#0635: Kalmar-Biografen

Kalmar-
Biografen

Föinniaanningna- nngaignn ka. 6,15, 7,15, 5,15 nnaa sun Ann.
sun- nnai nnagiangnn jmnviia ka. 4 enn.

PROGRAM

aaian nnaa annu Tornangen (ann s linan. 1912.

 

 

Åter en storartah heltimmas-konstjilm
från Noröiskt filmkompaiii!

Een mörÄa
punflen

"äär minne! sviEer".

Ett storslaget och gripande (ll-:anna med den populära

P)

NFPawsavéPNr

och onatyekte skådespelaren Psilander
i lanfvudrollen.

AFDELNINGAR:

l:stn akten.

På stazmlmféet.
S nllbröderna.
I 11.

 

innnian.
Na vaaa annans naiinÅ

aan ni-iannna angina-nan.
aan nann-n aiaa ainvnning.

 

ä
E
E

 

Kinn nnn aiaa anig a ninagnn.
vaniann.

sn ann ing (annan.

anka ann inn ingn nnana dum.
aanainkan (anna anna ann.
anna, ing nanm ninagnaaian

nan.
sinaaan-iiaanann fa-nnin fna-
nnfvns Union,

lama kandinnlianrnn.
sainainn ann- aaaiavaa nn fin
annn.

aan gnnnnna aanjnngn.
Annan aanaa naninn-asnaownn
onnn ann- ananngna,

izilrai akten.

nu, an innan-n,
ownn fa-ana- aiaa Annan Ianaa.
På Lu main liamil.

aan nnaannnna ang.

ennn ann inanyng.

ma sinaiaaniaann.

aiainnna in- ana-annat.

On-nn gar nanknnanln iall-
aanann aaaa nina nanananin.
Annan ainaa nnnaöana- aannnan
aina, ninn ainn aiinnna nnnnn
aulan anna,

am skanna anna.

Annan ingen nanin anna nina-
naniimain na nn nnwaainaaa.

 

 

 

32.
33,

34.

35.

 

snn annnniana snnnan.
onnnn lama-e ing vnannn-
nn nya.

a-xai-nngnn nia annan nnai
sin-mn knananna- anni-

nnna ininnna inn vi
annnn Annan Bnaa ni- ana-i-
fin-nnian Innan.

   

3-ilie iakten.

ownn

lin-c.

aann nnaasanifvna ninn anf-

nnnsiannn.

nnn anianf aan anannn nfiar-

aina-aiga nng (Annan nina).

san: nnna vngnawnnsaifvna,

aan aina-inn nnna.

Annina aanaök aina own.

onnn agnnaninnna ni Annan
n .

sinnannn Annan Bnaa.

onnn ann ni Hama annna

som inaann aannnan.

aan aina aiaa ownnn iia-n.

Iainan inn-innian inian.

aaaa ina ain- onnn.

annnn-annnnnnÅ

nia ina-vinna ana.

Storlmhvznainun.

onnnn anannn aaaia annizank-
nina nn nya.

vn an-nvaiaanaknn.

sn aaaa annnn nnianna, aann
annanf .i nia nnna van-n.
[M Oviautaal återseende.
saniggna-nn vaani.

Innan: vnndoa naer

som rnmimlörfizt-

Annina Annie nnaa.
onnna Ainanagnn anannna-
nn anag.

 

Knamna- 1912.

 

OBSJ V

s emliaail. 4 dagar l Kalmar.

i
a

OBS

 

Beskrihalng ak 5 öre erhålles i biijettlneknn.

Endast för vuxna!

   

yl n BamnmmrnnA.-u.Tayckna-a

Information

Title:
Kalmar-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kalmar
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain