#0545: Phroso Biografen

f

män: Birma-A alpin -mäepllgs liao .leäiaplgi moln .leåep elle sig g umq .igi lundin-ing 5330

  

 

 

 

i HRoso
BlOGRAFEN.

OEFLE.

Guldsmed A. U. Wahlbergs gård vid Drnttninggatan,
ingång från Kopparslagaregaian 6.

PROGRAM

min och innil inningen d. 21 Nim l. n. in. Fi-eilngen il. 2 Apiil.

För Fäderneslalldet.

Storarialll frihetslirama från Garihalllis tid. En förtviflali
kvinnas handling.

  

 

 
    

 

   

 

i. E l . = I i lo. viniiäslasnininniili-äiiniiaiiä
2 n walking. all-såg Samma". l lmiiirziler lin, lilniid hvilkii dii
I :vinning i . älven ledaren ärnäi-v-.ii-nnile,
z. De siiiiiiiiåiisviiina. mer han dem iof all komV
4. Unni" lilisel för sainiiinii- "m miflenlämre; I I
Svärjmnge". llv De .iiiiniaiisviiiii-.i nivni-
5, nummer i i-iiniplas .iivgiii-iiel.
li. En al deSaininaiisviiinaii-izii- "i DC .Q ll" ämm
m1 ledarens immu- i 13 Hus Iiinliqii ilediii-ifiisliein.
1, Han få.. anlag, . ll Man linnen ell viklilfl nan-
8. Uppläckus dessulnm aliniiii-l Pår- Haflf THISVU forwker
iieii ocli blii- iilköiid i r i i munnen
o. Den lnrsmnddn besliilai .ill U.- , UI "adebeslui-
Mm, .I in. .i-delln Salliliilnslciliiiids-

iörrädarc.

EN MÅNsk-ENSTUR
GENOM TVROLEN

iinllei- livilllvn mini ilii- Se vn liel iiiiingil mkr-.i lnllni ölvni- Dolo-
iiiilnliiei-ini, iii-"vägar Ocli ina-illväi-iliga iii-nal Ocli liiiinlai- ncli iiin-
kei niiiial, inr all inle lila Din (in lniliiisniille mimmi and .inlinl

lni man i ingulnerspekliv se en miller. Del lien ai iniijeslliliskl
siolslagel.

E

 

Den fattiga löjtnanten.

Tyskl mililäimma,

Liijliiaiil Möller är lnllii; och den linii älskar likasn, liviii-iöi
ile ei liiiiinfl på grund ai lieslzimiiielnemii inom armén, giiln sig.
Du lin da i gjort V(i val och leiva du nu ell lugnt och lyckligt
inniiliulll, llni- en lilcii lillliiig iilgrii niedelpilnkleii föl du
Hiii-ii ciikcll de än lciva mle dock vi hans små iiikni
mille linii klislii g i ocliinicl idel. Hiiiis kiiiiii-.ilei li
iiinjlii-en vil skill-v , livaii lin inr :i :ill liiiliianl Möller niiliiipvn
skiill gin-a sig i från saväl klirlnksi liiiiliclsvii slim . .i skiiliici-
eller lviiigis hcgzlin afsknil. Miijiimn, som i nii linda .inaii, under-
srilwr siilwii 0in finner, all vill .ii- vill vall all lilälnn den iiiige
iiiliiiiieii, livlllvel liiln nlveii gciinsl :iller i vcrkcl. Mm da lager
nii nl i-cgeiiiciilnls yiigiv iiificvmin Yll piiili iicli liesliiliir .ill ml
säll som liillsl bli iii iiiul vinn iiii liiiiiligu. Guiiiiiii .fill iippel
iiläiiipii liilliiaiil ivllillei-s kii sia nii- liaii dennes hlud i svallniiig
iiili gni- linii nilil den iiediigc liniiiigripligl lill väga. l-lnn liliiv nii
n iliignl liii iissliiiiillel och inbui-lill4 Alvcii iiii iii dock liiiiiä lyck-
" n gång i malin-nns gesliill, liiiiiiliii inningen
l viinkrn iinli gripande iipplhsiiing .iii iii-niin
lir lll-val, man kan h

 

  

 

 

omtanke,

 

  
    

  

  

 

 

  

 

   
 
  

 

En Ena.

Koloreradt drama. Ovanligt vackert4

De mysiis-ka-hänilelna.

Storartndt trixmlmmer.
I Sum ill!!! ärade publiken minns visadl) vi lill" En ii I:äcnizln
en bild, pil hvilken man lick su icivnlidc leksaker. Denna bild sing1
lriyckci lill Och dCi iro vi Lien lliir kommer illi göra ännu lllbra.

 

Pianomusik.

Hvardzzgur från. lel. 5 .10 e. in.

Förtysmllm-"gw [i V"- Sämlngnr fr. kl. 2-f5 samt 6 I] z. m.

IEEE-m

min. inv-i. lvl-fiir. oliåiilwii; vf

 
 

 

 

 

 

OBS! Biljettpriset för barn 5 öre alla dagar utom lördagar och söndagar. Aldre vanlig afgift.

Information

Title:
Phroso Biografen
Printed year:
1909
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain