#0710: Kalmar-Biografen

Kalmar-Å
Biografen

iiiii-esiiliiningiii- iiiigliiien iii, 6,15, ur), s,lri neii luri inni.

PROGRAM

från och mail Ylinrsllilgeld llen U September 1911.

Veckans stora händelse! Email-ess!

Flygveckail i Stockholm.

Friherre Cederstriim och Monsieur Cozic 1 tiimm.
De irnnsligri 1n"i iiygiiilwt.

Ellllm Iililstiiiilligll (il-ih med vallorliörligt tillstånd iipptiiguli sur-io iii!
aim flygniiigism.

  
 

l inåeiiiiir sniiiins rippinzii-ksnni .svsrininns inneliiieses
sl prins iige nrinsessnn ivin ii. slininnni iiirss in irr iin sren. nd.
iNei-rlsiiärnriiii - inrielii i gningnr4 4, i nrdsisrP
illinidiiylrl. s. I
slrdin. o, ivliirisisiii- crizie eeii linirs hiiinii. i Riiiidl Giirrlel,
9. Täiiiiii rini smoiriiiidrsniisei. lo. s irls rivinliirernn i liinsn. ll. bilre-
drelniingen :iser iiygningiirns. lz. Kriniiii sn keniiiiiiiieiilernr. la. iflsiii knnglign
fiiniilien pi fiygiiiler, ii, linnrirnniii fi-fin dider iindsr iiygvesknnr sleislii dig.

 

rnrl d

 

 

Film WAN!
Drottning :Kristina och markis Moilalieschi.

iljsliii-iirirl, iii-iiinn Ii-ini Sisi-igen nior-linlsilil.
snelnild .iii ii-iiniilr inrii-lr.

Dreniiing Krisliiiii . . l . Fi-ii Deiiildiiii.
riie Benn- . l l . . Filrii orenne.
Monsiiieseiii . . . . . . . iir Lniireni.
" . . , . i iiiiiy.
I slinii, Gnsini Adrili den slnres rliillsi load siel sig lill Frnnir-
rike, nilriiiide dsii erisire iriiii-kiseii i lie es liniisl osli isiei iisiiiies nlversliilliiii-
sisre. iigen synes lin inilril en din inr e se iir sii eiievnlsiiske insr mines
dsinie vni s; iieiisr iiirgiilig genisinin din niinii inigdriniiigii fiirsiiiiniiii, insn sn in:V
lnrle iiiin lrdi sk lill den nlsii ign, sksnri iiirlle de senniisn, neli sinirii iinniefvnlrlrnll-
ningen .in nislfi lrån ilsiiini idrliiiidslss eeii ägnn sig liell liliieiiiie, inrlinr liiiii nu
i ir sin n s s e4
- iiii en dig iniiii sin iinsliiiir neii iiiiils issniiiieii i livsisiiilrss sriiiir

 den sisi inriiidi linde iiniiei en iiiåi snus nn iiied iiinrkissn inliii iii liiisisiifsvrir
iiiiri nll iininiins den ii-eiisse. lien kniiiiris iiiiiiiiin liii si ined ell hrsi, den nar iiiin
ironi f irels rnilis Besiiliens viiiiiingni dbevzipnnd V lzii ieneilereniippr- eseen
liivskleiis liernilinivnre Liielnvien snnlinslii eeii lvii vipnsde iniin iilii P ii silelni
ns isiisin i dei. l iiidilrnil i i - iisnssi i Fenlsinsiiiesii.

riirnsii irnriisiniiei .in ei inilisiii snil neniis liniiriiiiig, sein iii sin rid vnririsniniV
seende iiivsr iiein irnririen.

biveriägssn, iidsii-ngsn isseiisälliiing. f Farsiirisssigs nrlisler ii-sn
Pai-isy iiirniliiisrn sesnsr.

Niii- exdrnllning i

 

   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Egyptens tempelruiiier.

Viwlieli nlill intressant niitllrbilll.

Ett kusligtiafveriiyr.

Ytterst spännande drama.

 

Den iirnde divnri äiswniiriei- efter icairririles-iiiniiigen, gliiii ncli lycklig öfver
nilonenx lrilin-lier, lill sin iiixuösil bostad, lör nli uniin sig nnllsiis rri
n Uni de vllril borta har emellerlid en irsgnbiiiid smugil sl

 

dit i olnfliga

iir :nd iii divnns iieiiilninisi innnn liiri linnnii giirii sm kni, giiiiiiner
iinii sig iiiider sniigeii. Den sidans rili lill liviln innn nu iiiirknririiniirn. en iii lien
sin gsririsi linii sen inllni lien en elr nell eliiidei en eign linslniirle liiinlslisinin
ris gniivel. lien iii eiiieileilirl ej siieirl. eeii den iinrisi-
siiyndnr .in iyckii lill sig den, Fn del sirisvnneliiliindei ei niii g
nnpineli niviiii inärirei eiiieiler iii iiiins rni else neli iyekns eirei- nlsiri l gi
-i ei i lillirnlin inilis under liden iir eineiieiliil vn niinnden ei lieiier
sein sniils, seiliin linn rieek fdrsl i linsi sin nni pi sig ell gni dyiliiirii
H n iirnisi- eirisiiei-lid rldii-en regiirl niiiriin iiei inger, iiiir ndiissii nnikns,
en liniirriiig, iivsriiriiii iinii iiied sinr inin lyeiins iriliin sig upp på liii-

I . iirfrriid iiven lin, gei- linii sig .ii flylrl nerliil risii lilir dririiniier iiied-vsiliig
lilsinrii nnngnnde vid en regn innn inniifrii- diviins iiinsier. Tiilirnilnd ni linns niirirnn
en

 

 

 

  

  
  

sen nu im

mer denne sin nieillriiiisln s rn neii bereder iiniis rnddniiig geneni nll snelrs iii
iii-din riil iieniini4 lien vill älven iniri iieneni esrrnfiiirl iisisvin f f f Del r
rdlisliiigeiis sinne, iii-ii .ingriiids sill liliisg fire " nir iiiiri ris gripiin jiivelsrnn.

Briljnni lseensnii och spelad" Förlrmlign bilder!

nn.
lill

 

Peter som posttJ nsteman.

Perer gir som exrin i prislsnY Nigrn synnerligii ineriler snininr iisii snieiiei-iid ei,
iiviirir gennni flii neli nrdeniiigliel eller nigiii sin-iver i ngsnils ni eii
i i sein gsiiernlpiislslyreiiien irinnirnödlgliininds, insiriiipiiriils niinndrirsiinilrei
b viiis s , el ser därilsr klein iii nie Psiers iriiinli i srirec, ii is linn liinni
nn nu fdregiivn sinklsls nieil en iiiigre pirsui . . .i lili disek iele pelers
liizidrrlngni, iv den iirsgiine siiikliiigsii iisir inliil nii den ens din sn eniiniäid
ii men iiisiieirlirin iii erl neii siiiie, neii Peisr iisi eliir inlizirsi ninliiign
nneni f sein niin nnr rn.

En mycket rnniiii: skimibildi

  

  

 

 

   

i:

inirade lriin iiiidef nilgilsiiiie varen-anning inre iiisllnii liv-rie bildserie,
iiisd rm nu silin kvnr iiils iieiii iii-iigmnniel iir genriiiigniigsli dneir cards
nnbiiiren i sgel inlissse sj illiiinn liiiinlsii nniisr psglenils iiiiiiiiiisr.

Nytt progl-ilm Mfuillllgeil lliaii 18 September.

 

Knuniii- lim. liin, Bmmniernii il.

 

. Tryelaerl.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain