#0637: Kalmar-Biografen

Kalmar-
iografen

vör-unrilllnlrrgn dagligen lrl. 11,111, 7,lll, 11,15 oelr 935 11.111.
Slin- och lll-.lgrlngru- lIllmviil kl. 4 mm.

PROGRAM

!r1"ln och med lllllndnglrn don 29 Jlm. 1912.

Kröningen i Indien.

mun: (ir-.ing v .mn .lr-un 111; nrrr-y mil-11111 nn mmm-1-
.111. kniv-firma rrr Irrrllmr r .less nya

  

 

 

llr I I Ilirljilnnl- l DBL I Å
lir-nnlrruumyrn, rom dm (min 11111111 lim-1110111111 111111111" lill lrrii-
rringnrxlrrrrlirr..

m. "111.111". lim-1111111101; 1111111111", i rirrrr grrnl-m-.n ilirrrrrrrrrqrr-yrlrl1
111-1111111. ml lur Nm lrwlmrs rlirrr rrmrwmlrviinkrrrrrle 011110-1611, ill.
am 0111111111" rmmwmrurm .rf 1111001111, .len 11111111 i rrrrlrriirgrrrr, vim-
1l111- ryggen in kirirgrrpm- 1, rrr lrirrrrlulw som vinkla pirrrirrrri rrppmrrrlr
01-11 lrnmrrrrrri ...11.- 1 111.1 111 lirlrrirrgrrr.

(lm-.111.111 .rf "mig lur-irl i viirirlrlrlrlm-ierr :ml-l .r 11 1111. 11111113.
11 i 1111411111- immun lill 11111011" 1.1 rrrrrlrlmne 1 rum-im 1111 11111
rrllrr lrirrrl--rir namn strider. Å l-:rr 1 rlrnlrinrrrirlr :niin-aging", .10111 011111-1-
mr lr-wiilrrrrr.

förrädaren

eller
Den så "rule kaptenen och han.

nrirrrrr 11-1111 rrrri-ilr-rrr nrrgrrr.

 

  

  

    

 

  

Pmrlirrr- Mancini irrrrrssmr sig irrirr irrirrrilrrrrrr-rr lisr .111 sings irlrun, 11 b r i -1
:mr r r r 1 lrilrlrrmg. i lrvillrcrr lrmrsi norr irrrrlrrrrsas rr lmlmrs 11111111- vmr, nikl-
111111111- 11

 

 

. ll llml il Ull låst dell slÄlligI lrlrplerl Pnlll (lll Bois.
lllskmlc i llvrlrllllllrll, knplcnnrl lrlilr Ucll I ill Ucll bröllop firas.
kl I Ill de nflllil nl sill lycka 05 bull. Kriget blrer lll och llnplcllell (lll

B ns llll lronlcll. Eller gli Illlllu -lalzul från chll orlvllllldc llllSl ll beger
l Ysalrldcplnlsen, ncl :41- :lr ll r l a cl n för sill llllllerl.
nl en kula Utll hllr hlll-Ell lill lllnsnrellcl, ll llll rllknr kn nV
- mr sa smarrirrxrrrrr, .11111 1.11

redan irflll blir] l nllnl kärlek lill dell lullrllrn sköterskln, som ol ckllglvi: htSvllmr
d-enlln (Hillslll. lngul :ll (lem vel llell nllrlrus lillnnmll, Ilvillizm slä lshlpcll llr Okänd

nu 1111111 111 lrlrr 1.11V

          

  

erilver lill sm s sier mir 1 -1lrlr-lnr rrll lm" rrululvm sig :min nirlråller

1l1 lu- nes inr skal lmrrrrrrrr (nr ml mg" rlrl al lrrrrrrrs . örel om.

. ill. 111111 rr-s mer blir .111 Mercedes miner sin förslår", "min" kaptenen

försvinner (111 rrll aldrig mer; alerviuril

11111 hesnilrrr 1111 lrämrms :A sin ärulilr inre makeX och drirrrrr rim-Inger lrorr

inner, lwillm run hmmm "rr-ri 1111 lmmgmrg, 1111 hun, 11111 Iron rem
irrrrsiilei :newer kaptenen 11.111 vellrslnlln den luinnrrl lm" rim-sale sig.

lelnlnulllu, på lllvlrlllyl-rullolnlnlt rikt dramn.

  

 

5.

 

(IIIs-e i urskog

Spännande skildring från Trausvaal.

Fill- lnlllgt pillllul nl Strlnenu (forlnllr-llyril icke vlnlls lör Inn-n
under lll lll".

 

 

1. vill rim. girrrrlrrlrumfirrmrrr.. :1. linne". rymmrr,

2. 11111011 11111101 m mr frim. lo, vilrrr 1 rrrrlwgrrrr.

3. mimmi .11 1111M11, 11. "ngmrmrr 11111111. murl rllilnrrri-i
4. numren kommer 11:. berör. 1-2. 1:11. lrle som fam-rim 11,1.
.5. Den lr-irgrw 1111-111110", 1.1, lclmrrlerr som rilrlilrrre,

G. splrrrrrnir niirlnlr. 14.

1. 1111111111". .1111111501- 1111510111. in.

s. lfrrrli-r-ligi. rrrrrlnllrrnr.

Lehman som I hypnotisör.

LPllnlnnH-Irllllnrllll lnlll lör slg själlm.

 

Endast för vuxna!

Knlnrrrr 11112

 

irlrr4 mrmrrrrrrrrns A.-ll.

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain