#0717: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Föreställningar llllgliglln kl. 6,15, 7,16, 8,15 och 9,15 enn.

PROGRAM

"lin Och med Måndagen lllm 11 Santenlbllr 1911.

OBS.! Det omväxlande lunga programmet. OBSJ

De senaste världshiindelsernll

i lslviinile lillilni nllsr nina iniirn om lelvnnile illnslrnlinnei- lill iiiigsliiliiin irnis ny-
lielsr. elin iiiiininer liirlelnr ei ill rlrngs den iinlil snni is" enslisl vill ann, liviil
sein lillilriigll sig viirlrlen rninil nlsn älven si, liiir ilsl e lll.

I nnil bilderns rnärlns -rs ilill esperinilislsrnns värlzdsiiengress, den lieranirls ii iiA
linnnreii nilisnn, lrineinnn ri iller, iii sin Eiiiniisseiiieslsr, lrsnslnsss l vene lg,
osli sein sll siirsiiilrll niiniiner lör vain inrnllsiiiaii slisrninrilii bildsi iriii iieii slnrn
lyslrn gyniniislilllrislen i slrnsslinrg. snislrilill iiilressinln iiro bilnernn lrin rie engelillii
is-lleslreikernis slslnlning esli Mona Llsnslalaisn i Lnnvr n

Lillvimlle Illustrationer till llilgsprnssenll nyheter!

Hvem var han?

eller

Främlingens mission.
Lllrorilr oeli rörande skildring sl en ininiljs lllisriinnrllllelss.

 

 

En ens ii vsiiarnre kernirier vägen irsnilll. Hvein .ir lien? Hvsri vill nnn? Hsn
inniiinfs en fsllig srlselsrliiniili nsli iiiliir innrlsin osli bsinsn gsnnni sin liiärie.
go ie

 

Msn pii lör-ligskviiilen min innern liein ilriiiken neli rlel ei ovnnligii inlriillnrs
linslrnii fiir ingi insl engsr.

Men en lye ns enivin sin personliånel andrn nlll, nsli lin näsln lärling lmin-
nier, liirsii n ninnnsns nr elslrnirirsler lergii ves ill in linnorn lill lrre en,
I innan isin lyslns ileii okände nelisll ilvilrjn. Äldsln noliern är iiärs ill rilri
inklisinn på en rilr iiiiiri, iiisii genuin ileii gniiiles ingripande .ilerlcvrei lioii i sriiiiirne
nn elen inige nrbeliire, snin älskar lienne.

o , i " sen lyekn, disr rlen gsinle lien, lysl nsli slills sein liiin
kninniil. l-lvern vnr linn? Kinslre lllsl liviir iin linil eriii-siiliel si linnnni.

En vnclrer bild iir lilvel.

På Korfu.

Charmanta natur- och folklifsbilder.

1. Den gmkinllll konungnhlmiljen på Korhl.
2. Påsken lll-ns.

Under tsflrens spira.
Intressant Illlliirlällrlmm från 41612 mörka Ryssland.

Den föriiingiie gnilsiigiireii Nelllrriv alger älven nn nn ,silersliälviiisväril nili rilerV
sliiivsn deller. Tin iniin lnlli nin nennes gnnsl nen in erns biinlllill liennesi inne.
Den enn iii inrvnllnie iii Nelilriivs gods, eeli rivilen en ring, inirlig oiliesr. iirvnl-
lnren nlvisns nsli elnllerii iarlelves nierl efiisnren, Å

örvnllnrens iiilirlin siiil iilvii- einslls " ai liäniiirl. olriiinärll lisr liiin in
iinsiinnrlss slrrillinrrl iiisiiiiigil sn rsvnlnlioiiiir slirill neli ininill lionnin liir iiiyiiilig-
iielernn snsnin inissliinll fzii niii is- islzi-iiinlingnr.i en nnierliiingliiirnliniinnnsigvnl
siillvs lrarlnliiiiigslnsieii iieliseiis sninelsinrni nen nnsliiiin lirisrniinsnknn, ns i -
liiilnes den ininpronielleriiiiin slirilleii. onilslierren linrllnrss Den ariiiisslillforvisiiing
li i irien.

   

 

finviillnrni riglivniren har eiiiellerliil ällrngil sig inisslinilinr och iniisle siäli ily
iinslnn lill " en: ödeinnrlrsr. För ä d lill pilgrimY kommer i liär ring älven
I Nelilluvs iörv- Iiigsorl, där I i, n s "in l, liiiniiier I ieleri nsli
ler liveiii linii ir sinil slrax vi blir rld igl siiiiul4 Pi sin ilods ll bekänner
linii i Nuliknvs nilrvsrii sill svnrli; d- d4

CONEY-ISLAND.

Du llppnlllppnil iolknöjenllil plil-llllis.

  
      
 

   

sniii en liiliiigln omväxling finns vi nn lill ileii r lilbnrn ön geni
Neivyorl, rliir iriierilrnriirns iii nllii lrliissvi ferslzi lens en ill rivn si . iir n
n rnllis iiir vnrn ögon. osli sedan vi i ivsgiirnn linnll niin lrnn ocli
"min rniigin iieli leln, bege vi oss lill ds viiiiiiiniigl i pslnpp i iellnaienn
i, nns en niilyiisn sin nlln rlessnlnlrriilign, iiielrniiv les iiirs iiiiignr,iiilsslilisiinr,
sniirrsirilviir, glidliiliei, rsinsiiilnippsi-sler- sin. nr nniiaiigl. Filineii isr lnlii liii sig
in

 

sliiid uliiiiför
I alisbad

 

 

  

Ovanligt (mwiixliullle, klara och tillrroligil bilder.

 

lnli-llde kan under piligrlenile förselällning ske inellnii livnrle bildserie,
rneii fill im sllln lrvni- lille lieln iiriigrnininel lli- genomglingsli drick liirile
iiiilililren i egel lnlresiie el liiinns liilrnlen nnrlsr risglsnile niiininer.
Nytt program Tnl-lillllglm (lim 14 Bnptmnller.

Knliiini- m1.

 

n. lliiriirnelnrne A4

  

. lllryeke .

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain