#0554: Phroso Biografen

iSElO

I man .målep Bun 9.19 g Iunq Jo; Iaspduallgg

.Ig

V -måeplnos Lpo .märzp

[man asp; n

231

III

"lå

 

 

 

 

 

 

åfåHRoso
BIOGRAFEN.

lG EFLE.
Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drottninggatan,
ingång från Kopparslagaregatan 6.

1 PROGRAM

IIIII och med LIIIdIIgIIn II. 23 I. II. III. Fredagen d. zo Jan.

TUMMELITEN.

Bearbetning efter Perruults allbekanta sega
cl s mma namn
För att ytterligare fölhöja dess verkanY har denna
[III IIIfIUIIIAIS IIIIINMIIT långa film blIlvit lOl" hand artistiskt
kQIDI-erad,

NI

I. veIIIIIIggIIIIInS IIIIIIgIIOnI,
MnII gar IIII IIIIIIII-n. l

. chjn IIII--IssIII-IIII Innan
sin ImnnI-IIIY
. HIIIIIIIII
e rnnIII I
, IIIIIIIIIIIIIIIIA IIEII-IIIIIIg.
III. PIIIIIISCI, AIIIIIIIII

En II-IIIIIIggIIII III-II 1I.III. IIIIIIIII, sIIIII IIIIIII :III IIII-II,IIIIIII.III.=-
IIII, IIIIII I .IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIII .IIIIII .III IIII IIIII IIInIIII IIIIIIIII II
Ing III IInIInI, I I I RIIIII .II- II IIII- --
IUSIIIIIII, TIIIIIIIIIIIIIII, IIIIII IIIII IIIIIIv I
IIII III IIIIIIIIII, .IIIII IIII III-II IIIIIIII. I III III II.I, IIIIIII IIIIIIII fIIIIII
III III IInI-IIII IIIIIIII III II-I IInII I IIIII IIIII II-.IIIIII III, IIIII IIIII
I III II IIIII IIIIn .III-Inn, NIII IIIIIIIInnIII-III IIIII IInIIs IIIIV
sIIII IIIIIIIIIIII II IIIIIgII III IIIIII II,IIIIIII I
lIlelI sfmticr de hnidhltar lrIIII 1 1L
IIIII IIIII IIIII- III I I IIIII
II IIIIIII Ignss II In
II, IIIIIIIII IIIIII IIII IIIIIIII IIIIIIIII IIIII IIIIII IIII IIIIIII IIIIII :IIIII I-
I.IIIIIII IIIIIII :IIII IIIIII IIIIII IIIIIIInIIII III II IIIII IIIIIIII IIII III IIIII
IIIIII.I -IIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIII IIIII-IIIIIIII IIIII IIIII .IIII III-I -
IIIIIIII III-II IIIIIII .III IIIIIII.
IIIIIIIIIIIII-II IIIIIII nu IIIIIIIIIIIIII IIIIII I I-II III-III IIIIII IIII IIII.I
I-IIII- IIIII II.II II IIIIIIIIIJ II n IInIIIII IIIIIIIIIIsIIII I-III gIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIII IIIII IIIIIII IIIII-II en IIIII I- III IInI-IIQII IIIIIgII IIII IIIII rI-IIIII
" IIII IIIIIIIIIIII IIII, IIIII IIIIsI-I IIIIII, III-II IIIIIIII- PIIIIIIIgIII I-II IIIII-I
II IIIIIII III UIII IIIIIIIIIIII IIII III-III IIII-II I IIIIII III-I
Inn-Inn: IIIIII nIIIn IIIIII-IIIII-II .II-Inc IIII IIIII IMIIII
IIIIIII, IIIII- IIII III IIIIIIIIIIII , I ni IIIII III IIII
IIIII, sIIIII -III SI IIII"j A .III IIIIIn III IIII IIIIIII
II., - IIIIIIIIIII- IIIIIIIIIII IIII IIIIII IIII IIIIIIIIIII IIIII IIIIII nu
IIIII IIIIv IhIIII III-I II- IIIIIII-I-I IIIIII IIIII III III-I IIIIIIIIIII IIIIIIIIII, IIIII-I-
IIIIII vIIIIIIIIIIII IIII IIIs NIIjII, IIIIIIIII IIIIII I IIIIIIIIII nn IIIIII .IIIIIIII
- - I IIIIIII-II IIIII I IIIIIIII III InggI sig I IIII
IIIII I-.nIIg IIIIIIIIII IIIIIIIIIS .IIII IIIIIIIIII I
NnI- IIIIIIII IIIIIIIIIII IIeIII. III I IIIIII Innnn III IIIIIIII I IIIII-IIIIIIV
IIIIIIn IIIIIIn IIII IIIII- III-I IIIIIIII I; sIIII IIIIII . . I-IIIIIIIIIIIII-II
IInIII I-IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII II .IIIIIII .III IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIIIII-IIIIIII
III -IIIIII IIIIfI-IIIIIIII nnII IIIIIIIIII IIIIIIII IIIIII IIII IIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIII
IIII IIIIII nIII .IIIII IIIIIIIIII IIIIIISIII, IIII I I IIIIIIIIIII IIII jIIIIIII III-I-
IIIIIII I "I :III gIIII .IIIIII IIIIII IIIIIII- III-IIIIIIIII. IIIIIIII IIIIIIIIII-IIIIA
IIIÅ .III IIII-IISIIIIII, .Ian IIIIII IIIII IIIIIII IIIIIIIIIII-I III .IIIII IIIIII III-IIII-II
IIIIIII Itlt III kn IIIiSStzlgut
"IIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIII nII-IIIIII Inne I-IIInIIIIIIIII IIII nII II,I IIIII
IIIII IIIIIIII IIIIIIIII- IIIIIII III-III IIIII IIIII III I-II .III IIIIIIIIIII IIII, IIIII
I I IIIIIIII IIII.III IIIIIII III I-eIIIII IgIIIgI IIIIIIn. JIIIIIII Ing III IIII s-I
I I IW I II tr I

w aw- ht

3. ÖIIIIIIIIIIIII I skogen.
I. DCI IIIIII IInsIII. ,
5. MfilmisknätaI-CIIS IIIIS.

I.
Ii

IIIIQI: Iv,

.mp

IIIIIIII
In-II

 

Aldre vanlig afgift.

 

1 - - I . N.
IIIITIIIn r IIIIIIII IIIIfI.IIIIII, IIIIII IIIIII IIIIII; III IIII IIIII sII
IIIIIIIIIF IIIIII I IIIII IIIIII IIII jIIIII-III IIIIII Ignn, IIIII IIIIII IIIIII
:IIIIIIE IIIIIIIII .IIIII III IIIIn . I IIIIIIIIIII IIIII v
x TIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIII IIII IIIIIIIQ III-II .IIIIII IIII IIIIIIIIS IIInIII
I I I-II .IIIII- IIIIIIIIIIIII II.III IIIIII-II IIIIIIIInIIInIII-n II III IIIIII IIII.
II.III-. IIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIII IIIII IIc II IIIIIIII IIII IIIIII- IIIIIII IIIII
sIllvuYI Inn-II. H I W t r

IIIIIIIIIII II IIIIIII I
IIIIII II.IIII .II sIIIyIII-II IIIII IIIIIII IIIII-IIIIIIIIII-I
I .IIIIIIIIII IIIIII .IIIIn nIIIIIII IIIIII IIII IIIIan
IIIIIIIII IIII IIIII.

.II-III III-II gnI TIIIIIIIIIIiIuII IIIII IIvIIII
- IIII .II TIIIIIIIn-IIII-II
1IIIIIII, IIII IIIII

 

 

n H  I Å I IIIIIIIÅIIII-
thfÄlt-IlIN-VÅVI HW; . I I h t IW I I

ltaliens röfvarhorder.

Storslagen dramatisering från det Italienska
militärlifvet,

- IIIII SIIIIIIII IIIII II V=in IIIIIIIII IIIIIIII IiIII-IIIIIIIIII-IIII IIII II III-I- IIII-I II
IIII IIIIIII IFIIKIIIIILIHIIIIIII i IIIIIIIIIII; IIIIIIIIIIAIIIIII IIIII-IIIIIII IIII IIIIIIIIIIII.q IIIIII [Innl
I g." I. I-IIIIIIII- III-II IIIIIIII-IIIII III-II IIIII II I snIIII IIIIIIIII IIII I.IIIIII.IIIII
IIIIInII-IsInIIIIiI
TV1! IIr lm liiIYllIllll.
I vIII II.II IIIIIII IIIIIIIIIIII
. IIIII. IIIIIIII- IInI I. I
III-IIII, IIIIIIIIII IIII IIIII IIIIII IIIIIIIII III II
I III-I. III-IIIrI II I IIIIIIIIIII .III IIII .III IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII
-I.I IIII-I IIIII I IIII-II. III-IgIIIIIII- IIIIII . I
II III-II IIII I LIIIIIIng IIIIII I IIIII IIII III:
Ill. l l OC! nr myt I ll (t
IIIIIIIIIII InII IIIIIIIIv n
I.IIIIII IIII IIIIII IIIII
III-II III-I IIIIIIIIIIII .III II
vII II

 

    

 

  
 

IIII-.I III IIII III-II IIIIInIIII. sIIIII IIIII-I vi I-IIIII IIIII-I
IIIIIII II IIIII III III- IIIIIISIIIIIgI-I - I .IIIII .I II
- I I I

 
   
 

   

 

 

 

IIIIIII-IIIIIII IIII

IIII

 

  

  
 

  
 
 
 
 

II-.IIIII IIII I IIIIIIII II.III
IIIIIIIIIIIII IIInIIII I
. II." IIIIIII-I -
- III-

    
 
 

 

 

I IIIIIIIIII IIIIIIII
II .II IIIIIIIII-.I IIIIII.III
III I III-IIIIIIIIIIIII IIIIIII- II
I: IIII .IIIIII-II .II III-II-II

IIII- I I-IIIII III. III-IIIII IIIII
IInIII-I III-II IIIIIIIIIII-I

   
 
 

   

   

-II I I IIII I IIII IIII .I

IIIX IIIIIIIIIII- .I IIIIII. II I

IIIIII II.III I IIIIIIII. III IIII-II II

II I, I III.III I IIIIIIII
II

  

    

I. IIII

I IIII IIII IIIII IIII I III IIIIIIII-

I-II .IIII I. I..- IIIIII.IIII4
III .I IIIIIIIIIII.

III I I III-II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII II: IIIII

IInII I; I IIIII IIIIIIIIy

Amn hIlilrIt ctll-IlIIIIInII

   

.IIII Inn IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII-
III- IIII I-II IIII-=IIII II.II1III IIIIIIII IIIIIII III-I IIIIIIIIIIIIIIIIn IIIIII-
I IIIII .IIIIIIIInIIIn

Storslagetl

 

IIfI

  

spännamlex

 

 

  
  
   
 

" II IIIIIIIII IIIeI IIIIIInIIII-IIIIIIII III-IIIIII
.IIIIIIII IIII I I IIIIIIII IIII IIIIIIII :I I IIII .II IIIIIQIII IIII-IIIIIs-III III II
IIIIIIII IIIIII-.I IIIII IIIIIIII .IIIIIIIIII sI-I IIIIIIIII IIIIIIIIIIII III
V IIIIIIIIIIIIII-IIIIIIII IIIIIzIIII- IIII III-IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII .I
IICI IIIIIIIIII I PIII -I vfI III., IIII .IIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIII-I .
IIIIIIIÅ IIIII IIIIIII-III III III-II IInIIIIIIIIIIIIIIIII sIIIIIInIIIIIIIIIIII.

AIIIIIII IIIII IIII-III- IIIIIIII I

   
  
 
 

 

 

      

  

Vatten, Vatten!

En galant historia i ett flertal åtskilligt lustiga situationer.

 

Pianomusik.

I-leIIÅzIIIgm-Ah-åll M. 5, V 10 n. mI
Söndagar fr. lel. 2- 5 sam! 6-1] 1-, m

FbrrslfI-IIIII-ngnr II vI:

 

i IIIIII. IIIII. wI-IIIII IIIIIIIIIIIIIS II.

OBS! Biljettpriset för barn 5 öre alla dagar om lördagar och söndagar.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain