, i enli

 

, iinniiynn. niin iiiigirnen ini- ein iiiirviiiinii

I nnvnkiin

 

n lin ni.
(iiisriii lnfvnr nn ngniiiilininignii gin-n niin

pa neniii nii-iiriiiiiiiiiii iiiiii iingilvei- nn nn

nen niinn iwiiiiinns nesrnil
Men han still" " i

:ll , lig vis

iiiins nniei i sin nn liiiniiinieiv [ni :in gr -i

niyniiniieii na niin-kni. clioinivnin. iliiii "ngn

 

 

"Uningarne börja
Inträde krm under pagllende filmvisning

besökande äger ratt sittn kvar tills lleln

programmet lir genom giln
n in
inaiånzenaneiaiaii -

(Shuntar-festen.) Rcsebfiild,

iir in i niiien niininiinniniiue grannen-nn,
iivninnni Å n finniiiliinn nriiingni nn min.

 

 

Komfisls; bil

riiiniii iiiniiiii- ii.n.l niin niin niin-.i i
iininiil..

i :inn iiiiiiin niinini- nn nniiiii iiinnn nin
iillvri Iaimmn enkrir, lillor lnui i .win liin- liv.V
vi i sig, ini-it wii-e ilnii ski-inn .iniinnis
i-iii-niiiin nfnl nu. iiniirii-nnn. [inn imniini sig
i limin alimiu", llifillin han blilllfiitlrlli mig aluV
ini- niii inini , niin-lnnnknii iingei- nn
iii-niin niliiiinn; nn ni nor. nnii iii-i msn
iiiriiis rnilci- nnin kiiiiimnr. iliiiiin eniinn
blir i Hill nrrilliiibV i-itild ill l. Vilt-r iii i-rall
namn-oli. Den sin. linlnnnn iieannninii viA

 

 

in.

 

 

   

liz. 6-,

:a plats

 

Entré.

rie, hvar-vill den Barn.

ske mellan hvarje bildse
ii ii
get.

fwtéaäieiei

iriniiiiinin lim. .1. n. inniniiis miiiri-ynllni-ii.

a "2:a

(lrviiinlo Bnlili-.r nunlagnoi- Iinliinrnn i i i
nni i -ririrlioi- Irwin. s. .nn-iii: -
7

 

ni. ii iir-i- niii ii
nlliiiiii-ninn4 line
9. sniniicii linnllni
papper-nn. iii. iirvi

-f i ini- nn ii
niin iiiiipnii, nrwi- kniiinicnnnn. ii. lini
ia. ririnirV
nn .erikn niini
iiiniir i V

 

lmliiri
.r ,

 

vi i.
:i uttagner

(i lilltnl killlxlb till

  

fr

  

ll
inn-infann nnlniiiiennir. ninnn

eliPli Fltirlvlliiilfil" hrilll frii-
iluknino lr t V
iiililkli inr liiirv
t llSlilliclizlll Di .
nlnnn niiiiiniiin inii ini- nniinnii. ln.
iiniiiiigiiiniiii iir-.ii .inn iniirinri. nian i),
ful-lo] Llil.

fest.

lilliei ålts i ga lblilubmillirr iir-.limma still
anllltris Nat glirlliriliifl
Mian. iliill b. lr. niixillnrliillscii.

I l I
1 jag.
- nn; ninnnni-nn iiini inninaii niin lnnin
.iinini-n, iiri ifiii nn iynnn nn nnin i-iiigÅ
iinin nni sini. nn knn- niin.

iniiiiii nniig ln ner. ii iiinni-in-na, niin-
lm lmlrimiti llll llndHlllitinlng srnliili (lv limV
iin iiiii

iiiiiii ii nn nn niin iynknrn nenniiii-ni-n.
Dnr. iii-iii ingni nn iyciiiin vnnnniiig, niin

 

  

 

  

 

 

 

tilimtizil mr ÅQill lillhjllsullrlrl lilsblllö, Stltlllli .
nnvni- ginn, niin inningen nian bin 1

 

i
iiiinn-.n-iein.

7; 8 001119 e. m. W;
enizsiii-efi

 

50 öre, 2:a pl. 35 öre,

35 ii ii ii 25 ii ii ii 15 ii

Rätt till ändring af programmet förbehålles..iiiliiiiinli nnppnion nuLi "

mi
imltril

iiii-ii iiii iinnniink i

noniiniiiriin iiiiniiyinn iiiinrvnlv livinn i

ugn A I

6:a .nu

agaoxav

altså

Ämnen-:wåan

rår.

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain