#0723: Berliner-Biografen

.IÄ f [0GB AF EN

H

 

 

 

 

Nytt förstklassigt kinematog
den framför äldre biografer

inn, lilliinli linlinilirrl

 

rafmaskineri.

Dess företrä-

Lär absolut i ögonenfallande

nl lrlnnlr lililn niin i

Ur bildfärteckninyen framhållas, på denna plals ej förut visade:

1. ITummeliten.

Sagospel i flera afdelningar.

1. 1 ner. rnringn krinninn i e. Flykten.

2. Förninrnrnr, rrrsrgs inn-nen i. Jmens srannr kran-ngar.
i skogen. R. Åter i jar-.tens boning.

s. vilsngnngnn. o. Tnnnnrliiens belöning.

.1. 1 jnirnnn anning. io. ueniknnisren.

s. annrneiimns list. 11. Den nnnrrnnrn grirrnn.

Julnattens under.
Fantasibild.

Två små skälmar.

Komiskt.

Hvalfångst.

Storslagen originalbild.

. NÖCl.
Ett sorgligt, men sannt drama ur lifvet.

1. Till arbetet. Biiltre liö4l än
"1. Fridens iliiil. skinn. a. Fort

6. Till saters.

Karakteristiska typer från herdellfvet i Alperna.

rinllofzeon meter) nunnor r --

.- nionlnrni oin varen Den l-

i. .win im iiägn
Hsennsniiiirrrn-t Dei si- iiivrr i en ssnniiyilii-.i nrln n.

imrrsmarker in i denna nimnrkr vitkrn rinl in sr.

ola-pole

i. "riggrrsknn
- " Han.

 

  
  

 

 

  
 

7. Ångbätstur på Seine.

En härlig resa i Frankrike.

8. Paris i tågelperspektiv.

Flera sevärdheter.

 

 

9. Offerfest i Kina.

Särdeles intressanta bilder ur kineserna: lif.
lO. Simuppvisning.
11. Olympiska spelen i London.

nns niin isik. tig-inner. kineser. inpaner. hellre lirsrinings-
lekar enats inn llrsrrningsin-sgilsr oersrrsis från fornnusn.
i1 liei- Qrir innrniorsmriei viss nr: i arr gamla Heilns var rnsn vill
n n i bi-orrningsknnsrsn. lansering nr nian mivrl den inrnir.
som kan koras lnngsi genuin mning Det vnns knappasi någon grans
inr niin ris grrnn. (nu sus de mailiglirrsr, som sun en - rnie iili
buds elisr. som han kan finns nii-
dei niis en muskel. som ikke
tankeV och iip-pfnrrningsiorniågsnl
jiiniiiV ninåilignsr sm de egenska uni rn iii-wine infier bssiira
och -lnrrer ionnsr ln-fnrningnn tkr-n irrian på sninnis sang lien
iiilrnr iiinirnrrn klarar r-:n rik hi min; rar sin minns.

 

 

 
 

 

 

 
 
  
 

-iingsr i nrnersi på .. inins ning
min. Kraft, rMignei Crn nina

12. Fru Päronkvists missöden.

13. Jungfrun af Orleans.
(Johanna dlArc).
Stort historiskt driiinii i 12 aidelningnr. konstnärligt fiirgliigll liild.

1. Jonnnnn nun-r; föneisrnygli i. KarlriIki-iiningienrinis,
i mini kmr. s. sin-:rr vill rinnpngni.

2. skogen iiii nnni nriny, I ii. .innnnnn ii-nrri ngrnsrl.

 Joliiumn [Ph-q hem, 10. 1 tortyrknmmaren.

4. Vill Wiinqoiileni-s.

å

G

" il. .voi-.nina iiurr- minnes n
. sinnen nennoiannrl. .
. Trinnirrngsr i oi-lenns. vi
L

i Kemiskt).

 

12. Anm-is.

inom vn lin-gel inn-inn
OBSJ Dkn hittills (ISM klnemllfografbildl

 

l
14. På villovägar.

En skildring ur liiifvet i 9 afdelningar.
vi

 

 

1. Erssrelsrn. e. Ånger.

2. .vinter i skngen, . z. kr. vi; nini nennnsi.

z. monennsin-en s. Åter lien-nn ii nrnstrn.
1. "Anni-mins fin-wirinn. n. risrsnning.

a. Eli nrnnini besök.

 

 

15. Jordbäfningen på Gioilien.

Den mnliignsre noggranna nnriersnknrng nin- knnnnir nu du re-
snirsc nu mellan 150V ii 160,000 manniskor fallii surr rör den kruk-
Lansvaran nncnrrewlniinn. .l-arnf 105.000 niessinslwr. Linnn sn ssnr
som risn io Jan. irsrngrsmss fiera ieivnnns. Msn kingsr iiirrsrr .mer
nn. radaningsarlierenu ej iiiirarkligr organiserade, ännu några
tnsenasn sknur knnnn narinv ni uivsr sin nina snabb iii-sip i errrr
ntssraoknlngar lnninnss. ei bila visar iinin manga iimngr-i ss,
som .inn rsrsr snsr iiern dsgrns iniinnen. hunger nsii nnilinrnniien.
niycken riri maste nr soitlnserns iiinkss riii kamp på iir nsii ilinl inrd
.ie mänskliga likpinnrirsrrnanasn.

 

  

16. Jaktäfventyl". (Kemiskt).
17. Blirnsligt äktenskap eller snnifolksgriller.

18. Resan omkring en stjärna.

En mycket underbar resa. Alla böra vara med på den.

19. En olycksdag eller många missödlln på en dag.

Bild i 7 afdelningar.

 

l. 1 hemmet. 5. Hos -merlem
2. en gnrnn. o. Pi snlnngrn.
 (ripsnnssnn, 7. fiirriiisnnnsl.
1. nn. gnnnninniien.

20. En japansk soldats hemkomst frin kriget.

sein-n arv rnskningnr bei-enes nrn n ln-igrr ntsrknrnnr sni-
-inmn En sr i nrn ork niin ris-nr nr..- lir rnsnr orll rrner-
rnrnignsrsr rri krig rör men sig.

21. Elefanten på utflykt.

Kollosalt roliga äfventyr ute i det gröna.

22. Kompositörens dröm.

Utomordentligt vackert kollorerad.

 

 

Hvarje föreställning räcker 2 timmar, under hvilken tid massor at lefvande bilder visas i oafbruten följd. Härigenom får all-

1 , ..
mänheten gifvetvis skåda mängdubbelt mera än hos någon annan biograf. Med storsta noggrannhet har från de stora filmsförråden

för säsongen utvalts det bästa möjliga, allt i afsikt att glädja, undervisa och hos åskådarne kvarlämna bästa intryck för lifvet.

I: Detta är sålunda det måst dyrbara, intressanta och lärorika program, som någonsin törevisats. "aj

Dörrarna till förevisningssalen öppnas 1 timma före foreställningens höro.

All tobaksriikning under förevisningarno förbjudas.

Biljelqzrzlrer: Första plals 50 äre; andra plats 35 öre. Barn 25 öre.

i unisnnun inn. .1. BIL-Eu: mini-yrkena?i

ensam. dust. Blomkvist.

Information

Title:
Berliner-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain