#0722: Nordisk Biorama

BIUGRAF-TUURNEEN.

 

 

Nordisk Biorama

Förevisningar af lefvande bilder

å. nya salen i Folkets Hus, Oskarström
Lördagen den 6 Jan. 1912 kl. 5 och kl. 7,15 e. m.

Konstfilml Knnstfilm!

1. Lilla Elsa.

Gripande bild.

lilenovertid. Elm ansträngande rnnrsoher tager regemente: un-
der musikens toner in i den lilla staden hvarest en kort rast vinkar
oincerare och manskap. Löjtnant Ernst gor lycka. Han blir anvisad
kvarter i villa uBelle-Emek, hvdrest han blir hjärtligt mottagen al
husets hel-re och hans unga genial. På förekommande satt ber han
honom intaga kaffe med dem i parken. och rangslad al den unga
iruus alskvardhet går löjtnant Ernst med nöje in därpå. Isen Sr
snart genombruten, och snart se vi dem med husets fader Sitta Vid
bordet i fonrnljgt samspråk under det den lilla Elsa leker med aaiiV
den vid deres lotter. oiliperen perenner iran sin rjanstgorlng oeh lru
Lore hör intresserad på. Herr LOre måsta dock fam till den lisrbeV
lignn staden, ooh el grennlegenhet vill också lnjlnunl Ernst drugs
sig tillbaka. Husets herre ber honom dunk stanna Och hålla hans
iru sillskep, ooh lru Lore ser ioke ogarnn att. den vetkre officer-en
lbrdriiver tiden lär henne med siua berättelser Ooh snart ara de båda
mer inrdjupede i iirigo sernsprnk. .

Under vngen ar hennes genial orolig. Hun kanner ju ulls irke
igen sin genial; hon har ju blott egen for den unge oidcoren. Han
lugnsr sig, ty nun vet, ett hon ju elsker honom.

Fördjupad i underhållningen märker modem icke, hur lillii Elna
i ett oheveka: ögonblick springer norr lrin hinken, tager vugen ge-
nom den oppne purkddrren onh rlur dar-man. nder denne tid llirtsr
fin Lore med den unge oftlceren, och tiden flyger riktigt bort som
en storrnviud tills en signal kullar loitnent Ernst lrill tjunetgoriug.

Emellertid lurtsatter lilla Elsa, med Sin kära docka på armen.
hurt pa vagen. Fullkomligt oli-erldinnnd år sig sjeil sknder hon ut
på liron som lör öfver sjön. Svanoruzl leka med hennes docka vid
nkekens strnnd, olverskrider. under der non springer videre, en han-
ofvergäng kort innun ert tag kommer framrusande, plockar mr pa
Sädeslälten och vaner Slutligen tillbaka till hodstrarldeu lör att
fortsatta sin lek.

Först om aitouen har gemåleu kom hem och lrågade efter Elsa
erinrade sig [ru LOIS f som annu stod under löjtnantens trollkreta
- sin dotter, dee soke de genom parken men lorgarves. Ange-lig,
och dan-ill plagarl al samvetskval, springer den unga modern ut geA
nOrn grinden och därefter vidare för att Söka sitt barn. Allt år lör-
glifvee, ingenting lir ell se si Else, hon springer vidare och videre;
da ser hon rasten vid llodens rand nisse dookn liggs pe en sten.
Hon tager upp den. in uten trilvel ar det hennes, nell säkert hur
Elsa fallit l den Stridiga strömmen.

De. brister lrn Lore ut i krnrnpsktig gren, viser sin tillskyndnnde
gemil fyndet och gor sig sjell lie hiolreste iorenrielser for sin vel-ds-
loshet. Ksnske nnnes annu nagot hopp ooh hon söker videre. Hon
sjunker ned vili sions slrenrl ooh herrar nulvuder l hsnderue, ty
ingenting är ett se sf hennes barn. Men Elen oennner sig mycket
väl. Mnntert kommer hun llamrnlltandé med d? Små händerna
summanraisnude de omkringståepde blommurua. Vid erl krökning
känner hon igen sin irinr OCh stortar till henne med ett gladieskri.
Fru Lore tror knappt sine ldgon, du hon så ovinlndt inr se sin redan,
som han trodde, förlorade älskling och under gladiatårar Slnter hon
Elsa i sina. armar.

Då löjtnant Ernst nrn altanen kommer irl i parken med en Stor
blrimbukett i handen för alt därmed öfverraska fru Lnre, inner han
det ilktu paret nrm i arm under det att den lilla Elsa åter leker vid
deras föl-ter. Han Vågar icke störa den ljo iga trinn och draget
sig derfor sakta lillhsku, hun försvar ett har ar mgen plats for honom.

Lilla Elsa har dock märkt honom. Hun följer limiom ända till
narkporien ooh stänger grinden nukoul nmveren nade for honom non
sig sjuli.

 

Attraktionsfnummerl

2. Svensk-Danska kriget.

Svenskarnas seger.
Splilillilllle apislldel lrllll Kolllliig Kristian lv:s legenllgstlll.

Den strange ooh myndlge ridddr Gynge, har end - en lir-tror,
skon Ellen. hvilken år myckel eftersokl. icke illlellast fni in skönhet.
utan också. för att hnn år enda dottern Och arlvingéu till den gamle
Gvnges store rikedom. skon Ellen har emelie-md gjnrr sin vel och
då bon har ärit sin lars bestämda karakter, Skall ingen mänsklig
makt kunna rubba henne i detta hennes Val. Elle S lycklige tillbed-
jere dr den unge repnuren olul, som lade med h n vn till det yirre
Sum det inre är villörsellll. vacker unh duktig sun-l han år, men f Och
det nr ett sroro iel r Gynges ogon e hen erinllig som en kvrkrlrtln.

Dar ai- en linnen ar lldtterns tillbe-djurs, kapten Gottloh. som den
gemie dvnge hellre vill se som svirson. lien kr en man som, lived

   

 

årogram :

jordiska ting angår. kommer i jlimullredd. ja kanske till och med står
hegre en gamle Gynge. Men honom kan Ellen ei tale och baitre
blifver det icke, då han lör hennes Föräldrar Dmtalar ett möte mellan
skon Ellen och den unge oluf. Gunde oynge henyttur eig harer inr
att belalla den unge Olul att resa Sa han slipper att Se hunOm mera.
Nå, Oluf är vid godt and, kriget Mhr lör dörren, och då linnes alltid
möjligheter ror en tspper och mod-.g ung men du ett utmärker sig,
och med utrnlirkelse roller alltid pengm ooh ars een de kan hun val
vara lika sa god som denne dumrne Gottlob, hvilken visst icke vun-
nnv sine rikedornur pa ullre redilgeere sett.

Oluf träder in i konungens litgdnle och eu dag, då han har tjänst
pa slottet, ser han till Sin förvduiug Guttloh anlallda. strax efter
kommer en viss riddar Schlenz hvilken, som ambassadör, står ilör-
bindelse med landets Gender och han gilver i hemlighet Gottlob ett
pass. Nu beslutar Olul ett vara; på Sin vakt ooh då4 hans chef ler
ot hans misstanke, maste han sjal! handla och ser också Gottloli
srjala en iastningsplan. Olul Inrioljer honom och lyckas endast rycka
en liten bit ai planen från idrradnren men det ar också bevis nog
fdr förraderlet Ueh då en (lolkslht .som Olul trailers af, vittnar Om
hans tapperhet uirnhmner konungen honom lill nllioer.

Kriget hsr uu utbrutir ooh oruhoro pe krigsskepper hvurest olul
glir linnet., lyckas det honom ett :nlvurju ert nyttillrrsoerl lrin sortV
lobs sida, något Som Oluf ä då. mycket mera. hanryukt lör. stim
förradnren därmed iir nmojlig mma gäng som
konungen loivar hOnOm, Oluf, sitt beskydd när Så skulle buhdlvas.
Anyo lir lyckan honom bevkgen, i det him kommer ett ulslnjn ridder
Sohlenz som innehaivare ai de stulna planerna, hvartill Olui har det
saknade hörnet." Landet har äter latt fred och den iolkkflre ko-
nungen giiver stor rest pa slurteo.

Ung oiur nallar har ånyo sin diskuds lillen, men Gynge vill ej
annu mottaga honom som svarsan. Emellertid lägger konungen inllrV
ka till sin klicka ynglings modfällda utseende och då Oluf lol-klarar
Orsaken, utnämner konungen hdnnm på. stället till riddare och nu
maste den gamle Gynge- medgifva ett det var eu fire att mottng
en slidan svnrsnn nl sin konungs hand.

3. Belllllldll vattenfall lill klostret PIEDRl
i rinner ll silllllossll.

Icke langt frin smsngossu. i norrn spanien, ligger omgirvet sl
täta skogar del gamla., uu delvis sduderlallua klostret Piedra. Det
upplördes år 1194 al Cisteroiennerniunkarna. Namnet erhöll det ge-
nom huden Piedre, hvilken ungen-il a km. numren hur sitt egentligu
ursprung och linnet sig vag gehnrn den vidsträckta klesterperlren.
Det kristnllklara Vattnet innehåller stol-a kvantiteter kolsyra. hvilka
el vågorna uppkostate ps stranderne och där hildet knlkurtude nl-
lsgrlngsr. odrpa neror förekomsten ni de oneligsN droppetenslornm-
tioner, som nu likt oraknelign gror-tprksrnyoke parken. ölver dessa
kommer Piedras vatten framrusande för att sedan skummnnde Störta
ned. l terassllknande kuskader genumflyter .floden klosterparken och
deseu vetteulull omgiine nr ejnoke ngenomornuglige lolhvell galla ior
att vara Spaniens mast . due och romantiska artior.

Till sist se vi lreenighels-knskaden, de: hogu ellallet och regn-
hage-k kaden.

 

 

 

 

4. Modernt frieri.

Amerikanskt lustspel.

Blyghel lir en ryslig olycka, den orsakar liera olyukor an nagon
knrrnn. lill iorsdgl hiartn vinner aldrig någon lager meka. Harry
elskedo Betty. men han vsr si olyckligt blvg ooh trodde slitul ett
Betty skulle hjälps honom pa srraeen. Du hen ioke gjorde detta
bestämde han sig iiir att aliattiä sitt lrieri Sliri ligt och uttankre
derfor nagot riktigt khnslohillt. erolvet lydde; kur du mig, har
då röda rosor: om du nr Oviss, här då ljusrilda. diskar du mig icke,
bar då hvita rosor. Sn giCk han till en blomster-affär och kople tre
slags rosor. och skickade Ileln med ett, bud till den unga demens
bostad. Budet är emellertid en iii-lg Iomnnläsare nth då hall laser
eu myeket spennsnrle romnn marker hen ei stl han toppar asken,
hvilken en lilen gosse tager upp. En polis, sein ser gossen, tveker
han se! misstänkt ut och frågar einer askens innehåll. och llå gossen
icke kan g va ett hestalndl svar springer han sin vec

Under tiden lihfver det romaillåsalllle budet mera än föltvillad,
då det marker sin lörlust Och går för att Skalta nya rosor, men ku-
pei" endast hvlta. En helTe sOm ser den gråtande gosserl vill hjälpa
honom, da han hört hvad han har att saga och ser efter på paketet
ooh nuuer hrelvet olh s wel gossvn astnd till den uppgilns adressen.
Det lölista budet knmlner Olh nlldmllar blommorna Och Betty som
endnsr nlnker på Hel-ry hur dem naturligtvis. Da Harry ser de hvrlu
resorna tager han del for ett srslng och for nlt hamn-es hesthniruer
han sig strax lör aridgifta sig med sin hushållerska. Då anländer
det riktign pnkelel. ooh suerl blir saken uppklarad - ooh de sluter
kr godt sr allting godo.

 

   

 

Epokgörande null et! Konstfilm!

5. ESTHER.

Kinematografi i naturliga färger.
Praktfullt iscensatt drama från de gamla persemas tid.
Handlingen tilldrager sigi Susa., persiska rikets hufvudstad.

 

Följande framstående skådespelare i hufvudrollerna:
E S T H E R

IVL-Ile GRAVIER vid Renaissance-Teatern.

AHASVERUS

Konung ur varslen och Medlen.
M. LEONCE PERRET vid Dueon-Natlnnaltaster.

M A R D 0 C H A l
En indisk knnmeun. een-sr- enkel.
lvl. LEGHAND vid Udden-Nationalteatern

l sitt tredje regeringsar lat sig konung Ahusverus på grund sl
sina ministran intriger skiljas från sin gemål Vasthi. Ensamheheil
hiei dock envaldsharsksren slutligen odrnglig och han lengtsde eller
att äter få en hustru vid sin sida. En kungörelse utfärdades darllir
att alla de vackraste junglmma i hela landet Skulle infinna sig i
Susa, det persiska rikets hufvudflllad. på det konungen Skulle kunna
välja den vackraste till sin geinal. Manga hörsemmade kungörelseu
och bland dem var Sliven Esther, dotter till Abihail a! Benjamins stam.
Hennes onkel Murder-hal förde henne inför konungen. I ett langt tag
draga nu rikets Vackraste kvinnor förbi Sin härskare. hvilkaus val
skulle rulle pa Esther. f Med pornp ooh stat runs hroilepsieeten oeh
Aha-sverna har aterlnnnit Sin förlurade lycka i Sin nya följeslagariuna.
i Murdonhsi, den nya drottningens enkel, hall sig srsndlgrl slottets
pelurgengur for ett uppnusppu nyheter. Hun gladde sig slorligen sl
sin lyekn. f En person, som skulle komme nu spela en viktig roll
i denna skildring vsr Human. konungens inr-ere minister. Hsn ver
en lslsk ngontjsuure ooh gjorde sig ioke lorrjant nl dety store flirlre-
ende Ahasverus lämnat honom. Hans enda diktau och traktan var
att tillskansa sig stora skatter och han umgicks t. fl. irl. med planer
ett genom loninordare låta röja sin härskare ur vägen och sjalf be-
stiga linnen. En deg lllreteger Ahusverus som vanligt sin lustpro-
menad, icke anande hvilken fara SOrn hotade honom. Mardochai har
emellertid upptäckt de lurande handiterna, skyndar fram och raddar
i sista ögonblicket Sin konung från en säker död. Ahasvarus belallei"
sine skruv-ere elr enteeknn denne handelss ikronikan, men glömmer
neldne sin mildare, Msrdovhsi. M Human, som deg for dag stigit
nogre ikonungens gunsl, kommer en gang promenersnde ut ur slottet.
Alle manniskor huge sig djup: for honom. unrlnnlegnndes Murdnehei.
Hamau vredgas härölver Och ropar: lJude. hvarför bugar du dig icke
for mig, konungens lhrste ministern. Med värdigt lugn srnrer iller-
dnehai; kBlott lur min gud linjer ing mig men icke for en lorgenglig
svag människa". ÄHamall råkar i raseri och skyndar till konungen
for ett heklegn si . Denne ommsr sig ofver sin gnnslling ooh ett
edikt utfärdas. enligt hvilket alla judar i hela persiska riket skulle
dödas. Stor bestörtning lllel rådande bland folket.

En gång hande det sig. strax innan det kung). ediket skulle träda
i krait. att konungen lat sig iorelilsas ur ladnikan. Bland annat hek
han till hdra um sin räddning al juden Madnchai. uOch hvilken beP
löning Fick han al mlgu? "Annki har han icke erhållit hågen" svarade
ski-livaren. Bestort låter konungen kalla Hainan Och frågar honom:
"Hvilken belöning tillkommer den, som räddar Sin konungs lifm?
-flnn kunglig belöning tillkommer honom. Lat honom ride genom
Staden i triumf. Och låt utropa: Denne har räddat konungens lilll.
"Lat sålunda ske" svarade konungen. Det är Mardochai. som skall
löras i triumi. i Hainan måste bölalsig för (len kungliga viljan (ich
blel sålunda tvungen :att föra Sin dÖdeandB i triulnl gennm staden.

Illl: ned-mere led det mot den deg då Human skulle brings inv
denne orn lilreo. Del hands sig under tiden en gang ett Esther vid
en festmaltid beklagade sig öfver hvad som skulle blinda iudarne.
Hon vore sjalf jnilinrla DCh Ornmade därför inr sina lrosbekåunare.
Mildt sluter konungen sin genial till sitt bröst orh lulvar henne att
lorgorn judeiues liende hvern det :in mande rare. Nu vor riden nte
inr Hainan ooh han skulle lida sina garningars lon. f Mardoohai
blef däremot uppbureu "h arail nlfh beklädde snart förste ministerns
post, Det utfärdade Edi at blef upphilidt och till dininrielse af sin
underbara räddning lirfi jullai-ne Furimlesleri.

6. Klods Halls lill blifva jokey.

Stormande skrattsuccés.

KinderHsns vill nlilvs iookey. han ronder sig drlrior rill en be-
kant hislagere. hvilken ljekor lu-.l om honom, men de hen dr inr
kung uppmnnnr han honom ett mine sig lor uti blifva lattsre. Kinds-
Hens loreoker sig nu ps alla sportskrenur men de han etandigt vill
vara X-n l orn derfor går pa for ruvoket hur hen ständigt otur.
Dette hur tagit se på honom air han nu blifvit heryrlligt laltere e h
lilllier derfor ur rid att ride pd favoriten. lArt nun derefter orter
str hu inkommit som s te mon lar ell-sked pil grått papper kr lor-
slueligt ror and utom for nnnnrn sjali.

 

 

 

 

 

Detta program är särskildt utvalt till hvad såväl-innehåll som bilder beträffar. Bilderna äro censurerade af svenska staten.
Barn äga tillträde i närvaro af föräldrar eller målsmän.

Enlré:

0BS.l Det lill-lilla programmet!

Första plats 50 äre, andra plats 35 äre.

nulmmrl lim, i. ll. iieiiels Boktryrreri.är

Barn 25 äre.

Program 5 åre.

vördsernr Gustaf Blomkvist.

Information

Title:
Nordisk Biorama
Printed year:
1912
Place:
Oskarström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain