#0688: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biogwafen

För-esriillningrrr- dagligen kl. 0,15, 7,15, 8,15 nelr alla run.
sisrr- nell mig-ringar- Iilirrrviil irl. 4 enn. (0115.: Ej 4,15.)

PROGRAM

il-åll oell mull Torsdagen den 19 Oktober 1911.

Sommarlest vid ett engelskt college.

rar ass lill e engelsk lir-r skala rn- l i rien yaekra en elskn lrögsnrrrrnnr-

z - skeyrrglirrgsn arrl rige eelr ekrrnla sarnlnlr ser
rise rleras rrppyisningar, lrrlari rr in ar siignrrlrill- i iria rrilen, eniersyenrka rran
nllrlnles nyrr rar-lr enasraenrle yarkerl s i as el.

s - - rr nen snanglrsr lriklrr lr-
riirliga leiysrrrle i alla rrrirligs gynrrrasrlska sl
irilleslerr krnrgligr rrarnrrelriiier rnerl rrnglig krona.

En ai rie egendomllgrrsre, rnekrnsre lsilrler snrn negensin vissls.

vår il
rlalreii4

    

  
 

ynglirrgarrre vackra gnrpper.
ningar, snar knlrrrrrrerar i ell

 

 

äi

 

I u]a].:lfinningsrika

. rim-
Öfnwfallet i skogen.

I f Komedi i många akler. -

rKarlrrken som eliarrffrrr. skrrlie nian rreksri krrrrrrrr kalla denna komedi.
Cnmli lriskar Harry nell l-liil-ly älskar Carolina, men den sei ms

 

ar ella laklrrrn, gen inlirierr blir alr lran elrer elr srnrrs
rr .rn-ade saker s Y a rie alskannle sl eerrenr alr lrerrrrlra carolina rilllrs
ll sril perrsinrral1 Urnler ell n igl r le
s llarry -rrrr rlella re rrl nelr nar rar skall , a.

" r Pilarl lreger sig Harry lrll lre af sirrrr vänner, nelr ricssn rrprrgura
rrrr en ii lsrr.

l-lerry rnrrrrrr rlen nlrarnier, senr skall kera rlnrr rrlskaria ask nrer-lrra-
alern rill per enalel pa landar, all ia rnraga lrnns plars, pair insr rrrir- cr .
i i lrilerr, lar- rlarry ni sig eil -agrrrrlrliek sina egorrskyrlrlare
rslar krnnpkrllerr,

les .nrlnnrnlrllerr al Harrys vinner, rrraskerarle sern

b in i s vegen nelr plrrrnlras pa lrlnrka, pangarrrelr
rlyrlrarlrare Pie lrgl llnrlar- elrskerr, rreyrrnr a rrll flykrerlnelrrlrrrry
rrpprrärler på plalsen snrrr räddare Knapel lyrlr lsirrrssksarnrrellaler
rlarr ganrle rle rrrrga r lrrrararnlra, aelr karnerlierr slrrlar sein sihr brir rn
ell ly rrle nrrrllap, rlär rlerr vackra lyekliga brrnlen iar ril :rlle laeka
nerv-arne, inr riel lyekarle niyer s e

   

e anrie alsksrrrle nrnlerrak

    

 

   
  
  

 

 

 

 

Spihllllulile! Klimirikid Viilripuliult!
L - -II m- n
Royan med omgifnillgar.

Inlponllrllllllc mllrllrsuenel-ia .
Från Amerikas väster] Äfvenlyrsdramal
Brefdllfvan som räddare
ur "Rödskinnens" våld.

srliirrrrrnrrle r-ilrirnrrr-kaälrarrly -.

 

  
   
 

Nybyggereeleller-rr Molly lrsr rrr iilerr lin rlrrlsarr
gnlrigrliiyarerr Jack skall lrege sig nr a en kprrsre re
lrrsnnes .sklingsrlrrfva ler arl rreiya ernrrr snrrr lrrnl
derla rninclre ynnlrga sarl göra srn karleksiiirkinrirrg, oslr n,
rlen lagra lliekans ra.

i Jaek

g, aelr en rlsg nar rlen rrye
, lrrl lrnrr lrenern rrrerllaga
rs rrn unssnr pie-all pfr
an aler ernrner far lran

 

 

err rry rrlrarrl rl. vikl lrarr skaiiar sig en iienrle i en irr nrr
sarrr grynrr rr slrarrrl vs Iis-sl, nren rrlrn si gnlrlygralysren lrlir grr nligr sibasnrl
larrrellernrl slrrrlly a r erlr lrans rrrerllrial sre rrr s en er erlilinrr inr all sekagnkl
eelr Molly sänder rln arer rneri lrarrnrrr slrr Eeyingarln lrnlllaärarrrrrrn lör all pröirra rier s
pa err langre slraeka. Den lrirrnrrellyslrre rn rarialr rerin pe iryaral expediera-
nen slyrl kosan nrlr sanrlrrr sin srrrrns krigare rer arr fprger-s elrleknrrsikrerrsr oelrsana-
liaigl sillsrusrg i bssillrring ni rler nlrl r rneilrgsrr rnerlle-rs. De re-rla n-rzinnen lagga
sig r lraklrrrll, rar-lr eller en yilrl ia l elr slerr nslr rrrnras nrfrrle Jack. lrrars rnerllr-.ilv
pare rerlarr slips), aknnr sprllrnnrn si sin r " s sia rrrel yilrlrrrngÅ nå rarr
nngrelknn Irrilla slrirnl. sänrler- lran r väg Åirivsrr nrsri rn rrrerl lrkrrl
skriivsrr nrnnprrn errr - p.
I , snrrr yrirrlal srg en lrell annrrn skr-f else, blir rrlrirrr sig, rrrerr snrn en äkla
yrlrlrrrarkerrn rlnller lappar kan er rnerl- llerr lrrirlar rrpp lraklerre nybyggare nclr
följer nrerl rlerrr i yilrl lrsrri-rir lill rrrrrlsrirlrnrrg. oelr lrarn lrirrner rnan lri,

Sille Moriiz boriför Den sköna Rosalie.

lirr skr-rrripiiis lrr r-rrrrg.

  

   
 

  

 

 

 

All söka lan-ina nå on beskrifning pm denna lräxki
underliga löryanrllingnr, sr kirrerrrnlrrgiriielis alla resurser rrråsre lasr anspr

Vi garantera skratmlvor så m mur-ne rinna.

el al galna rrpprag pen yiriv
I -1 , är Omojligir

 

lnrrilrle kan rrrrrier pegilenrie föresrllllning ske rnellarr lir-rie bildserie,
rnerl ralr rril sina kvar- rille lreln pregrerrrrner llr generrrgirrgers anek lorde
publiken i egel inlresse ej lilnrnn lnkslerr rinner pigmenrle rrrrrnrner.

Nytt pl-ngrilm Mållililgeli lleil 23 Oktober.

Knlrrrrrr- lul1. rnlrr unrrrrrraler-rrell,.lx.Tr. ker-i,

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain