#0724: Fotorama

wz-l ine-:away man). l lie-lo ll
A171? KF få? ffFRIFWFWFn

   
   
      
    
     
            
    

N21!! program [marie

.Gemini föl med världens förnämsta spec

prress i day Ir-ållile-iis.

Kinematiigrafiska veckerevynlvet allt!

Konslfilm! l

Ser allt!

G pande, etranmt-isk lnllrt p
lll-.ii llllnl1 gllllillllli inllll- llmlll-lls lllllllilllsll2 llllillll-ll lll

lol-ll ell lliili -lil llill lllslllllll, lll-li sillllla iilllligllllllll4 lin mllV
liiren ilillflllliglvls lllib llesilk ul lnlillui- l. -.lliii v"
.sylll-.n ai lien fiklllllw lim-lim. iii ll-i-l-iisq lill. llli ill-lll
ilil- llviiillli, lliin lllllll llliisl l-ili fllllll -lvll iniillll.

 

  

 

 

 

 

   

  

 

n
, z llli iiilllnlllil ilelllli :iii slillil llnn, ilcnillel- liilsllill lsill;
Q f mik lillV lill-lll vili- l ii lill siullviisllillilill. sl ilil.
få ileillillii. i lll-llllllnilig ill ilillll-ll, lliil illii-iekllll lill lll Vill-.llli
F llmluiil lllvlllimllililill. llllll gl-lllllll sin illllllllils il llwlliiilly
år - l
k Bfillld [är dagen."

a

   

iiiilim-il-il iiel-llllll- ll
o lilla-ll ll
iii-ieigll

   

llllll4
Hilm-

Flll lilll; icille
llllllliiilill lill lillll-l, llllll

   
 
 
 
    
 

llil ill-lllillll iilll, l
lllllllglllll llllllol-lllllll nlllil llluli lllllllllll lll i illll
lll liii Nllllllll-.llll fl lllll l-lllll

llli lll llllllllplllllill l l-.ll lllllllll-llllll

, llllil nilliy. illllin ei illlllllllllllllll

Kllllllll-llll Jille lzilslll lllllioll pil

-lll-ll llllil wllllllie lllllli l-ll lllllllnlllil-
i illlll än lllllllllllw

lil- ill l illl-lllllllllll. iilvliill-l l l gel. il

llliikl lill-li illlllllliiligillll iogll lll; l-ilel
i som il-lll i lgl-e lm.. ill-illlla

 
 

illilill llflll i
mil-

 

lillllll

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

   

il mil,

. ll sill ilir
lill lli lim-l lleilllililll ilmlllr ll-llll
i uiillll

 
 

 

 
    

lill l
l, lll llllll sig lllllll lll ll- lll-lll lllwlllll silllllllll PA
gllllllll lilll liii lill lllllllllll g lie K l .lllslillllill li llli lc-
illlll llll-llllllllllil lll-lll lllillllllll llli lll lll- il l llll
liiiiiuin l

llllll fililiulilir Nin liiill lill llllli liULl F
lilill .ill illlil-l llli gllllllllillllll lllllllll

iillllllll illng il-linlsilllllnll lllll ll
lillllll- jllsl lllllllirlglll llleli llllll lllillll-

 

ilillllll-i. lll-ll llli-lll lill

l lill lllllllll. llllll. liwill-l
illn

 
 

 
  

4l -E Gästuppt

15. .

 
      

(exilnåeaäbw

 

Eleylmilt uppträdande. O Nya

  

liiig ill sliiii lvll inilli
i iiiiållslclillu iv llli Ill- lillllll.
.liillglllis iii-lillligl slililllllll
li. lieii lill
livnllli im

 

lzil-ll lll- llll lllll-illll
l:lnllll illiliiili liill-iiillVi l-
.ll4 ållli lll-.lllll-y lllllle lil-

l-:lml ll.ll lllllllllllllli llllloillli .
illls llllllllllllllll, l llllllllll llill-

llll

    

mer

 

  

   
  

(GES)

 
  

 

  
   

  
 

  

 
 

   

. , , ll-

ii lllllll., lllllllll llllll Mill-ll ll sill l.lsl.lll.lll lili illllllmll

- llllllilliiw lllii lill sll li lll-illlliiill lll silmm llllll llllii silivll-

l a; l- - lllllilll lll ililllilllillllil llllli llill . l illllll-i illlll
ä i lllllll-l llllllll lllcli lll-lll lll alllll-llll llli llllil lllll-. illllill

gg l-ii ll.illl l.l-ll llll ill-lll illl .l llli llllll lll

G . lil- i gillll Nl-.l llli llllllnspillillell. llll -lill

lllllll llll .llgll llllil llll llllllllml- llll-llllll l l-l .-

 

l
lllll-illll illlllllnl-ll nl-lilllll: llllllll lillllll illllllllll-l lillen nllllll

 

liitriillll kan under pågående iiirevisning
ske iuelliili liriirje bildserie, livlirvid den
besökande " lll sitta kviir tillsI lielli
llrligi-iiiunieil iir neiiliiiiglingei.

 
   
 

 

 
 
 

 
 
   

 

   

lilliillsilill4 iliil. ri. li. milen liukl

-WrWåFlfl fiir las. n

iliinal illTllllllllll

Hörnet af Storgatan, Guldsmed Stehns fastighet.
Förevisningar hvarje dag från kl. Egen-10,30 e. m.

följa och framföra alll af värde som utkummer inom bingraftekriikens område.

årogmm

fä-rin 0012 med Måndagen den 10 April 1.911.

 

i. -Kinemategrafisk Veekorevy

visar leivaride bilder lLill dagshändelsema världen rundt.
Läs världsnyheterria i Eller tidning!

.2. Den älskades bild.

Åll. Konungen af Rom.

a] Krmfimylmlll- af Rom födelse.

.mycle

Skådespelaren och Sångaren

Ilnders Bengtsson.

Föredragande visortkupletter, romanser, humoristiska
- - uppläsningar af Fröding, Sehlstedt rn. fl. m. fl. - -

5. Ett obehagligtl kärleksmöte.

I M" Föreslållnlfnyqr (ulf-1117110! från, kl. 112 7 till lvl. 10,30 "W

anna-Malaga sainnksmaabauwl. . N "lm L-.aemaue-ewsauw w
Kläm) I li .KWED ISMKWEIIEWX OR Kläm!!! liO "( liW-låliäi lälifsEKOÄåiåläKQWÅ i
l W i - VW v ill." W. W. "l rf. 7 .ir
l. Plan." .lillan-Wallin: llsidmll 

 

 

  

law l min; e) 02A Elmia
77-5"

 

"ML ayanamii;

måndag 0ch torsdag.

iallirmor inuni hiegrafbransehen äro vi,i tillfälle

Å geguahlusuxgy
. l .

Senaste see-file.

Se dem å Fotorama! I
[fans-If m!

rallftf-ullt lmlm-erallla färger.
lllill iii-lllilla lllli iiil)l.lÅ med llei
illlllllil-llllls llilll llnlln llliillll-l4 l li
il-lm ilelllle, lllil illlllli-nllliimillllllli. lll lllisil-llgllil.
lillll llli-ns liii llli llllls sillli evil li lll-lill lll .ll llll- iimin
iltlil-:llllllilllill (lilla-anningY men lnllgalvl-ll llllll llllill tiliilllir

 

l lllllllli, llllll lilll-ll
ulllll ilillä illlll llll
"I

  
 
     

 

 

lilni 4vill le Ulli liilvliråli1 lill-sten lör lill -lzillllil riiili
Viilllel rll lll helilléis lrnlalilllilal. nlsiili llli Iillil-iluii [rån
sill lipbllfll lll-.li llli-enar devlilillii ållllllllillilllY

mad, fax-r lumen)

  
 
 
 

l- ,.llli llli llilnll llllll llllilll".
kal-Burell liilislll "li-lnum ml; Lil-ll pil lll lit-li I
illlillll lill nilhlll glllgl-ll leilllie i

llgul llllh llli eler llli- i-lliiillil- llel
llllllllllmu lll, lllllil- illllllrll l .
r lig ll i lligil-lll lllll lill -lw liliilil

  

ll- ll-
l ll-llllllli ins-ll illlll llllllill, lllllelllli.
Klllllil- vlll-illigll ilililliiillllliul, sill

ilillil; illll illlll lillillllil l OmV
1l lli illllllllll lllll liilmlill liml illlm

 
   
  
   
   
    

llll

lfilll- llllll lllllllllllil- lllllllill -el

llllll nell lil- lllilyililll. illlll im, lllll

illlllll llnlllll ilillllli lll lllllllllllllllllllll

llllmlllill ilolllpillll. lllell illllls l
Evil".

 

ilii -lilll lillll; lsill .m liii lill; lleil lleV
l illl li . llilllllill l
llllll illllllillllll4 illlllllililll- lllll. illlllll ll lii lll :lill-will lll-il llli-lllllil-
lllil-llllll illlll ll sillilillllliel li lin lllllllllglll lll lllllll illllill.
lllgil ile ll-llllll- llillil, Ållllllilllll w llllllllllv llll q nell .
Y-llllillllll4 il lll llil llllllllll-hllll lll llllln lllllllil-llll eller ll, illlll illlii
llllllilllll lin illll-- l lll l.-lllll-- i l ll lil- lilllllvl
lllllliyiilllie ilrllllil-l- ilell i ln
llli lllllllll lllllll lllillllllll llllll-
ne lxllllll lllllli l -. llllllll lilni
lllllllillplll llf Illllll

elllli-llll .illill .lillillfeil
illiilil- ml lilllllleslle lil- lll-lll

    

    

   
 
 
  

  

  
      

lllllll. ) ll u
liinl-lmli iwilllilllY
l- lli file--
, Nlllpllliml.

 

ll l, lll llllllll-ll

 

 

        
 
  
   
  
  

rådande af E-

glada visor. Utmilrlliil röst. I

O

 
 
     
   

ana:

  
   
  
 
  
    
   

lllsllxiiiiii. xlinl liuil illwl: i.iliili:ii" lill llli. gfi
nl. lill.. lllill-l l-illll

ill-:il iii
rlli llll llli-lmv

 

   

ll

to

 
  

Lilllilll- lklillllllwllvi llllilllilil lilliiii lill-l lil-iliills llinliiillil, 2
lll-ll ll.l llllli VsillP lilA illllill lllllli-llilill llllln lllll lii llllll i
ilillllllll-llll, llllllllllllllll illlll lllllll lill. lilll:llllr.l lllllll ll .llllll-ll i

 

liilllilill. lll1 gll lil llil
ilillii iiilllllsl-illll-ll ililsll

l-i le ll liciiililillislcil

llv

lllll l-lllllllllll . .
lllllilll

lill-will mil.
inle sin ll
I il

 

 
   
 

l, al.-

liiilui illllllli
liiiilihållniilll

  
       

lll gill llli "Milv
Q lim :illl lililvii girlllzl lillillk-li lll-ll lill lgl-ll,V
lllslll-.l illl.llll llsllull llllpllnll

 

     
   
   
     
    

ilili li.l
.illli-iili lim lille

 

.l-qeas .in

 

Enlré: 1:a pl. 50 öre, 2:a pl. 35 öre, 3:e pl. 25 öre. 
Barn: ll ll 35 ll ll ll 25 ll ll ll 15 ll
Rätt till ändring ai programmet iärhehzlllcs.

  
   

 

 

"vili-ri.

Information

Title:
Fotorama
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain